#7739: Sirius

ä
A
l
ä
l

dl

 

 

 

PROGRAM:

 

   i 
Praktfulla svenska naturscenerier.

fjällen.

Den tlia kärlekens lllnlllmelse och
w dess följder. fw

Fritt efter Guy dlMaupassants "Brudgåvan".
Stort gripande skådespel i 43 avd.

Personen-lm:
Greve Henry - Ho Johannes Paulsen.
Bar-on thurilgnac - Hr Nic Brechlingl.
Vi-comlei dlEstelrnay - Hlf Aag-e Hertel.
Hans hustru ä Frkn Antonseln.
Suzanna, d-erns dotter - Frkn- Houlberg.
Frkn Yvonne - Frikn - i -.

Den ung-e greve Henry skall tillbringa
några månader vildl en baldlort vid kusten
och giver av ldenna anledlninlg avsked-s-
kalas föl:4 .sin väninna, den lilla fröken
Yvonne- och .sin godle1 viäln Baron ldYAuli-Ii-g-
1nalc. Henry .som nlu Inätt den ålder då
mean tlänker .gifta sigr och iso-m till och lm.erI
lrunlnit bliva ein smula trött pä bekantska-
pel med lilla Yvonne, har .i-ck-e utan or-
sak .invillerati 1dlllllulnig-nac med, hem till
supén hos hlenln-e, hanl har nämligen för
längeseidlan upptäckt att bare-nen är litet
smått flörällslkla-d i den unga damen och är
mer" än villig att överlåta lsiln plats .i hen-
nes hjärta ät honom - Gu-dbe-varsl, hon
är en lirtien söt -ochl brilliant flicka, men
gifta sig med) .henne kan) .han dock verk.-
.ligen ilckei, så denna lösning: var Välkom-
men För alla parter. Myicklet diskret läm-
nlar han -dlelm en stund! ensamma. och
baren begagnar gren-ast tillfället att för-
klara Yvonne lsin kärlek. Hon tillbaka-

 

 

visat,I emelllertildl varje närrnalndlel hon
älskar sin Henry och har endast -ögia och
tanke för honom. Vad dessa Iskall föra till
i ål r fr ainltlildlen u tvis a.

l Ute lvid kusten bliver Henry presen-
terad av en vläfn för Vicomte -dlElsternajn
vars dotter Suzanne, straxt vid för-
sta. miöltet har -gjorltl ett starkt intryck. på
Åhlansl j-läktandle1 hjärta., kort ld-äreftler bliva
de förlovade och Henry som än förälskad
över lökone-n, svävar i ett. lycko-rus. Långt
ute i horisonten svävar dlock en liten sky,
minst av hennel men Herre Gud, hon är
iu en fölrnuftigl flicka, som d-ock klan för-
stå latt. 1dlelrlas bekantskap (lo-ck icke kan
vara evigt.

En .afton tager haln sä mod tilll sig och
skriver ett brev vari han tackar fölHV den
lyckliga tid die hlaft tillsamman och -beder
henne tänkay pä honom med; vänlighet,
ville honl i framtiden hava; någon hjälp
lskiulle hon i holnom alltid finna ett stöd
o. s. v. För Yvonfney kommer detta som
ett äskslag, detta. kan icke vara hans
ine-nilngomtaln tanke 1flötr nälgot. reser hon
:stratth till honom. lHon filnner genast att
han menar alllvlar,hanslölkertlrösta heznne,
.men dlä erbjuder henne att köpa sig fri
grå-ir1 hlon .sin väg stolt utan ett4 ord: mera.

l. V2 år 1är flörrlgålnget och Henry .skall fi-

 

 

 

ra sitt. bröllopy med- Suzanne då len tjänare
kommer iln och lämnar -etll brev till Hen-
rY4 Det "är :tillät-1 en Dzr Gfmr-on, som be-
tler att. .han genast skall komma ftiill en
döende kvinna, ein viss Yvonne, som vill
tala med honom. Förvirrad bed-er han
lsvärladlern utsäkta- honom host halnsl brud
och gästerna, lty absolut tvingande om-
ständigheter tvinga honom att gå. Han
störtar åstadl och finn-er Yvonne :nedbrlu-
ten, och fattig, efter brytningen med: ho-
nom  hon slö för allt, har sjunkit djupare
och djupare i fattigdom, -Baronens hjälp
har hon avslagit, ty hon kande att hon
skulle blli modeu till Henrys barn. För-
tvivlad Över att vara orsak till sä myc-
Akset elände .lovar Henry att sörja för deras
lilla barn och Yvonne dör .glad tillfreds-
sltälld. Hos v-icomten är allt i uppror ö-
ver Henry-s utebliivalnde, dä. ttäldlelr han
plötsligt. blek och sltillla in med det lilla
hlamnet nå armen, Kniälblöjalnde för sin un-
na husltuu förtäljer han lallt utan att sko-
1na sig själv. Suzalnnfe, som på. dessa få
ögonblick mognat lll] en vuxen kvinna,
.ser straxt att vill .hon binda Henry vid
sig för alltidl har hon endast ett att göza,
bliva hans barns moder!

Denna bröllopsdag. klnöts två maliin--
skor sammans in-edl ett obrytbla-rt band.

Lapparnas lin. I

Intressanta naturstudier från livet bland våra nomader.

 

...i

b 15 Östra Storgatan 15. 4

 

   

t
t
r
l
E
ä

0000000000000000000 0000000000000000000 9000000000000000000000000-0

900000009909000

 

 
 

llen lura eexe ulinns eljllnlen.

bs.

10 e.

Skrattsucces.

FÖRESTÄLLNINGAR givas f. v.= vardagar kr. 6, 7, s, och 9
Sön- och hälgdagar kl. 2, 3 och 4 med

nedsatta biljettpriser samt kl. 6, 7, 8, 9 och lO e. m.

u
 -  .ha -l .än - - 3,5;   l,jh,-;,-..à -

m.

Jkpg 1911, Tr.-im Smålands tr. N:r 210.

 

1000000000000000000 0000000 0000000000000000000 000000000000000000

 

0 00å000000000 00

Barn ej åtföljda av äldre äga ej tillträde till veckans
föreställningar förutom Onsdag ooh Torsdag kl 6 e. m.,
då ett för barn särskilt lämpalv program förevisas.

Information

Title:
Sirius
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain