#7741: Nya Biografen

LOKAL: Utdenshuset vid sgatan, Vänersborg.

Förestä. ningar:
Fredag-en den to Mau-et 1:1. 8,15 e. m.

lr.
12

Lördagen
äöndagen

av 9!

n 9!

Trogram z

sal. 6,15 .se 8,15 e. m.
Kl. 5,15 az 8,15 e. m.

t. Zeppelin på ttykt med sitt senaste Iuttskepp.

2. På pmmnad tHagenhac
tttdgånl i Hamburg.

de intressantaste zoologiska bilder, som
blivit visade.

1) Sköldpaddor. 2) Flodhästar. 3)
Noshörningar. 4) lsbjörnar. 5) Sätte-I
jon. 6) Tigrar. 7) Lejon. 8) Elefanter-.I
9) Tapirer. 10) Bizar. 11) Giaur. 12)

I 20 avdelningar.

ingen bör försumma att se denna
synnerligen vällvckade bildserie vilken
just i dagarna alldeles särskilt lätit ta-
la om sig. .Bilden btecknas som en av

ts ztoltgiska

Buffeloxar. 18) Zebror. 11-) Giraffer
15) Kängurer. 16) Lama. 17) Antilo-
per. 18) Sabelantiloper. 19) Stenboc-
kar. 20) Diverse djursamlingar som tri-
vas tillsamirians.

ö. Den riva velocipeben.

Robin har utmärkt bestått sin examen och hans pappa och mamma
Det föreslås åtskilliga saker, men Robin vill hava en velciped, det har länge

Halva staden beklagar sig däröver, men Robin tager ingen hänsyn därtill utan kör bara på.

förbön för honom och är glad åt att åter se sin son i behåll.

Konsttnm. Säsongens första stora clou.

Zt. Ave ttlaria.

vilja? nu giva sin flitiga son en gåva.
varit hans önskemål, och han får en.
Hans moder går i

Kon 815111111.

 

 

Violinens bedårande toner.
Gripande kärlekstragedi. Fram-ställd
prakttnlla färger i 25 stora avdel-

lingen.
tik där den uppförts betecknats som

I det hittills mäst storslagna sensa-
milda-I- tionsmrmmer. f
POBS.l Denna bild är den första i 1. Ankomsten till kyrkan. 2. DenM

av lramstäenlfle vackra korsängerskan Nelv. 8. Adolf
Amigos bedårande violinspel. 4. Ne-
ly faller i vanmakt.
kan,
senterad för violinisten. 7. Presenta-
tionen. l hennes hem. 9. Hon ger en

den attraktionsscrie

konstverk som blivit visad och kommer
att törevisas denna säsong Samt :har

utlandet där den visats uppnått en
enastående succés på. grund av den
iscensättningcn, det ypper-

utmärkta

 

lO. lV Adolf Amigos arbetsrum.
nigo erhåller ett brev från Nely vari
- hon anhåller om ett möte. 12. Sam-
Vnanträffandet. 13. På tu man hand
zid violinens ljuva toner faller Nely
grät. 14. Överens om att förenas för
f- :vigt 15., En månskenstur till sjös,
f ujutande av den rena kärleken. 16.
Den vackra korsängerskan svårt sjukf
H 17. Adolf Amigo eltcrsändcs på henne-si
begäran.y 18. Vid .arbet-sboricltet, njutan-l
de av Elvs ros. 19. Det sorgliga bud-
skapet. 20. Vid sitt sjuktläger njuter hon

 

 

 

liga spelet och den gripande handli- I
Hur av såväl publik som kri- 

ö. Utanför kvr-:Wv
6. Hennes Önskan att bliva. pre- y1,

 

första antydan om sin kärlek till ho- ..
nom och får han en ros som minne. i  I
11. A- i

av .att höra sin älsklings ljuva toner
i Ave Maria. 21. Adolf Amigos förtviv-
lan vid åsvnen av hennes dödskam-p.
22. Han faller i vanmakt och. utropar:
"Jag följer dig i dödenl" 23. Amigo
ensam till sjös för sista gängen spelan-
de hennes favoritmelodi Ave Maria.
24. lflnn tycker s" i
upprörd-a havet. "0, Nelv, Nely!
Jag kommer till digt" utropar .han var-
efter han kastar sig i vågornas sv-all.

   
  

5. Tröbilbbuggeri i Brian.

En bild som gör oss bekant med huvudhemindusri-en i Schweitz.
Med järnväg gen-om sporttrakter. - Hockeyspel på is.

6. ronfotemi gör visit.

7. I nattens mörker.

inatt, Tom Åsmyger sig sakta fram mot
iden villa. v-arest han någe-.a timmar för-
ut billivitt .så grottt. som utfkördl. Hans hjär-
ta slår med fördubblad fart.. Tom darrar,
han har ej. ännu tiillvunlnit sig den kall.-
blfotdfin-.het  ibeshöves för det vnke hany
ämnar .hädanefter utöva. Han. uppm-ålrj
huset och medelst dyr-kanns Ihjälp befin-f
.nor hajn- sig (framför det skattrufm. där hanl
:förut sett en del dvrbarhleten förvaras.
iI-lan tillägnar sig här guld som skall kun:-
ina sätta thoiniomt i stånd. sortgjfri-tit fil-annie-
v.a sitt liv en tid framåt och :skyndar
därefter miot hemmet- och möter på vä-
gen .sin .gamla vän poiliiisk-oinlsttape.ln Mc
rQuei, Denne stanar föm att trvdka Vän-
4nerns handà, .men Tom slkvlndiar mumlande
.några los-.a-mmanhäintgiande orldl förbi, Mc
Que förstår ej sammanhanget, men ru.-
skarr på huvudet, troende Tom ej varit
niiktitgt nykter. Hustrun vakar .fortfaran-
ute. Nu inträder Tom, han är -yr av
de vid den lillets bädd. A-ltlt hopp svlnes
ibltandäde känslor, han låter stitt bvte fral-
fla it dotterns säng, framiför den. hiä-pna
fmodei-.ns- ögon. Niägra. minuters tystnad
.inträden Tom katn- ej möta isiiin hustrus
frågande blickar, hon märker detta, then-
nes flöirfäirlli-ga misstankar tag-.a fast formi,
thion- utropalr med. isöindterslitatnde Stämman:
"0, .Gudl Vad har du gjort Tom? Du är
.en tjuv, kanske ent mördare!n Tom fal-
ler nu i bitter igirät, lspänniningen .är över
och stamvietiskvalien iinställla istilg. Hustrun

Säsongens oloul

A.-B. Films. Inspielat av amerikas stör-
sta skådespelare.

Absolut den måst gripande, framställ-
ning .av kampen för tillvaron i det stolta
landet i väster.

Ärliigihet varar ltänigtst, Det-ta gamla
ordspråk :slår isällan fel, fast det stundom
här dem- Ioi-nvitg-des ögon ter sig anmonlun-
da.

Tom Walker har, på grund arv de o-
[lyckliga attfänskrtiseir, vilka alllt StOtIn. Of-
tast uppträda i det stora anhetetisi land
Amerika, sedan en tlläntgr-e tid trots [de in-
tensiivaiste försök .att .få sådant varit utan-
arbete. Nu är dein. lillla familjen vid för-
tvivlans tbrant. Intet 1b-rödl ti. lhuisiet, de-
 enda barn svärt iiinlsjuknat delvis. av
umbärandae och ingen utsikt till det bätt-
re.
I stiin förtvivlan beslutar Walker besö-
kta en av :slitna gamla arbetsgivare och
trots .att han förut såsom miissikälntd av-
visatsi, bönialler han ännu en gäng om
hjälp, då han. ej llänlgre har nntoldI :se sitt
enda barn förgäs av brist på bröd,

Han sätter siitn avsikt i. ver-ket och in-
finner sigI i den: .rike :och tilll! svnes lvick-
ligte mannens hu-s, intet kan dock röna
hans hjärta. Tom vänder ännu en lgäng
avvisad.

Han avlägsnar sigÅ förbittrad över det
överflöd han Sett och den hjärtlölshet han,
rönt. Nu är den hederlige Tom Walkerl övertalar nu Tomt .att igä tilbaka och "lä-g-
 n-u .skalll en .annan Tom Walk-er :ga tillbaka rotvet och .Tlom Ihelger sig! me-
uppstå, en frändte till .samhället Det är r-a lätt om hjärtat än han varit på. mån-

 

 

4gen godt dag. Han inträder 1i. villan o. be-
reder sig pä tatt tgoittrgtö-na; vad han llairultit,
ldå .äga-ren väckt av bullret .inträder med
l-adldlad revolver. 1bleftalliande att Tozmt skall
hälla. sig stilla. Tom vill nu förklara sin",
men blir dels en" höndi och. dels ej; troldd.
Förtvivlad enliåilile-r han på. det thevetkli-
finaste om. -nåld och .f-örbairrnande, men förr-
gäveis. Polis tillkallas och då .Mc Que
har passet i närheten., yblir diet han som
-få-r det slmfärtsamalm. uppdraget :att :arre-
istera sin .gamle vän. Efter att ytterliga-
re en polis ttlllkallats beige ide sin i väg
med Tom. Kotmna mitt för Tolmis bostad
begär Tom, som en sista väntjänst, att
få säga. ftarwäl tilll hustrun och sitt döldls-
sjuka. biatrn.. Mc Que kan lej1 neka, trots
det .strider mot hans biefogeinhet och fort-
farande ätäfölljd. av poliserna beger sig
Tom in- till de sina. Här utspelas .nu så
fruktansvärda och -ginipainde scen-elr, så
väl och naturligt framställda, lsofm. .man
endast kan vänta. av Amerikas .fönniäm-
sta skådespel-are vilka medverkat i och
-för ilratmställandet av denna film och
som ej med ord kunna ans närmelsevis
återgivias.

Huzru. vidare Toms- .goda .avsikt Jbllizver
för hans forne .arbetsgivare uppenbar och
huru dennes hjärta. .röres därhän att han
beslutan- för ltivet tillflffönsäkra Tom en
isiomfri existens samt vidz-ane. huru hann -för
att meddela. detta. :infinner sin: i. Toms-
hletm. i sista ögonblicket för .att förhindra

ein förfärlig; katastrof som ej tarvar nå-
gon utläggning för att bibriniga äskådar-en
förståelse av händelsernas gäng.

8. Kalle Åsom stab-ent-

Mycket rolig. lcepteras. I .stället möte-r honom vild ut-

Kalle är alldeles förtvivlad. Då kommer gängen ein gammal: full dam i sällskap
vwdtebnevbäitaren med 1100 mark "frånilmteidl en ändå fullane.v I början ämnar han
hans föfräldnar .som han naturligtvis skalli fliv, men de hindra. honom oclh draga ho-
afrvända till böcker. I dess .ställe .gär Ihan nom .med sig på en restaurant. I cham-
pä en varieté, förälskar sig i en danser- bre sveper-é driva de bara gäok med honom
ska. Han skinkan len biljett till lhenne och .slutligen än vän Kalle alldeles druc-
med bön om ett nendez-vous, Detta ac- ken. De båda. .maskerade äro divan och

     

Bilisttpriscr: 25 öre för äldre, 10 öm för barn.

 

hennes man., vilikla .nu finna för gotit att
ldeimasfkera sig, då i detsamma kyparen
kommer in med räkningen, vilket gör att
Kalle nvkt-rar rtill. Kalle måste så betala
dieinÅ stora räkningen, under det att de bå-
.da andra redan för länge sedan flvtt sin
tkos.

   

 

.Ikon 1911, Smålands F01kbl:s tryckeri. När

212

hennes. bild vi del-tf " i.

Information

Title:
Nya Biografen
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain