#7736: Nya Biografen

y    Bio g aie n

LOKAL: llrdenshusel vd Edsgatan, Vänersborg.

Föreställningar:

Fredagen den 17 Februari. kl.

Lördagen.
Sömdaa gen.

i,

18
19 ,,

,, 1:1.
kl.

8,15 e. ml
6,15 8: 8,15 e. In.
6,15 .sz 8,15 e m.

 

 

Trogvam -.

1. Äbessinska solbater i fält.
2. Rovribbarens slut.

Nådigt har konungen mottagit sitt
folks klagan över att de på det orimli-
gaste sätt plågas och utpressas av en
konungens vasall, riddar Hatto.

Han beslutar dock att ännu en gång
föreställa l-latto det -otoleranta i hans
handlingssätt innan han tillgriper
våldsmedel och beger sig förklädd
till Inunk till ritddar I-Iattos borg.

Riddaren var tillsammans med sina
män församlade till dryckesgille, då
inunkens ankomst anmäles och över-
höljes denne nu av krigsmännen med
hån och spe.

Munken förhåller nu riddaren hans
ovärdiga beteende och leverne samt
förmanar honom att återgå till den
väg en kristen riddersman bör följa,
men. blir hans förmaningar hånligt
tillbakavisade.

Då överväldigas konungen av vrede
och då en av riddarens män fattar i
hans kåpa, kastar han1 denna tillbaka
och framstår nu för de ovärdiga som
deras konung.

Ingen vågar lyfta en hand, och skä-
rande tän-der av vrede ser Hatto ko-
nungen gå utan att han kan utkräva
hämnd.

6. llermaiis

Det är lördag afton.

rat, för att köpa Isig 1en promenadrock efter
sista modet. Efter fulländat köp tager
han på sig Sin nyförvärvade skatt och
stoppar sin återstående förmögenhet i en
av fickorna sam-t beger sig hem, varest
han otåligt väntas av sin gemål. Han ger
henne sin nya rock och följer med sin
kamrat förmått läska sin strup-e.

Arg kastar hustrun den nya rocken Iul-
taniör dörr-en, där den kommer väl till
pass för en kringvandrande gesäll, som

Dock halt! Konungen är ju en-
sam, om man i skogen överfaller och
gör honom oskadlig, så kan ju ingen
bevisal något och då är han kvitt en
besvärlig hämmare.

Denna plan följes; den intet ont
anande konungen överfalles av Hatto
och hans folk och efter en häftig strid
blir konungen som dödI liggande på
valplatsen.

I närheten av platsen för dådet lig-
ger ett slott tillhörigt Riddaren von
Espir, som har on underbart Vacker
dotter och vilken ännu ej visat sig vid
hovet.

Den vackra Isabella har för vana
att varje dag företaga en spatsertur
i den närliggande skogen och finner
här en okänd man liggande livlös.

Medlidsam över den olycklige, som
ger om ock svaga livskrafter ifrån sig,
ombesörjer hon att han föros till slott-
tet, där han under god vård raskt
hämtar sig.

Emellertid nödgas Espir företaga en
längre resa och blir på hemvägen av
Hatto överfallen och släpad till den-
nes borg.,

Hatto skriver nu till Isabella att han

första i eif

 

yu-tbyter den mot sin egen trasiga ylabit.
Herman erhåller.
si nvleck-olön och går, ledsagad av en kam-L

Då. Herman glad i hågen kommer åter,
märker lhan ej den gamla trasiga rolcken
utanför dörrenl samt träder in i den äk-
ta boningen, Här omtalar hustrun att
hon kas-tat den- för deras förhållanden 0-
behövliga promenadrocken på dörrent
Herman erinrar sig nu, att hela hans e-
gande pänningeförmögenhet låg i en av
rockens fickor, o. skyndar ut för att häm-
ta in rocken. Men det vart "n-ix". Den fin-a
rocken var nu förvlandlad till en gammal
trasa, och vad värre varI "pekunierna"
voro "puts wetg". Herman skyndar iväg

 

har hennes fader fången och att han
fordrar en större lösepänning för den-
nes liv. Förskräckt medtager Isabella
det förlorade beloppet och inställer sig
själv hos Hatto för att hämta sin fa-
der. Den nu så gott som återställde
konungen spatserar på slottets terass
och finner här Hattos brev som Isabel-
la i sin iver tappat, fruktar nu, kär-
nande Hattos sinnelag, det värsta för
sina vänner. Han skyndar att samla
ett större antal soldater, beger sig till
I-Iattos borg och stormar samma, saint
inträffar i rätta ögonblicket för att
rädda Isabella ur Hattos våld, då hen-
nes skönhet våckt hans starkaste pas-
sioner.

En ståndrätt tillsättes och roivridda-
ren dömes att antingen mista livet
eller för alltid taga munkkåpan och
inom klostrets murar söka sona alla
sina oförrätter han låtit sina med-
människor undergå.

Den sköna Isabella, konungens räd-
darinna väcker en djupare känsla till
liv hos denne och inom år och dag
ståndar ett ståtligt bröllop, varigenom
hon koras till landets drottning.

äadreck.

på. jakt efter den opiållitliga rocken. Äni-
ligen får han :se sin rock i. sällskap med
"qutaren" på en soffa, där den senare
njuter av en på gatan upphittad cigarr-
stump. Då han ser., Herman närma sig,
blir han misstänksam och beger :sig i väg,
naturligtvis i sällskap med rocken. Her-
man ådrager sig genom sina rop tvänne
polisens uppmärksamhet och en jluvstig
jagft vidtraiger. Upplösningen av denna
genomkomiska bild vilja vi eji blotta med
vidare beskrivning,

iLängd 185 m.

lt. Bilder från. Brahllandsrlalen i Marge.
5.. Döoa flugan.

"Döda den här flugar som inte läm-
nar mig någon ro", säger överste Rou-
chon befallande till sin ordonans, och
Petter ger sig ut på jakt efter plägo-
anden, som efter många irrfär-der slut-
ligen. sätter sig på ett brandskåp. Med
ett kraftigt knytnävslag - - -- slår

 

Pitou sönder glaset och allarmerar o-
medvetet brandkåre-n, som genast
rycker . Komna till platsen hämnas
de genast för att de blivit störda i onö-
dan. Emellertid lyckas Pitou fånga
flugan o. skyndar triumferande hem till
översten med den: "Jag har den herr

6 Översta", och han öppnar försiktigt
jpå han-den - - - flugan flyger sin
yväg, och med sin förkärlek för glän-
sande ytor flyger hon och sätter sig pä
överstens glänsande näsa. Stackars
Pitou är oj just att lyckönska. - - -

6. lnartistheiägrmuen i Whiiechapel.

En av de största sammandrabbningar i mannaminne. - De eftersökta innebrända. hundtratals skadade.

Det torde vara överflödigt att lämna

 

någon detaljerad redogörelse för det s.
k. Houndsditchdramats förlopp. Hela
världen har så nyligen läst om och
upprörts av dessa händelser, vilka slu-
tade med ett par bovars. död i det beläg-
ralie huset i Whitechapel för nägra da-
gar sedan, att alla dramats detaljer
ännu äroii friskt minne.

Vår bild visar den avstängda gatan
Sidney Street, vid vilken huset, där
polismördarne uppehöllo sig, är belä-
get. Man ser de väldiga människomas-
sor, som uppehålla sig utanför avspärr-
ningskedjorna, polismännens och sol-
daternas försiktiga anryckning mot hu-
set i skydd av husväggar och utsprång,
skottlossningen mellan brottslingarne
och de belägrade, Winston Churchills
ingripande i attacken mot huset, an-
tändningen av huset, brandkår-ens an-
komst och släckningsarbete, sedan
anarkisterna-mördarna ej längre hörde
till de levandes antal o. s. v.

7. Fiolspelarens son.

En fattig fiolist ligger nära döden. Före sin död
skänker han sin lille son sin fiol, som han omfattat
med rent mänsklig kärlek, i förhoppning att denna
skall bliva. medlet för sonens framgång som en be-
römd konstnär en gång i framtiden.

Fadern dör och inom kort härska nöd och fattigdom
i den lilla familjen. Allt vad som kunnat omsättas
i pänningar är borta och uppätet, endast den dödes fi--
ol återstår och vill nu modern i sin förtvivlan låta
den omsättas i bröd. Detta motsätter sig den lille som
håller faderns atrvedel som en helgedom, men i hans
lilla hjärna rinner en idé upp. Mamma kan ju sjunga
så vackert och han kan ju spela fiol, varför ej ge sig
ut på gårdarna och söka sin lycka. i

Genom omfamningar och övertalningar förmår han
modern att medfölja.

Dock, det synes som om ingen av de förbipasseran-
de skulle bry sig om att ens skänka ett öre till de torf-
tigt klädda människorna och till sist vill modern till
ytterlighet nedslagen att de skola återvända till hem-

 

met, men den lille förmår henne att göra. ännu ett
försök och uppstämmer hon accompagnerad
sonen ännu en säng, denna gång framför ett stort
vackert hus.

Där uppe är en lysande skara församlad åhörande
en berömd fiolkonstnärs prestationer. Denne avbry-
ter sitt spel och å.hör förundrad den från gatan trän-
gande sången och musiken. Förargad över avbroittet
sänder värden en tjänare för att bortjaga de båda ga-
tumusikerna. Emellertid har konstnären fångat en
blivande förmågas toner och insamlar nu medel till
förmån för de arma. som han genom fönstret överläm-
nar till modern bifogande sitt visitkort varå han ber
den lille fiolisrten uppsöka, sig, då han vill göra något
för honom.

Glada, ila de båda mot hemmet och försumma ej
att påföljande dag besöka den berömde mästaren som
efter att ha ytterligare prövat den lille lovar, i för-
vissning om att den en gång skall göra honom glädje,
sörja för hans utbildning till konstnär. i

8. Lehmann i llrikanska Irämlmgslfegionen.

Skrattsuccés.

 

 

 

Biljetter-isen 25 öre för äldre, 10 öre fåhar 

"ff K...

 

Jkpgl 1911, Smålands Folkbl:s tryckeri.

Nzr 130

Information

Title:
Nya Biografen
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain