#7740: Sirius

aLfr-b 15 Östra Storgatan 15.
f .lll

PROGRAM:

mmyvymmyvy mmmmmmmm
åm wlmmmmwmmmmmmm

För barnels skull.

:Dramatiskt skaaespel.
I PERSONERNA: "

Teater Vaudeville, Paris.

licrr (lastat

m

i

I Herr Heuterieve . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , .. Teater Ambieu. Paris4 V
Fru Du-c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Teater Ambieu, Paris.
Carl, den rike tobalnsfabriköinens ende anländer frän denne, som nu är igift och Fabriksägziren ändrar :sin bestämmelse

SOUY är hemligt förlovad .med en ffättig hur en liten son, att han blivit erbjuden. och stannar hemma. Fölsskräckt SmYEGT

arbeterska på faderns fabrik.

Fadern upptäcker förhållandet och ehu-
ru han ej tror det vidaliie allvarligt menat
från sonens side, :inser han dock bäst
att nu göra allvar äv sin plan, ätt få. ho-
nom förlovad med en ung dam, dotter till
en. av hans. affärsförbindelser. Ciarl av-
slår likväl pä det. bestäm-desto att rätta
 .efteti faderns viljä och de skiljäs i vre-
desinod. Fadern utppsöker arbeterskani för
att förmå henne att övengiwa sonen. Det
kommer till ett nytt häftigt unnträde som
som slutar med att han [örskjuter sonen.

c år efteråt. ne gångna även have ta-
git härt nä fa viksäg-arfen. men ej förmått
mildra hans ivlilede emot sonen. Ett brev

 

 

en fnamtidspläts i Amerika och anhåller
att innan avresan få säga farväl till förr-
äldrarna samt visa dem deras lille son.-
.son Men faderns stolthet segrar över
hjärtats röst, och trots hans hustrus bö-
ner väg-rai- 1han att .mottaga sonen. Modern
kan dock ej uthärda ätt hennes son iskall
resa och hon troligen aldtrtig mera fä .se
honom, utan att hon fär taga avsked av
honom och .se Sitt barnbarn.

Dä fabriksägaren .därför inlägrä dagar
senare skall resa bort pä en dag, isildrtiver
hon ett brev till 1sonen i vilket ho-n heder
honom och hans hustru samt deras lille
son kommä till henne den dagen hennes
man är borta.

 

sig hans hustru ned i trädgården Och med-
delar den där väntande sonen detta. Me-
dan hon. tager avsked med honom och
hang hustru, :smyger sig den lille gossen
bort. Han vandrar upp mot villan och
anlräffas under? sin lek av färfadern som
ger sig i samtal med detta vackra barn
utan vetskap om att detta är hans sonson.
Medan han leker med barnet, kommer
dess förälidir, under sitt sökande tillstädies.
En föirklanineI blir följden och vad många
ärs lidande ej förmått uträtta, lyckas nu
för barnet. Barnets smeknin-gär kan den
stolte fabrik-(infon ej motstå. Han. sluter
den lille till sitt bröst och välsign-ar .so-
nen och sonhustrun.

 

mmm

 

:AkiAÅAAAAAAAkAAAAAAAÅAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:

Wismar som tillhörde de under .medel-

sä beryktade "Hansestädernä" in- löstes från svenska steten för nån-ra är se-
dan..

D-entnä bild bör:1 vara av ovanligt intresse
för oss svenskar, då den. visar Sveriges sis- tiden
tar besittning på utländsk jord.

4 .- .
1.WYVVVVVYVVVVVW YYYVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVYVV V

ÅAÅAAAAA
IV VVVVVVYY

 

Emàdmhdnàdmädnàsnädmädmgnäénäénägnädnädnàém!

i?
.3
-ä

Konsttum!

Kosaclziurs (en.

jättefilms inspelat av Danmarks bästa sceniska förmågor.
PERSONERNA:

Konsttil ml

en

Q-

Dramatiskt skådespel.

Fursten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr ALBIN NEUS (N-eus teater, Berlin).

1 Furstinnan; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fru ZANGENBEBG. LC.

I Generalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr LÅGONI. l -

Hans. dont-.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nn KonNBEcK, 

Löjtnanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr ZANGENBEÅRG.

Den unge löjtnant Muräwiei här pä fur- Wief, Ful-sten observerar detta och miss- furstinnlin komma [rain till fönstret. Honi

slens hovbaler träffat Generäl Orpiäniskys
vackra dotter Anna Pävlovvnä och de bä-
ida unga hava förälskat sig li varandra.
Odet tyckes var-ii dem bevåtget, ty den
unge officeren blir kommenderad som
tidjutant hos furston och kommer därige-
nom i tillfälle ett dagligen träffa sin äl-
skade. Dä generalen upptäcker förhållan-
det förbjuder han dottern ätt vidare träff-ä
den unge officofien, som ehuru av god1 fa-
milj är fattig och därför ej en för gene-
talen passande svärson.

Annnzi fälres ny som över att ej få träf-
fa sin. älskade. Furstinnan, hos vilken
hon tjänstgör som hovdam, lägger märke
till henneg nedslagenhet och vinner hen-
nes föiitroende. Hon lovar henne att ö-
verbringä en biljett till Muravvief som är
inbjuden till hovhälen. l hast nedskriver
Anna nägra glödande kärleksord till sin

.styr-ken, endast därigenom.

tänks-iin genom furstinnäns hemlighetsful
la beteende och den förtjusning som den
unge officerens ansikte uttrycker, besipiejar
han denne och lyckas fä biljetten i sitt
våld. Skuimmände av raseri rådgör han
sig med sin biktfader. Denne som är fi-
entligt :sinner mot furstinnän, uppe-gear
fuiyitens förbittrinir och Murävviefs död be-
slutnsI Ett förtrolijgt brev sändes till po-
lischefen vuri meddelas att Murawiefs är
i komplott .med de revolutionära. Den o-
lyckliger officieren häktas och tro-ts sina
hedyranden att han är oskyldig .diömes han
till döden; Förgäves heder furstinnan fun-
sten skona. honom, dennes misstänker he-
Dagen förv av-
rättningen är fastställd. Den dömd-e skall
skjutas i slottsgärdtenl och fursten beslutar
öka sin hämnd genom att tvinga furstin-
nan att frän. ett fönster äse avrättningen.

beslutar att görä ännu ett försök att kläd-
da den olycklige. Hon heder turisten visa
nåd för den unga Pavlownäs skull. Var-
för för hennes skull, frågar fursten. Nu,
dä all hänsyn mäste vika, berättar fur-
stinnen fort vlursten om de ungas kärlek
huru senteralen vägrat sitt :samtycke till
deras förening och hon, fuirstinnian, rörd
av Annas sorg; hemligen beskyddat dem.
Fursten vilken nu börjat tvivla pä det
berättigade i sin misstanke framtager den
olyckseliga biljetten, och breder om en föir-
klaiing angående denna. Ja, svarar fur-
slinnan, detta äro de sista ord som -dien-
na olyckliga flicka skrivit till sin älska-
de och som jag, e-v vänskap till henne
frnmlämnude. Ett ögonblick Vackfair fur-
stenI sä ilar han fram till fönstret och
befatler att Munlawief skall frigivas och
föras umi till honom. Den förväntade Mu-

 

 

älskzide och utan att underteckna biljet- Furstinnlan Och hennes hovdam, den. av räwief som ej vägar tiro sin lycka, rSitär
43] ten med sitt namn lämnar hon förtvivlan halvt vänmäktiigä Pävlownä, kort efter i .rummet där han nä stående fot C,
. den till furstinnän. På balen uppehålla sig i rummet dä fursten inträ- nä furstens befallning förenas med Anna-
45] lämnar den-nä biljetten till Murä- der och med ett, hänfullt leende uppmanar c,
I . r f "I F af
som?nvoT-"nnvnvovnvmmnsvFetoron?an femme-o Womens-s

O o
i towemmouuommmomwmomomouowmomommuumouooä;

0, dessa tiäiistzeaimlar.g

Verklig humOr.

Julia är en företagsam ung dam som un- I ln kunder en dag .underrättelse Om att den i ordning i köksdenartementet. Men som
der väntan: nä 1att bli sitt star-tär. en tjän-Iejenom henne anskaffade juingfrun är. äll- vi se är ej denna den enda missnöjda
st-ebyrä. tdele;y oduglig. Fästrnannen hänger i kö- kunden. Julia får ett stadigt arbete, dock

Affärernä .gå bra och kunderna ökas åket beständigt och intet blir gjort. För att hinner till sist lyckan i form av on gam-
stadigtI ej förlora denna kun-d, beger sig Julia mal lik rentieir.

Emellertid läty hon från en av sina bäs- till plats-on. och i en handväntdning är allt

I
I-
O

He uu moon-"ua
lån" em Mama."

0
.-
Q

0
ål-Eommommooommomoomomoouommomouu wwmmoomowwu

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR givas i. v.= vardagar kr. 6, 1, s, och 9
10 e. m. Sön- och Vhälgrlagar kl. 2, 3 och 4 med
nedsatta biljettpriser samt kl. 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

 

 

n jkpg 1911, Tr.-f:n Smålands tr. N:r 210.

 

 

nx-

Information

Title:
Sirius
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain