#7733: Nya Biografen

3!le

LOKAL: Ordenshuset vid Edsgatn.

Föreställningar:

rshmg.

kl. 6,15 à 8,15 e. m.
6,15 .sz 8,15 e. m.
6,15 8: 8,15 e. m..

Fredagen (Trettondedagen)
Lördagen den. 7 Januari. kl.

Stfxmxilag-en.w ,, 8 ,, kl.

l. Guldspindel

www

Tro gram z

  

Hänförande vackert och enastående storslaget.. Fin-fint kolorerad.

2. Skogens som. 

Den gamle greven tager ett hjärtligt
avsked av sin vackra dotter, varpå han
åtföljil av sin son drager åstadl med
sin av varor tungt lastaden

Bakhållet.
lfredligi driver han vågen framåt, då

från on skog plötsligt rövare kasta sig.
över honom, hemåktifiar sig; åsnan och i

fängslar fadern, våipå de sända gos-

son till staden åter, för att. avtvings; 
vånarna en lösopånning för faderns liv. =
Grekisan vägra att erlägga lösepänning,
och därigenom rädda den gamlas livs

Den lille skyndar till systern of.,
berättar det skedda.
innebyggarna. skaffa hop lösosumman
men förgäves. a

Butters, oiiraz sig själv för att rädda
fadern.

.Dottern skyndar till rövarncs lågor
för att med goda ord söka utverka sin
faders lösgivande, men blir denna hon-
ncfs bön avslagen. Då utropar hon:

   
 

Lydia söker hos:

Så låt mig som fånge intråda i min fa-
ders ställe!

Anförarcn tager fasta. på hennes ord
och låter frigiva den gamle. Allcna
faller Lydia ihop överväldigad av själs-
smärtor.

Ett hårt hjärtas första nothing.

Lydia sitter vid randen av ett vsåi
tonfall. och binder en krans Jarv vilda
blommor. Då närmar sig; .banditernas
anför-are oförmårl:t och något underbart
försigoår i hans inre. llan ser  i
samtal med den vackra flickan, Ihon
kor honom hämta  några blommor
och .han Uppfyller hennes beg-åren.
Under tiden blir hon av bandets övriga
medlemmar bortförd

,.

j Då. anföraron vid sin tillbakakomst
lej mer finner Lydia., anar han i
tinanhanget och tager sina mått och
Isteg. Han upphinner hortförarcn och
giver honom pånningar för hans byte.
- "Vet vlu att jag älskar dig?H frågar
vckt den alltid annars hål-die mannen

521m-

 

 

Lydia. Hennes  blir "Om du verlc
ligen älskar mig, så återför du mig till
min fader". En djup smärla. samman--
prässar hans hjärta och mot. hans vilja
tränger en tår sig fram. Han nppfylA
lor hennes begäran och lcdsarfar honnff
själv mot staden. i. nårhcton av denna
möta. de cn skara greker, däriliiland
Lyffiias foder. igenkännande rövarcn.
drager han sin dell: och ämnar kasta
sig över denne, men flickan störtar
emellan dem båda. Anförarcn hair .ii
ven dragit sin dolk. .Lydia ber dit med
darracndo röst denne giva u  dolken.
lien lämnar henne ilfciisnniiiia. då hon
gjort detta kastar sig Lydia i hans 
mar, stigande: "Även jag" älskar 
Du år god och ädel". -

Fadcrn ville dock ej till börja med
.fre sitt tillstånd till den i hzms ögon o-
jämna förbindelsenY .men dolt-:rn över-
talar honom dock till sist att. välsigna
VForss förbund.

    

  

.. Hemigheten eller lill ell snifllv kan ställa li 

Kolossalt skrattretande.

. w Boy couts i tält.

Go liska danser.
Ett konungarike fö

7. Resande cirkus.

En gycklartrnpp visar inför en för-
vånad åskådarchop i en by sina pri-
initiva. konster, Små pojkar göra ihallsw
brytanlfc konststycken. Pelle Jöns 

kor genom sina tricks sätta publikens
skratlmuskler i rörelse, en lindansarc

 

en krage.

stolthet är den "kloka" och samtidigt
endal hästen som, även inhösftar rikligt

utför sina prestationer på en högt spänd bifall.

lina i glansnumret och "direktörens"

Wild-West drama.

8. Hur Jim fick sin indianbrud.

Jim år som. fra-ppor bosatt i vildmar-
ken där vi finna .honom anordnande en
bjölrngrop. Då han på morgonen skall
ofterse huruvida skogens konung låtit
fånga sig, finner han en vacker indi-
anflicka som av en olyckshändelse stör-
tat ner i gropen och därvid skadat sig.
iflan, hjälper upp henne och då hon ej
kan gå, här han henne till indianlågret,A
där han vänligt mottages. På vågen
dit hade indianflickans brodcr sett Jim
håra hans syster och då han ej kånde

 

Fabrikör Sörensen i Kongens by år,
liksom mången annan stackars karl,
begåvad med en äkta hållt och dar-till
ett akta rivjårn, som missunnar honom
den allra minsta lilla "förnöjelse". Någ-
ra. av hans goda vänner och toddykam-

rater titta i förbifarten in till Sören,r

sen, för att medtaga honom till stam-

orsaken gav han eld, något som Jim
lfann sig föranlåten att besvara med
i samma mynt därvid dödligt såranlfle in-
dianen. Under tiden Jim år i lägret
kommer ett par indianer framslåpanà
de med den särade som anklagar Jim

 

A. B. Films

och hinna de båda att i sista minuten
barrikadera  i Jims blockhns framw
för vilket en vild strid utspinner sig".

Då allt synes vara ute för .lim frami
spränger en ridande truppstyrka vars
anförare genom sin kikare sett men oP

som mördare och blott flickans mel-[jämna striden betalande indianekna

Elankomst kan rädda honom.

i Emellertid bli de två kära i varandra
;och då indianstammen märker detta
lbeslut-a. do överfalla och döda. Jifm.

I Skrattsuccés.

 

i .. - D ..
gav stapeln. Ack, Sörensen vill sa gar-

?na, mon då hans vilja ej år gummåns
iviljai, bliver det ilnik" av den Saken
:och vännerna bliva på ett. mindre älsk-
:vårt sätt. visade på dörren.

Komna till resturanten få de en idé,q
vilken skulle kunna föra den stackars

 

lJim och
Jims älskade hinner dock varna honoml

med deras eget mynt.

De befriade draga en låttnadens suck
och stånd-ar genast bröll-oppet emellan
hans lyckliga brud.

" med extra för.
plägnin

flokuset, där ett lite-t samkväm skall gå Sörensen i deras krets.

Utklådda till
poliser bege de sig i väg till Sörensens
hem och simulera en arrestering. Hu.
ru denna. överdådigt roliga bild utveck-
lar sig vidare, vilja vi ej blotta, då du
komiska överraskningar som nu följt.
ej tar-va. någon vidare beskrivning.

 

Biljettpriscr: .25 öva för äldre, 10 är; för basis.

 

Jönköping

1911.

Smålands Folkiblads tr.NIfll

Information

Title:
Nya Biografen
Printed year:
1911
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain