#7735: Scala

OBS.! Föreställningar kl. 5 6,30 8 och 9,30 e. m.

Sön- &. helgdagar kl. 2 och 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e. m.

PROGRAM: -f r

  J

åäiäiääåäåäåiäiäåiäiäiääåätiääiiä åläååöiiåäfetäiiååiåååäiäiåååååiäiåäåääàtiåiiäiäiäi tétätiåäiäiåääiiäiälliäiäiääiåäåtiåtä?

En kärleksam dröm.

Enastående 1 intressant bildserie.

 

 

 

Från Visp till Zermatt.

En underbart vacker naturbild upptagen under en järnvägsresa emellan Visp och Zermatt,
en bland de vackraste trakterna i det natursköna Schweiz.

 

 

 

a

o
o
å
få
o
o
o
o
a

åäiäiiäå-äi-tä-IäWW-W

täl-
iääiäåiåiiåäiåääiiåI-iäåiäiååiäiäiäiääiä åäö-tällä? äåiääåäliäåiäiååiäåiäfiäHWä-ääiäiéäéi  få?

P4P4P4P4P4V4P4P4P4P4P 4V4P4P4P4P4P4P4P4P4I

St. Marino.

Kolorerad. Praktfulla scenerier.

ilb4b4b 4) 4D 454) 45450045045470454545454

Å
V

Drama. 1 20 avdelningar.
Inspelad av de framstående Franska aktörerna i Paris.
Herr Bressol från Varieté-teatern. llerr1 I. Narmaud från Odéon-teater. Fru
Eugeneé Nau från St. Antoni-teatern. Fröken Sylvaire från Vaudeville-teatern.

Den lille Nallat från PÅmbigu-teatern.

sina. amklanolser tills mannen trött för

Efter en f:ä.stlig aftonmåltid. till villoeln

Martin inbjudit en av .sina arbetskamra-
ter, Paul försöker dennel under Martins
frånvaro kvssa hans hustru Denna vi;
nar den oförskämdle tillbaka och .tillsäger
honom att aldrig.y mera komma över dte-

ras tvröskelt

Vned .går denne sin väg. inom sig .svä-
rande för. att nämnas och .samtidigt ge-
nomdriva siin vilja.

De båda. männen arbeta, tillsammans i
ett större tryckeri., där även en del unl-

ga flickor svsselsättas. Bland! dessa yärr
Luis-e som .efj vetande attt Malrtiln äm- girft,
i högsta :rr-ad intresserar .sin rf-ör honom.

På detta förhållande bvg-gjer Paul sin
hämndplan. Han övertatar Luise att gi-
va sågen lock av hennes vackra har, före-
.givan-de att hans vän Martin uttryckt .sin
öns-kan äga en dylik, men. var för blyg
själv framställa sin önskan.

Lock-en pmaktis-erar han in4 iii Martinus
plånbok, som naturligtvis ej har den min-
sta aning. om nagot.

Under tiden har Martins hustru erhållit
ett anonymt brev, vari mannen Ybes-killes
för otrohet samt uppmanas att hemligt
.följa honom samt undersöka hansI pliån-
bok, då skulle hon få tillräckligt medy be-
vis.

Naturligtvis

MMMQYMe-omomomwma mowommwmomwm.
Mmmm-swe) "tome www MWWWMOMW

samt följer sin mansfspar. i det honlallt, vill lämna hemmet. Sodanmazkarna

kvarglörnmer brevet på bordet. Hör fin-
nes diet av Dora, familjens lila] dotter.
som läser detsamma och -elhuruväl- hon hej
förstår innebörden.. fattar hon dock att
något -är i gör-ningen.

Martin har .ef-ter slutat arbete låtit Pau]
övertala sig att följa med! till en. vinstuga.
Där träffa de Luisa, som även inställt sig
på Pauls .anmodan De dricka- ndgma glas
vin. varpå Martin vill lämna lokalen.
Över-modig av vinet och troende att Mar-
tin är kär i henne, vill hon uppmuntra
honom och ställer sig anu li hans1 via-g., :sä-
gande att hain med1 slipper förbi med milndre
:än han genom en kyss köper sig, fri.

"En kyss i all räma. kan intel, försvåra",
tänker Martin efter något took-ande och
trycker en hjärt-lig kyss .på den vackra
flickains läppar.

I samma ögonblick .störtar Martins hful-
stru in. Hon har sett allt och upplnotad
förut genom brevet tillställer hon en :förr-
farllifg scen. Martin å sin sidta förblir i
Sin oskuld lugn .och medföljer sin hustru
till hemmet.

Hemkommen fortfar hon attI beskylla
mannen,  otrohet och hennes vrede
s-tegras än mera då. hon ur mannens
plåmbolk framtager hårlockreln. Trots alla

blir hon mycket oroligloskuldsbedvranden framhärdarl hustrun i

för en stund- lämnat rummet, .smyger sig
Dora inI hun har i ett angränsande :rum
åhönt grälet och hört att lfölräldtrarna ki-
vats om .ein hårlJock och som nu denna
ligga på golvet, hon .tager upp den och
ser vid jämförelse medl 1sitt oget hår att
diet :råder sto-r likhet. Hon ekrar nu av en
lock av sitt eget hår och kastar på gol-
vet. Den andra hårlocklen kastar dlen lilla
ut genom fönstret och när därefter åter .till
sängs.

Nästa morgon då Dora. kommer in i
rummetI står fadern re-sfårdtig 0th på
barnets förvånade fråga., om hain skulle
.resa bor-ft, kan han knappast svara, men
ger modern hövlig-t besked. Den lilla
av mitt eget hår, som jag lagt im i .pap-
pas plånbok". Föräldrarna tro sön dot- l
tor allt för gärna och räcka varandra
händerna med .glädje till försoning.

Då träder Paul in, han hoppas att
Martin ej skall mera, finnas i hemmet,
.på det fram Iskall kunna skörda lönen för
.sin plafn. Martin börja-r. nu, jämte hul-P
strun. ana vilken roll Paul spelat. I få.
ond ger han honom kännedom härom
samt visar honom iliör alltid på. dör-nen.

Dora är överlycklig överY att genom
sin list ha återfört föräldrar-Ina till van- 1
andra. i 

 

f Svartsjuka fruar eller

En äkta. mans nyårspresent.

Andersson har gått ut att köpa nyårsgåva åt sin fru, hemkommen på morgonkulan smyger han sig
tyst in för att ej bli upptäckt, in till pigan vilken just håller på att duka kaffebord, överlämnar i all hem-

lighet presenten, men det tog hus helsinge.

smörj för allt på nyårsmorgonen.

Frun instörtar och den stackars Anders och pigan de få

m. "år mewvvw
wok-Womme
WMMNNWW

 

MMMMWWMMWWMWWMM
"Nvmomvmvm omvmwwwwmomomwmmowmmm

00
GO

 

-, .
- .3 

Gästuppträdande av den
fenomenala musikimitatören

bo Baldour.

ständig WWW..
I .O

 

 
    

 

 

nds Folkblzs tryckeri. (NIY 143

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain