#7737: Scala

f!

E

 

 

 

 

  

 

ä

 

 

 

OBSÄ .Föreställningar kl. 5 6,30 8 0Ch49,30 e. m.

Sön- & helgdagar kl. 2 och 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e. m.

PROGRAM:

 

 

 

 

Ambroslo praktnlm!

Slaveri Karthago.

Drama ifrån 200 år löna Kristus.

Den- vackra slaminnan Licia leftersträ-
vas av slavf-olgdeii Sahabalcar, Dä hon
tillbavisar hans när-mande hämnas han
genom att kast-a. den olyckliga. i1 fängelse.
Samtidigt sprider sitt ett ryckte i staden
att. Bomarna ämne belägna Kartlhago,
och prästerna hragiva1 sig till ståthållaren
Arthias och fordra att han yskall offra
en uns; jungfru ät guiden Baal för .att blid-
ka dennes vred-e och därigenom förhindra
Romarnralsz seglar. Stäthällaren samtycker
till deras begäran och befaller slavfovgeden
att överlämna, Ien jungfru till präst-erna..
Sahvahvalcar begiv-er sig till den fängslade
Liciä och meddelar henne hefollninvgeen.
Om hon nlu vill samtycke att tillhöra ho-
nom skäll han skona henne och utvälja
en ann-an stlavinnä till off-erI men vägrar.
houi bönlilör-a honom skall hon. :lida offer-

 

1att rädda sin älskade, smyger han 1sig

döden. Dä Licia fortfarande vägran. ut-
lämnar usl.inglen henne till offerprästerna.
.En slav som åhört samtalet begiver sig
till Torensio, Licias, älskade, och berättar
honom Sahahalcars plan. "Din älskade
skall brännas! Bädda-hennel" Resande
uppsöker 1Torensio lsllavfogden .och utkrä-
ver en, fruktansvärd hämnd. Det .gäller
nu rädda. Licia vilken ,-prä:ste:rna under förv-
liga ceremonier äro i .fär-d; med att föra
till lofferplatsenvI där hon skall brännas
.som försoningsoffer ät guden Baal.

Dä Torensio .ej .ser någon annan utväg

med list in i processionen, bemäk-tigai1 .sig
Licia och hortför henne, Av skräck. över
hlelgerån-et stå äskådarna som lamslagna,
mon .snart hämta de sig och anförda av
präster-nn. förföljer den rasande folkmas-
san flyktingarna. Allt närmare komma.

 

förfövljarna. dle flyende. Krafterna. srvika
nedan Tore-nislio och ingen möjlighet .synes
att ulndkomma. När allt hopp synes. för-
lorat. får Torensio enl räddrande illgiiVelSe-
Flyktingar-na. befinna sig i närheten av
lejonburarna, där de för gladiatorspelen
ansedda vildidjuren förvaras. Torensio
känn-er vägen och med oppbjiwdandet av
ein-ä sista krafter lyckas de .nå dlit innan
förföljairna. Ansträngande :sin jättes-tyrka
till d-et yttersta sönde-rbryter Torensio
järnstägenna tilll lejonhuralrne och i nästa
ögonblick. störta .sigl de vilda blestarna över
den, framst-ormande folkmassfain, som vid
äsynezn av vil-ddjuren gripes av panik och
i vild flykt: flyr bort frän den farliga plat-
sen. Tofrensio och Licia. äro räddade. Un-
der den panik vilddjvurens lössläppand-c
förorsakar, lyckas Idre .ohernärkta uppnå
havsstranden- och friheten,

 

 

Intressant och lärorik.

 
 

 

 

 

I Su ÄLA

E

 

E

m1

ikat va.

  

ÅVAVAVAWÅVÅVAVÅVAVAVAAVAVAVAWAVAVAVAWäVAVA

Gästuppträdande av de finska musikvirtuoserna

AVAVAVAVAVA

Ernst Nnria ll exan er

   

1

VAVAVAVAVAV

VAVAVAVAWAWAWAVAVAVAVVåVAVAVAWAVAVAVAVAVAV

800000000000000I00000000000000 000000 00000000000000010

000000-000000

000000000000010000000000000 00000000000( 00000000000I00000000000000

lv

N-...r

Indianer. Nybyggare.

Med bössan. Tomahawk.

lndianuppropet vid Mississippifloden.

Storslagen dmmlaltisk bildserie från de

fömstal nybywalmes liv i Amerika.

Framställd av den på detta Område
vänldls-belkanta amerikanska filmsfirman
Selig Co.

Hiram Brown och .hans familjy hava
förvärvat :sig en nlyhygigavrloltt i! det av-
lälgSIlzu och på dien. tid-en, år 1847, då. vår
handling försiggår, nästan okända Min-
neso-ta. Efter tvenn-e- mänraldzens, tröttsam

och, äventyrlig: färd; anlände de till Mis-f

sissippiflo-dlefris stränden.

Gynnade Iav tillfälligt lägt vattenstånd
i floden., lyckas de transportera :sina-
klu-rnpiga fordon, .som samtidigt äro deras
bostäder, över floden och finna l-plä andra
stranden ett områldze, där de besluta slå
sig: med.

Indianerna, som med misstänksamhet
länge följt invandartäiget, .smyga sig; i
skydd av nattens mörker in vid de. vitas
vagnpa-rk Och förstå, att dessa göra. förbe-
redelser till Iatt Islå sig nled! på platsen.
Då denna ligger i .närheten av idianlernas
hy, gripaas dessa av fö-nhittri-ng. över in-
trång-et pä deras område. :Ett möte av-
hällesf och, en dlepultation sändes till ny-
byggarlägrezt. UnderI anförande: av sin
hövding, "Den lläckiga Örnen", uppma-
na indianerna (le vita att ldraga bort, dä
indianerna. i motsatt fall vilja tvinga. diem
därtill med makt. Nybygg;a.rn-es djärve
anföranev nekar. Han förklarar , att d-e
vilja leva -i god: fgrannsämja med; indianer-
na, men, om de vilja bruka väld, äro de

;beneddla att försvara sig1 med vapenV i
fhand och förlita sig dessutom på de ameri-
ikan-ska trupper, som äro förlagda i- terri-
-toriets blockhus.

t Föfnbittrade återvända indianerna, till

jTsln by, Fläckiga Örnen, Som har lagt män.

k-e till Browns dotter, Jenny, och. intazgits
av hennes skönhet, oplpäfgg-ar ytterligare
deras: raseri. Hans plan är att genom ett
överfall tillintetgöra allla de vita och få.
den unga flickan i :sitt våld.
I Emellertid synas indian-erna hava dra-
yHit .sig tillbaka.. De. vita röja sko-gren, .byg-
ga, blockhus Och odlla marken . .

- En unvrY trapper, "Det seende ögat", som
län-ge levat bland: indianerna, har med
nägra kamrater. slagit sig nedl hos nybygÅ
garna och vunnit Jennys hjärta. Han
äntgslas fortfarande över det av indianerna
uttal-ade hotet, och då en dan! en indian.-
kvinna. under förevändning att sälja näg-
rav varor., inf-inner sig i. kolonien, kön han
bort henne och varnar iånyo de vita.
Kvinnan: har emellertid lyckats llocka ur

de .godtrognä kolonisternä.I att dess-a. eko-1

la fira en fäst med; anledning. av Jennys
bröllop, och även har hon övertygat sig
om deras sorg-löshet..

Fästdagen är inne. Glädjen i nybyg-
:garkolonien står på sin4 höjdpunkt.. Då
störta pllövtslli-gen indianerna över dem. In-
nan die vita fä tid att samla. .sig .till lör-
rsvar, lnedh-uvggäs de av de rasande röd-
skinnen. Endast Jenny och hennes småL
[syskon .samt några kvinnor och Jennys
lfästman .slkolnas och b-ortföras för att lida

:dvö-dzen vid pinopälen. I ett obevakat ö-
ggonvb-lick; lyckas det en av kvinnorna att
fly. Hon- .infångar en häst och rider till
militärstationen för att hämta hjälp.

I indianlälgret äro alla samlade för att
fröjdas över fångarnas tortyr.. D-ä JennY
;väigrvait tillhöra. Fläclkiga Ormen, skall
ihlon, först und-ergä tortyr i .sin fästmans å-
:syn Med en övermänsklig .styrka lyckas
han slita sig1 lös .frän tortyxrpolen, slå .ne-d
de .när-.maste indianerna och kasta Sig1 på
, en häst samt undlkomma trots regn av kul-

I:len som suso efter honom. Tortyren med
ide övriga fångarna uppskjuten, och Fläcki-
ina Örnen samt. hans krigare Åstiga till häst

Genom en list
lyckas han bringa dem .på vill-ospär. Ut-
mattäd släp-ai han sig till dået .skövrlade
nybygget. Här träffar han soldaterna, .som
blivit tillkallade av den modig-ä kvinnan,
som lyckades fly efter överfallliet.

l-Ian .sätter si-.g1 i spetsen för dessa och
visar diem. väg-en till indianer-nas läger,
dit de anlända. innan de in-dianska krigar-
,nä hunnit tillbaka. från den misslyckade
, förrföljelsen.
l De få, i lägret kvarvarande indianer-
na .nedhulgglals och lång-arna befrias, Dä
Fläckiga Örnen och hans krigare kort där-
-eitlen återvända, övermannalsl die av de i
b-akhäll ling-ande soldaterna och nedfgöras
efter en förtvivlad strid. Jenny loch hen-
ines- flästmanl återvända till det sktövlade
hemmet för att .på dess gamla tomt grun-
da. ett .nytt hem och i ödemalrken bereda
lväg för kulturens instleg.

1:och förfölia flyktingen.

 

Robinet biörnas.

Hei-:Höst komiskt.
Vännen Robin-et Ihar under det gångna
.året levat sorglöst pä Asina medmänni-
.skors förtroende. Nu "är det: rläkenskalpens

 

dag. Från 1alla håll strömma vännerna,
till dlen stackars, Bohinet.I frambärande si.-
na .nyårsönskningan .i form av .kvitterade
räkningar. Hur R-obinlet ehuru i sorglig

 

ysaknad av den önskvärda. kovan klar-ar
:sig med sina björnar visar denna genom-
roliga bild.

 

 

Gästuppträdanole t. o. m. onsdag av .

g Mary Lundqvist. 8

 

wash-

JkpxrJ 1911, Smålands Folkbl:s tryckeri. (Nzr 160)

A,

0000000000003

Ooooooooooooo

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain