#7744: Scala

FöREaTALLNING-AR:
Vardagar kl. 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

 

 

 

Sön- och helgdagar kl. 2, 3 och 4 samt 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

 

 

 

 

51-J-V

 

PRÖGRAM:

 

 

 

 

 

 

Utomordentligt vällyckad och tydlig bild.

En av de största högtidigheter som någonsin ägt rum.

 

 

 

 

 

 

.u 

.o-

H
o

.o-

  

nionde-rensade

 

 

    

 

Svenskt historiskt:

K

drama:-

nnung Carl Xzs gunstlin .

SPÄNNANDE SKILDRING FRÅN SVENSK-DANSKA KRIGET UNDER GARL X:s REGERING.

är dock vid got-t mod, tv kriget. med Dan-
mark står för dörren och under lett krig
är det alltid tillfälle för -en täpper och
klok man att .skaffa sig utmärkelse och
befordran, därav följer merenldle-ls guld
och sedan kan man vara lika god som
.kapten Gottfried, som vunnit sin rike-
dom på ett ganska hemlighetsfullt sätt.
Olof träder i tjänst i kung Karls livgar-
de och en dagl då han .har tjänst på slot-
tet, där kungen har sitt högkvarter, ser
han , kapten Gottfried. sammanträffa

Den ystränge och myndige riddar Gynge
har ett enda barn, den sköna jungfru El-
lenV Denna har många beundrare icke
endast för sin skönhets, utan l-ika mycket
på :grund däravl .att hon är enda barnet
och arvtagare till den .gamle Gynges sto-
ra rikedom.

Skön Ellen har gjort sitt val och. då.
hon ärft sin faders bestämda karaktär,
så. står hon fast därvid och ingen mänsk-
lig makt förmår .att ändra hennes beslut.

Ellene lyckliga beundrare .är den unge
väpnaren Olof, som med .sitt ståtliga och
vackra yttre förenar ett gott hjärta. Men
han .har ett stort fel (i Gynges ögon) han
är fattig som en kyrkråtta.

Det är en annan Ellens tillbe-djare, kap-
ten iGottfried, .som .riddar Gynge hellre
vill hava till mågl. lHan .är en man som
av jordiska ägodelar har lika mycket,
ja kanske mer än Gyngle själv. Jung-
fru Ellen kan icke tåla den mannen, och
bättre blir det icke därav, .att han för
hennes föräldrar omtalar ett möte, som
hon har .med sin käraste, väpinar Olof,
Riddar Gynge avskedar Olof och han dri-
ves med spett och spe från slottet. Olof

den, och Gottfried utbyter diverse pap-
per mot kontanter av denne Schlenz.

då .gardets chef endast skrattar. åt hans
Gottfriedl. rHans vaksamhet får snart sin

belöning, då han snart därefter ser Gott-l
frin stjäla en fästningsplan. Olof för-I

följer honom och lyckas slita ett styckel
av papper-et, innan han slås till markenl
av förrädaren, detta stycke är nog för att.
bevisa förräderiet och det sär han erhöll
.av kapten Gottfried vittnar om hans tap-l

 

 

Nu fär Olof misstro mot Gottfri-ed, och!

misstankar, beslutar Olof .själv övervakal

perhet. Olof .blir nu av konungen ut-
nämd till officer.

Kriget är utbrutet. Ombord på konun-
gens slagskepp. där Olof tjänstgör, lyckas
han att förhindra ett nytt förräderi av
kapten Gottfried, härigenom är Gottfried
omöjlig som rival och Olof har een.on
sin raskbet stigit än mera i sin konungs
bevägenhet. Lyckan är åter Olof gun-
stig, då han. kort därefter .lyckas avslöja

.riddar Schl-enz såsom den som inlne-
harI den stulna fästningsplanen, på. vilken

med en viss riddar Schlenz, vilken som Olof vid sin strid med kapten Gottfriedl
ambassadör står i förbindelse med fien- avrev ett hörn.,

Sedan freden avslutits giver den folk-
käre .konungen en fäst pä slottet. Unge
Olof träffar här ånyo sin käraste, jung-
fru Ellen, men. hennes fader riddar Gyn-
.ge är fortfarande ovillig ltill att mottaga
honom som .sin mäg. Emellertid lägger
konungen märke till sin .käcke officers
sorgsamh-et och då han får idel av orsa-
ken slår han honom på stället till ridda-
reI och den mäktige Gynge måste nu anse
det som en ära att mottaga Olof som sin
svärson av konungens hand.

 

 

EOQEEGOOI-E

 

De trans

 

 

 

 

EOQBEEOOE

 

DRAMATISKT SKÅDESPEL.

Fursten . . .  . . . . . . . .aug-.su

Furstinnan . . . . . . . . . . .  .3- -.,..; Fru Zangienberg.
Generalen Herr Laconi.
Hans dotter - Fru Kornbeck.
Löjtiianten Herr Zangenberg.

 

Fursten observerar detta och misstänk-
sam genom furstinnans heimlightesfulla
beteende och den förtjusning som den
unge -officerens ansikte uttrycker, bespe-
jar han denne och lyckas få biljetten i

Den unge löjtnanten Murawiet har pä
furstens hovbaler träffat general Orp-an-I
skys vackra dotter Anna Pavlowna och
de båda unga hava förälskat sig i varan-
dra. Ödet tyckes vara dem beväget, ty
den unge officer-en blir kommenderad som sitt våld. Skummande .av raseri rädför
adjutanlt hos fursten och kommer därige- han sig med: sin tbiktfader. Denne som är
nom i tillfälle att dagligen träffa sin äl-l fientligt sinnad. mot furstinnan, uppäg-
skade. Då generalen upptäcker förhäl-ggar furstens förbittring och Murawiefs
landet förbjuder han dottern att vidare död beslutas. Ett förtroligt brev sändes
träffa den unge officeren, som ehuru .av till polischefen vart meddelas att Mura-
god familj är fattig; och därför ej en för Wief är i .komplett med de revolutionära.
generalen passande svärsonA Den olycklige officeren häktas och trotsl

Anna täres av sorg över att -ej fä träf- sina :bedyranden att han1 .är oskyl-I
fa sin älskade, Furstinnan, hos vilken dig, dömes han till döden. Förgiäves 1be-
h.an tjänstgör .som hovdam, lägger märke der furstinnan fursten skona honom, den-
till hennes nedelaigelnhet och vinnerlnes misstankar bestyrkas endast därige-
hennes. förtroende. .Hon lovar henne att nomI Dagen för avrättningen är fast-
överbringa en biljett frän henne till Mu- ställd. Den dömde skall skjutas å islotts-
ravvief som är inbjuden till hovlbalen. I gården och fursten beslutar .öka sin
hast nedskriver Anna nägra glödande hämd gen-om .att tvinga Ifurstinnan att
kärleksordl till sin älskade och utan att från ett fönster äse avrättningen. Furst-
underteckna. biljetten ymed sitt namn läm- innan och hennes hovdamI den av för-
nar hon den ät furstinnan. Pä balen tvivlan halft vanmäktjga Pavlowna up-
lämnar denna biljetten åt Muravvief. pehålla sig i rummet då fursten inträder

V

 

Herr Albin Neus (Neues Teater, Berlin).

och med ett .hänfullt leende uppmanar
furs-tinnan komma fram -till fönstret Hon
beslutar att göra ännu ett försök att räd-
da den olycklige. Hon heder fursten visa
nåd för den. unga Pavl-ownas skull. Var-
för för hennes skull, frågar fursten. Nu,
då all hänsyn mäste vika berätar furstin-
nan för fursten om de ungas kärlek huru
generalen vägrat sitt .samtycke till deras
förening och hon, furstinnan, rörd av An-
nas sor-g hemligen beskyddat den .Fur-
sten., vilken nu börjar tvivla på det berät-
tigade i sin misstanke framtager den .o-
lycksaliga biljetten och b-eder om en flör-
klaring angående denna. Ja, svarar fu:-
stinnan, detta äro de sista ord Som den-
na olyckliga flicka skrivit till sin älska-
de och som jag av vänskap till henne
framlämnade. Et ögonblick vacklar fur-
sten, sä ilar han till fönstret och befaller
att Murawief skall frigivas och föras upp
till honom. Den förvånade MuraWi-ef
som ej vägar tro på sin lycka, .står kort
efter i rummet där han på stående fot på.
furstens befallning förenas med Anna.

Wowooololoooooooooooo v v

 

Lehmann är i svartsjuk.

Den odödlige Lehmanns sista-tokighct.

 

 

Stormande skrattsucces.

 

 

 

ka kolonierna. ,

se.
mmmmmlmlmmmmmmmmé

osackiursten.

N

 

BlLJETers: Lage 50 öre, salong 35 öre, Läktare). 25 öre. Bum 10 öre.
0bs.l Efter kl. 6 e. m. på Söndagar säljas inga barnbiljetfer.

 

Jönköninlr 1911. Smålands Folkbla

ds tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain