#7745: Scala

e:
0
8
O
0
0
0
(-5

9

 
  
 
  

 
  

 

 

FÖRE äTÅLLNINvG-AR:

Vardagar kl. 6,

7, 8, 9 och 10 e. m.

Sön- och helgdagar kl. 3 och 4 samt 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

 

 

 

 

 

Fram Amerikana. ambarmakr1gfear. 1864.

Generalen vid en av de federerades di-
visioner uppmanar dem som frivilligt vill
vara med om att pr lokomotiv gå inom
de confedererades linje. I

Ett antal män anmäla sig genast och
bege sig i väg under befäl av en kapten
Andrews. Undgående den fientliga pa-
trullens uppmärksamhet komma de, ge-
nom att simma över en bred flod, in på
fiendens område.

Vid Big Suanty togo de så lokomotiv
och en lastvagn med vilka de bege sig ut
på linjen, brytande upp järnvägsskenorna
här och var efter sig.

Denna bild är den

Sensaaionsnyhet; frå-n v
oo

 

RÖG

 

  
   

 

ärids teman "Kaiem".
de

 

 

Emellertid har under tiden järnvägsfol- 4. Budagai; senare. 0
lket upptäckt det skedda och varskor dei 5. Forsta asyneii av" fienden.
närheten varande confedererade, som ge- 6. Ett farligt gomstalle.
nast med ett annat lokomotiv begynna 7. Overfallet.
förföljelsen. 8. Upptackten.
-Denna förföljelse och därmed förenade 9. Allarm. n
strider framställes här i de mäst spännan- 10. l fiendens hogkvarter.
de pointer! 11. Förföljelsen. 
12. Ett bryderi som avhjalpes.
Avdelningarna äro "i korthet: gåinfsàäåiäådet
1. I högkvarteret. 15. Ingen barmhärtighet.
2. Ett farligt uppdrag.
3. wFarvälw.
å

mäst nervspännande som visats någon biograf.

 

 

Vid floden Vaclusses källor. Överdådigt fin kolorerad naturbild, utgången från världsfirman Leon Gaumont.

 

ä

 

 

 

Biografiens senaste triumf. 0 Q Säsongens märkligaste nyhet. Q Verklig jättekonstfilm!

KÅDEmPELE-:P

 

V 1
...få
l

Hjälm-.l N

i
i l

i i " X få"
l :-
r--iv . .i

b;

 , lillile ,, lll

l

 

 

FÖRSTA AVDELNINGEN.

nu karisksiörhåiiande.
Konung Diomedes sköna dotter Clio, äl-
skar i hemlighet sin faders hövidsman,

den tappre Pfiletes. En dag överraskar
dem konungen själv mitt under ett ljuv-
ligt möte. Men Diomedes värderar allt
för högt sin hövitsman och älskar allt för
högt sin dotter för att vägra denna för-
bindelse, och ger alltså paret sin faderliga
välsignelse. I

Kung Haexar kommer.

Samtidigt kommer sändebud från bar-
barkonung Haexar med begäran om gäst-
frihet. Dioinedes ger sitt samtycke och
nu se vi kung! Haexar intåga i staden åt-
följd av sin svit.

Fästen.

För Haexar, som mottages under be-
folkningens jubel, tillställes nu stora fäst-
ligheter. Därvid kommer Clio in i fäst-
salen för att hälsa barbarkonungen. Den-
ne upptändes vid första anblicken av en
häftig kärlek till den sköna Clio.

Anbudet.
Han framställer också till konung Dio-

 

medes sitt giftermålsaiibud men tillbaka-
visas av denne under förklaring att Clio
redan är trolovad med Pfiletes. Haexar;
råkar då i en häftig vrede och svär att:
hämnas skymfen. i
Barbarhorderna komma. 

Han begiver sig genast hem, men åter-j
kommer snart och då med en stor krigs-l
här, med vars hjälp han vill inta stadenll
och hämnas. l
"Fienden över ossl" l;

Emelertid får en herde se krigshären
komma. Han kastar sig upp på en häst

BaJErers; Lage 50

 

 

Iibägareri firar segern med sina män.

Val-ningen. 
Det är torgdag och vi få nu skåda en,
utmärkt kulturbild från antiken. KonungY
Diomedes har just avgjort en tvist, då

herden spränger in genom stadsporten och i
berättar att fienden nalkas. i .. ..
j Vad ar att gora?
l

Belagrmgen- Förtvivlad ser Pfiletes allt detta, men

Konung Diomedes befaller genast att kan intet göra för att rädda henne. Då

portarna skola stängas och kallar invä-l får han en gudomlig ingivelse. Han trän-

narna till vapen. Första anfallet avslåslger sig ned i palatsets källare och antän-

lyckligt; men i ett obevakat ögonblickfder ett bål.
lyckas barbarerna spränga en port och;
tränga in genom denna. Z

Strid.

En häftig strid uppstår nu, men barba-
rarna äro för överlägsna och alltmotstånd
är fäfängt. Pfiletes lyckas draga konung
Diomedes, som blivit lätt sårad, ur strids-
vimlet och för honom till en lierdes ringa
koja, medan han själv återvänder till sta-v

den för att rädda Clio.
- vifl kt s nes omöjlig. Clio ber då Pfiletes
n u För sen" ldöda dig, men innan han hinner fullborda
DFI CliO marker att fienderrla StfÖmITla den hemska gärningen inträffar ett under-
in i staden, gör hon de sista förberedel- l verk. Palatsets väggar ramla, begravande
serna till att lämna palatset, men tyvärr-förföljarna, Taekande gudarna, omfamna
för sent. l spetsen för en skara störtarlde räddade varandra och med dem in-
konung Haexar in i palatset och medan j Stämmer" konung Diomedes, som de se-
hans förföljare döda dem, som ännu fin-Å dan hämtat,
nas kvar i palatset, söker han upp Cliol
och griper henne, utropaiide: sNu är du
mina!

- -Qlio i.l stor tara. I i. Å. H
Slutligen .stiger den rusige Hacxar upp.V
och griper den stackars Clio och för hen-
ne till ett inre rum.

räddad.

, Under den förvirring som uppstod ge-
ynom branden, lyckades Pfiletes konima in
i palatset och just som Haexar vill om-
famna Clio, intränger Pfiletes och dödar
konungen samt för ut Clio.

Gudomlig räddning.
Men nu strömma barbareriia till och

Denna film, som kostat enorma sum-
mor 1genom dess enastående praktfulla
dekorationer, är ett absolut enastående
kinematograiiskt verk.

5,000 personer ha medverkat vid
dess inspelande.

Städer brinna och palats störta.

ANDRA AVDELNINGEN.

Hjälparen.

Då Pfiletes intränger istaden finner han
överallt döda och särade. Han tränger
sig dock fram till palatset och ser genom

  

09000000036 0900QOQOOQQTQOOQQQGGOGQOOOO QGQGGOQQQOGIGÖG(9090000065)

 

 

   
  

 

 

000009060900000106000000000 00000000000000000009000901000000000000?

Från det 

G
(9
O
G
0
G
G)
G
0

 

 

 

 

 

 

 

 

v fx
,j 67:15-
, Vi; --

 

Det-tes storslagna. peng-:ram

 

visas endast 3 dagar.
program på. Torsdag.

öre, Salong 35 öre, Läktaren 25 öre, Barn 75 öre.

 

JÖNKÖPING 1911.

SMÅLANDS FOLKXBLADS TBYGKEBI.

yta;

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain