#7732: Sirius

PROGRAM:

På. allmän begäran.

l. Badliv i Mölle.

mmmmmmmmmm
Aummmmmmmmw

American Biograph-nyhat.

Sensationellt!

3 I k I

lll-apan erhåller baron Aira uppdrag haron itira licgivit  i sjnoncrisyfle
att resa till Amerika för att utforska till Amerika och avsänder till den .he-no.-iv
Förenita Staternas truppstyrka. liga polisen ett chiffertelegram om sa-

Sedan han tagit ett rörande farväl av bcordras nu en kvinnlig rnästerdetok-
sin familj beger han sig till Amerika tiv att söka anhålla Alfra. Huru .hon
för att utföra sitt uppdrag. Ankommen lyckas i sitt uppdrag och huru Aira geA
till ort och ställe beger han sig förklädifi- nom att taga sitt liv undgär rättvisan
till gårdfariehandlare in i lägret. trvar ej någon beskrivning.

Här upptäckes han ocfh får fly för li- Vi få till sist se huru det tillgiär i
Vet. Japan då en maka underrättas om sin
Under tiden har Förenta Staternas makes idföd och huru sorgen beklagais.

agenter i Japan fått kännedom om att

ä 
i 
ä 
i 
ä 1
a .

mmmmmmm
mmwwwflfåwmmwf W
m i

m

mmmwwwWY-im Yi Y; W (åt-i W W W Fm

3. Träbildhuggeri-indu-
stri i Brien.

4. Den tappre adjutanten.

jbåda ofta få lida brist på det nödvän-
General Delcinont har erhållit att: digaste, och att den förut ej så välsi-
olördröjligen bege sig til fronten. Fö-åtuerade notarien nu lever undan av
re sin avfärd överlämnar han i sin ju-- i alla sina 1krafter på; genoralens pänin-
rists, notarie Halusons händer; förigar.
Vilken han hyser inskränkt förtroendal Slutligen utskrives vår nu blind
hela sin förmögenhet samt anförtror;Vordne adjutant från krigslasarättet
sitt enda barn, Johanna, i hans värd, I och skyndar nu, att söka. sig åter mot
varpå han tager ett hjärtligt avskedfheinmet för att i första rummet full-
På sin adjutants rådl som ej hyscrigöra sin generals sista uppdrag. Hem-
någon tilltro till. notariens ärlighet, kommen söker han sin herres dotter,
glömmer dock generalen notariens där hon bort Vara, eller i sin döde
mottagningsbevis i husets källa re på faders hus, men fär här insikt om den
en plats som förutom han själv en- skurkaktige notariens dåd. Dock, än-
drast adjutanten känner, Varpå de bei nu är diet ej för sent att avslöja bedra-

ge sig till krigsskådeplatsen. garen, kvittot återstår och det gäller
En dag :dä generalen åtföljd av sin endast få .detta fast.
adjutant inspekterar förposternai trä-fà Mödosarnt blir hans sökande efter

.fas han av en exploderande bomb och sin herres dotter, det lyckas honoin
såras dödligt, adjutanten däremot såA dock till sist finna henneY men i det
ras visserligen ej svårt men får ögo- mäst bedrövliga tillstånd.
nen förstörda . Generalen lägger nu Han uppenbarar nu sakernas rätta
denne sin dotters väl på hjärtat och ställning och åtföljd av Johana lyckas
ger order om vad som är att göra tills han efter långt sökande återfinna den
hans krafter äro slut. plats där papperet förborgats.
Knappast tränger budskapet om ge- q "Skall det riktiga dokumentet finnas
neralens hjältedöd fram till noatriens kvar och i oskadat skick". Denna tan-
öron förrän denne avkastar masken otike genomkorssar den gamles hjärna
visar sin verkliga. karaktär. Underloupphörligen under sökandet, Vilken
förebrående att generalen Var skyldigllyckal Papperet ligger orört pä sin
honom en större pänningsufrnma dri- plats.
ver han nu dottern ur huset och läm- Notarien häktas. Johanna tackar
nar henne utan medel till sitt uppehälä rörd den gamle trogne mannen som
le. Hennes guvernant söker dock så stolt över att på ett tillfredsställande
längs hennes kraft. stå bi hålla nöden sätt kunnat fullgöra sin generals sista
borta, men kan ej förakomma att de order, saluterar framför dennes bild.

5. Lehman sover.

Konkurrenslös skämtbild.

       

f FöREsTÄLLNlNoAR givas i. v.= vardagar kl. 6, 7, s, och 9
10 e. m. Sön- och hälgdagar kl. 2, 3 och 4 med
nedsatta biljettpriser samt kl. 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

 
   

Jönköping 1911. Smålands Folkhblads tqu1r7

Information

Title:
Sirius
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain