#7751: Scala

FÖRE   GAH:

Vardagar kl. 6, 7,

8, 9 och lO e. m.

Sön- och helgdagar kl. 3 och 4 samt 6, 7, 8, 9 och lO e. m

 

 

 

 

Storartad Amerikansk nyhet. "I

  

  

Q

Underbart vacker naturbild.

F Jättekonstfilm av rang.

Spännande skildring från Nordamerikanska inbördeskriget.

Nanny kallad "den kvinnliga spio-
nen" på grund av de stora :förtjänster
hon gjort Nordnet-marinen som spion,
är pä besök hos en släkting. Dä kom-
mer general Schil-ds dit med sin stab
ot-h begär nattlogi. Husets gamle äga-
re måste gå in härpå ooh kort däref-
ter finna vi generallen hålla krig-sråd.
i ett rum, utanför vars dörr en soldat
står lpå pos-t. Nanny finner emellertid
en annan utväg .att nalkas generalens
rum och lyssna. Hon hör dä genera-
len säga: "Vi marschera vid solupp-
gången på onsdag och anfalla general
Jackson före middagen." Nanny inser
atl detta är ytterst viktigt och besllultar
sig :för att rida den 15 mil länga vägen
för atl varna general Jackson. När
hon är endast 3 mil från målet orkar
hästen ej längre och hon tvingas att ta-
ga in på ett närbeläget värdshus.

 

Men där befinna sig en hoep fientliga
soldater, som genast misstänka henne
vara "den "kvinnliga spionen". I rät-
tan; tid varskos emellertid Nanny och
lyckas undkomma på en av soldater-
nas hästar.

Så .snart hon kommit till Igeneral
Jacksons förp-oster, låter lhon sig föras
till högkvarteret och underrättar gene-
ralen om den stora faran. General
Jackson beslutar att bryta upp fenast
och anfalla fienden i ryggen. Följan-
de morgon se vi "den kvinnliga spioe
men" jublande åse, hur de fientlfiga
trupperna röna det öde, vilket annars
general Jackson skulle ha rönt om han
ej räddals av "den kvinnliga .spionenli

Avdelninlglarna äro i korthet:

1. Fienden. Q 2. Ett fridfullt hem.

-- 3 Objudna gäster. -- 4. Värden ra-
sande. - 5. Vid nattens inbrott. - 6.
Krigasräd. -- 7. Debatt. - 8. Tvä systrar.
-- 9. Rummet bevakat. - 10. Säng-
dag-s. - 11. En farlig väg. - 12. "Den
kvinnliga spilolnlenl". - 13. Lyssner-
skan. - 14. Ett viktigt beslut. - 15.
En -djärv plan. - 16. Hästen luttröttad.
-- 17. På värdshuset. - 18. Ur askan
i elden. -- 19. Misstänkt. - 20. Vär-
den. - 21. Nanny varnas. - 22.
Flykt. 28. Genom fönstret. - 24. Ett
vägstycke. - 25. Upptäckt. - 26. En
vild jakt. - 27. Lurade. - 28. Vänner.
29. "För mig till Jackson". - 30. Vid
lhögkvarteret. - 31. General Jackson.
82. Varnad. -- 33. "Vi taga genast".
34-. Hyllningen. - 35. Vid daggrynin-
gen..

 

Denna bild är inspelad av Amerikas största skådespelare och är alltigenom- En MÄSTERBILD!

 

(ilqu

åggmrälgggen nanuraceneri-

 

 

Om i Vi
väste n.

Org-inaiwamerikanskt deanaaieåm Ktippig-a bär-gen.

Frank Warren och jimmy Tomson
eftersträva båda den vackra Marys gunst
och tyckes hon föredraga jimmy;i
svartsjuka förråder Frank för myndig-
heterna att Jimmy bedriver löukrögeri
och överraskas jimmy och fängslas.

Driven av samvetskval befriar Frank

 

den fångne, men tillfångatages själv

-efter en häftig strid som medbrottsling.

Jimmy berättar nu för Mary det pas-
serade och ombesörjer hon nu att ett
flertal farmaresöner, som ho i närhe-
ten befria Frank, vilken härefter flyck-
tar in i skogarna.

   

 

Hemlängtan driver honom dock
snart åter mot hemmet och då han
ahär ser huru Mary antagit sig hans
anmla moder, kärleksfullt vårdande
henne,

Han ser nu klart vem hennes
Ähjärta tillhör.

tion.[us sne]

 

 

BILJETTPRIS :

Lage 50 öre, Salong 35 öre, Läktaren 25 öre,

Barn 75 öre.

Barnförostàtiniegar- söndagar kl. 3 och 4: e m.

 

JÖNKÖPING 1911. SMÅLANDS FOLKBLADS TRYGKERI.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain