#7746: Scala

l V1".=-C):l.=us.:s-J:-..4s.1:..11.1.xn::sercsarnla=

l Vardagar kl. 6,

 

7, 8, 9 och 10 e. rn.

 

Sön- och helgdagar kl. 2, 3 och 4 samt 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

 

  

 

 

    
 

g William-rita ll
y"fu-Int1

Vi äro härmedy i tillfälle att framvisa
en intressant bildserie från den upp-seen-
dleväckandye Camorra-proceslsen -i den lilla
staden Vitetrtbo norr om Rowan.

Trots all modernisering av sarrrhiälllsliö1"-k
hål-lla-nldtena i Italien llever annu den gamla
"romantiska" morallen: Förbrvtar-en är
"hjälten" onlh rättvisans handhavare få ej
mena; än vad! :de förtjäna, id-å, de få en lå.nt
dolkkli-nga mellan skulder-bladen. Vilken
av-grwnld.slvil:l skillnad] i moral och tänke-
sätt är det dock annu :mellan många latin!-
slka folk och Europas anldlra invånare!

Huvwdnnannren lförr de Inu inallles 43 an-
klagade är Enrico Allfonil.

 
 
  
      

 

 

l1
l;
WII
rI

f

Man ant-alger att (let. är han som är le-
darenl eller åtminstone en av ledarna, för
"Camorran". Han är en utprägladl napoli-
tanle tvn, med .änr .elit-er iörfärliga kniv-
stvng nå högra kindlen. De lbmtt, förr 1vrillka

4hanV -aazllnilazgarsy "och svåra., så 

vart ooh lett avI dem är tillräckligt .attt brin-
ga hlofn-ovm i ygialfgreln - om han blir dtötmrll.
Förutom thoan märkas av fflörnnodaldle
held-are, Madriieri, som lär varth mellagnhan-
den mellan Camorran oclh len det av dleln
naipolitanska polisen, som står i Camor-
rans solidJ samt Maria Sten-diam, inneha-
vari-nnan av det värdshus dear ligans che-
fer ISamlatdesl yolnlm bytet fördielatdles. De löv-
riga 40 anklagade äro] menilga. Bland dtes-

 

SENSATIUNELL EXPRESSNYHET.

 

 

Förbrytarhandbt

Camorran

f Varklighatshimer från dun sina

Iältugàngan i Vitaflo.

 

 

 Ensamma nxrnrssnnn

sa märkas prästen Maggio, vilken lär spe-
lat en vil-ss roll genom artt uppgiwa för
handle-ti var det fanns personer, som det
kunrlie rlöna sig att ultpräslsa pänningrar hos.

Stora militär-styrkor älro beordrade att M

umräittlhållla .lxärflliiihlgleri i? Viltéfbbl .Winter
processen. v
Unider förhören i rättssalen äro de an-
klagade inspäirnaldle i stora jä-rnburar, vilka
lair-0 omgivna av dubbla leder nnlilitiärI
Trots allt tvlclkues de anklagade dook ta-
1ga. tillvaron från den glada. slidan och för
.sin d-el ei tvivla pfå att deras mäktiga för-
bundl skall kunna räidkla dem undan rlla-
gems arm. .Oc-h llitet ser ut som allmänna
meningen- i Italien är av samma1 åsikt.

 

WOW WMWWGMWWWWWMW WWWMOMWWW

åt
lt
ål

å Burano. Szt Francesco.

MMWWWWWWWWWMMMWWMWWMW

:YVVVVVVYVYVYVYYVVVVYVYVVWVVVVVVVVVVYYVVVVY.

 

 

Symboliskt akåiespol.

Den okände vandringsmannen. - Ett
stulits-ns hem. - Den okänd-e iålr hälrbär;
ne. - Vem är du, vandnane. - Ep gammal
man som världen prövat och som lgärna

:VVVYVVVYVYV

Pellestrina-

Chioggio-

Jordens paradis.

Förtjusande stämningsfulla bilder från lde italienska öarna.
Ostronfiske. Aftonskymning. Nattfiske.

Kalem konst-film. Expressanlånd nyhet från Kalem-Firman.

H- Främlingen.

 

 

vill! göra, nytta. - Den första llölrdagsafto- .girft - Det är fullbordart. å Vandrings-
n.en .1" det nya) hemmet. - Där rusldrvcker- mannen drager vidare.

na harska. - Saktmodlets lälra. -- Exemp-

lets makt., - Den anlita lördagsaftonen. Firman Kalem har quom denna film velat

- iD.ch lyser upp. - Lisbeth i fara. - Vi-

sad rätta vägen. - Den okändes sista upp-V

visa publiken sitt mästemmv.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAÅAAÅAÅAÅAÅÅAAÅAÅAAAAAÅA

A memaeneeemememn

Lehmanns kärestor.

Vännen Lehmanns kärleksäventyr.

Skrattsuccés.

 

Om

WMMMOO
WMWOM

Om

4

IAAÅAAÅAAAAA

ÄWWWEVWQWWWWWVWWM"[WWW K

BILJETTPRIS: Lage 50 öre, Salong 35 öre, Läktaren 25 öre, Barn 70 öre.

 

Jänkönin!

1911. Smålands

Folkblads tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain