#7734: Sirius

15 Östra Stas-gatan 15. 
I äfäiiv: I

" program:

Marsch.

:ääåäiiäiäääiåäåiäiäiäiåiåfiäéääåäiäänääää feåäåiåiåääååiäääiääiäiäiååiåäiåfiéåiååiä iåråäiäääiäféäiåäiäåfeååäiäiäiåääåäfåå

Turnedhàtövningar i Nordsjön.

Enastående intressant.

 

äiäåäiäiäiäiéiäiä

 

äåä-Qååiiäåäiääiääää få

:99

  
 
  
  
  
 
   
  

Selig film! Selig film!
Am eirlkanak expressn-ynet.

ligen till Richmond.

XHjäätimsam. Jennie Garn-01, med onkel Same armé.

Episiod från striderna i Virginia åren 1860à1965 under amerikanska inbördeskriget-

 

Ingen pieriioid i den .amerikanska histo- 1hundarde har nu förflutit. menl ännu leva Wiå die .i len hlasrt måste kasta sig i flodien
"lillen 1är Slå Uppfylld av .lysande hevilsi på krig. i Virginia ärr-en 1860-1865. Dennaiför att ej bliva uppvbiränida vid den fasans-
mannamody och tapperhef, från dessa, imin- episod .är så. realistisk och mäktigt grii-ifulla branden, .simmande .lyckas die u-pfp-
nesrika dagar, när 1broder .stred mat bro-f- pande -owch .slå rramrlig som vom .det nia- nå land och återförenas vidl värmen till
der ohe -ljwöt sitt blod för den rsalr s-Oim var lurliighietfein själv. Den vackra. Mmmm Richmond.

Och en 1efter .sitt sarnwetei ansåg vara diein Garroil blir ikär i .sin broders kammat, när .. . . . i
rätta. Bieslijiutninigen av Sampien var 1han yen gång har hofnorn. med sig hlem. Ina-:W skin-e och åsåkagmeåillmen Pågå-
.sign-allefn till briodierlqriget, genom Wiikiet iBåda oifiiicie-raliei i -onkiel Sam-s armé in.- Ie mm" ha! n gonsm v" Hm "
ysemeralierna Lee, Grant. Sheridan, Weadi, nan krigtet utbryter. När 4denna, förfäinliga Årets. kinemiailogzriaifiska stol-verk.
Shermanv Jackson m. il. .iministaldle sina händelse timade. bilIervol die :skilda och mir- SB denna bild och bedöm mäslervetr-
namn i världshistorien. Ett halvt .år-.tag åter i den. värsta asmmandrabbniingiefn ket.

 

 

 

Kapelimästare Paul Harnieh.

 

 

 

 

00000000000010000000 00000000000000000000000000000000000000000000

g
Sarpeborg. 
8

Härliga naturscenerier.

eoeeeeeeeeee

000.000000000000000-0 00000000000010000000 000006 000000000000000000

Komisk musik och sång.

Herr och fru Harnich.

 

m mmmmmmmmm
mmmmt r w imm mmmmmmm

i sig bad?

skrattsuccés. E

mmmmmmmmm mm. wg--gw1 "

 

å
i

 

 
  
  

FöREsTÄLLNlNGAR givas f. v.= vardagar kl. 6, 7, s, ochTQ

10 e. m. Sön- och hälgdagar kl. 2, 3 och 4 med
nedsatta biljettpriser samt kl. 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

 

 

Jkpg 1911, Tin-fm Smålands tr. N:r 144. , fw:  H i Å, 

violinsom. 1 m

Information

Title:
Sirius
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain