#7749: Scala

l 
a

ut!  WWW-.11

  

 

lStlvckelts första del visar oss de båda.
makarna .ir parken, där frun lär sysselsatt
med att mata ankiorna i damm-en. Då

hon tröttnat på detta tager hon sin mans: "

arm för att begiva sig khaml. Under vägen
uppträder en ung man på skiådeplat-sen,
som hilir lbetalgen. .i den vackra, unga frtun.
Han iöljen paret till deras hem där han
genom, att lläcmna trädigårdsrnälstaren en
kiontlant erkänsla, får upipillysrniingl om vem
den charmanta "unlga frun är.

Professorn-vetenskapsmainnen ägnar sig
med liv och lust åt sina forskningar, under
det att den ungairun friinn-er sin tillvaro
enformig, då mannens vetenskapliga studi-
er allt för mycket ijptaner hans tid.

Efter ett fåfängt föirslöik att inleda .ett
samtal 1rnedi sin man beigjer h-on sig.y in i
sin Ilbudoir. lDär mötes lh-enines öra av en
sxnältan-de kärlle-losballadl. iHon drager från
gardinen. lHär framför sig; har hon den
unge -maninie-n, som utan altt han tidigare
anat det, lgjort ettl starkt intryck på hennes
känsliga hjärta.

Åtta dlalgjam senare se vi åter frun i. sin
mans arbetsrum, men ihon .gör sigI nu ej
sä sltor möda att väcka sin mians intres-
se, hon väntar förmodligen pä den vackre
sångaren. fH-oln längtar efter hionoim utan
att elgentlilglen rätt veta varför.

Aftonen dagen. därpå finna vi. frun i be-
grepp att skriva en biljett till- :sin tillib-ed-
jare. Hon klan eji uthärda längre, "Var-
för kommer Ni ej mel-allt? Det är allt
men mer än nog, för den unge. mannen.

Hans svan blir: "Det är tillräckligt för
mig att endast, få smidda vid min lvckas
gudinnas mantel". Som svar sätter sig
den unga frun och skriver: "Me-dl läng-

FÖREQTALLNINGAR:
Vardagar kl. 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.
Sön- och helgdagar kl. 3 och 4 samt 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

 

 

 

 

 

L al

PRÖGR-AM:V

Det är ej här fråga om våra vanligaste abjörnara, d. v.
s. de tvåbenta, utan en samling praktexemplar ihopnloc-
kade från alla världens hörn. Vi få nämligen se de måst
förtjusande björnidyller samt en klar uppfattning, att dessa

I djur kunna genom människans närhet bli de trevligaste
kamrater i världen.

 

 

nämnammmmmm

Sensationsskådespelet

 

eller

. När kärleken blommar.

Av VIGGO LARSEN

PERSONERNLA: Profieslsul:J Brandt -
Hlerr Winge Larsen. Pm Brandi! - "h
Velnldla Tmeumlann.

 

   
 

fl"
.j l [4 1, i


.
III
l

i

  

.vf
4,1,

 

 

 

  

tlan vill- jag vänta Eder. Kom och .sj-ung
ett style-ke för mig". Under tiden kommer
professorn in. Hastiilgt vänder frun nå
brevet och :börjar rita av sin man plå andra
sida-nl av papperet. Han tager teckningen
i sin hand för att beundra densamma un-
der det den. una finns hjärta sitter i hals-
lrroroen, hon .är rädd attl han skall fä se
vad hon sknivit på baksidan. Han är för-
tjusl-t: över sin husitrus talanger och tager
teekninigen medl sin in Ipå. sitft rum för att
annassa den i en ram. Vid dessa försök
får han emellertid se baksidan avi teck-
ningen. Valdll Vald är detta, utbrister
han. för sig sjlälv. Det gär "upp ett ljus
för honom. En rival! iSaipermentol Den
måst-e förekommas. iHan märker -nn hu.-
ru. ömt han ällskar stin hustru, dennas -1-
älskliga varelse, som hanl hittills ägnat så.
föjga uppmärksamhet, En iidél Jag skall
själv bli min egen rival! "lMeid längtan
vill jag vänta Eder. [Kom och sjungK ett
stv-cke för mig". Emellertid får ej1 hans
frir veta av detta, han lämnar därför till-
baka teckniirnggen och fotolgfrafiramen och
hedler sin tru själv anpassa teckningen.
Horn tror .eji att mannen sett brevet, vil-
ket hon avsiändeir samtl sätter in :tecknin-
steny i ramen.

På kvällen samma dag simvger sig en
trubadur under Khjälftlinnans fönster. Hon
-llvslsnar hänrvckt - - det är lillan.

Ja, detl var hanL men den .rättel Vemo-
dliglt tränande, drilila de första tonerna
Hon draget" gardinen ät sidan. Ett ölglon-
blick storm förlamad - Olfattligtl Det är
ju hennes egen man.

Inom henne tager snart den enda tan-
ken överhaden över de stridirga känslorna.
"Jari har utDipiväckt hans kärlek".

 

 

 

 

  

OBSJ Detta är det sista program som visas innan riks-
censuren träder i kraft. NYTT PROGRAM på torsdag.

BILJE T TPRIS: Lage 50 öre, Salong 35 öre, Läktaren 25 öre, Barn 75 öre.-
Obs! Efter kl. 6 e. m. på Söndagar säljas inga barnbiljetter.

 

1911. VsilikLANDs FoLKBLADs

 

.KÖPING TRYCKERI.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain