#7731: Scala

l

  mo en A   . s oALA

- 11 Västra Storgatan 11.
OBS.! Föreställningar kl. 5, 6,30 8 och 9,30 e. m.

&. helgdagar,V kl. 2 ooh 3,30 samt 6, 7,30 och 9 e. m.

Il

Sön

 

 

PROGRAM:
ll-l 

nnpàlgklv

.MMMMWMM WMMMWWWMWMWWW -

    

ass.

MWWWMMWMMMWWWWMWWWWMO

Dessutom återigen sensationsnyhet.
lBilden. för dagen! Uppseendeväcka-ndel

Anarkis ha aien i london.

Houndsditchmorddramats slutakt. .
Kinematograferingen verkställd från hus intill bataliplatsen.

Det torde vara överflödigt att lämna
någon detaljerad redogörelse för det s,
k. .lrloundsditchdrainals förlopp. Hela
världen har så nyligen last om och
upprörls av dessa händelser, vilka sluA
Lade ined ett par bovars död i det beläg-
raiffe huset i Whilechapel för några daA
gar sedan, att alla drainals detaljer
ännu äro i irislit minne.

Vår bild visar den avstängda gatan
Sidney Street, vid vilken huset, dar
polismördarne uppehöllo sig, är belä-
get. Man ser de väldiga människornas-
sor, som uppehålla sig utanför avsnäri1A
ningskedjorna, polisinännens och sol-
daternas försiktiga anrvckning mot hu-
set i skydd av husväggar och utsprång,
skottlossningen mellan hrottslingarne
och (ie belägrade, Winston Churchills
ingripande i attacken mot huset, an-
tändningen av huset, brandkårens anw
kornst och släckningsarbete, sedan
anarkisterna-inördarna ej längre hörde
till de levandes antal 0. s. v.

Vad hela världen ännu talar om.

å
i
l
i
i
g
i
å
i
i
å
g:
i

 

     

WMOMMWMM WMWMMOM M

l
.MOMMWWWWWWWWWQWQWW

 

f meWWMWQW-WWO M-wws- WIWWWMW

GGQGGOOQOQOOOOOGOGO 0990900900090099000 009906000900900990
v 0090000000000900000 0 QGGQGQQGGGGOOGGGOGG GGQGJGJQOQGQOGJOQQGQ

Belägringenavsaragossa

  

u
80
00
90
99
00
00
00
GO
90
09
"O
80
90
00
90
30
90
00
38
0G)

 

Episod från kriglelt mellan Frankrike och
Spanien i Februari 1809.

Firamlsmäininlem har handeln .Gienlelral Lan-
nfab lklourilmazndo hleiläignat fbvn :Salraigiolstsa
I hvar Yhiair ialllav bieiväipriat sig och vill flör-
avlana. sig, under ledning .av byns Iplrälstlelr

lmlunlkan ntlhålliles ihelälgirringtein. .En
sälnslkliilt vliikiiig medlem av yförrislvainsklom-
iniitlténl  Dolni lPleldro, :en "sillulgi odh rhruta-l
man, vilken. glöir tjänst som isplion. I lhans
lins uprilfolsttlras hans Ifiöiräldtrallösiai bror-s-
Hother Juana, lslotrni utan iatt iknvsltla måste
ll-minla sig lil missllnaimdlllinlgiair. Enn dag slän-
der thian lirelnnle tilll Enanlsmännlams läger

  
  

 

Nemnur oc

 

l Å i: strid på liv och

WWW

iår alhtlbslpiomieira, hon1 .tiilllfånlglaftlolgs omel-
lleJI-tlildl .av dle trains-kn 1s-oll-dlallemnia och det
ilöirbjlöldis hiennle, att Väinlda. Itlilillrdklsl. Klap-
lten Aulhrv får medlidande mieidi henne.,
och. lholni ihlliiver anställd som mazrlkleltein-
llletnsildal vild) yhiàlitienl. Det" uppstår snart ett
lräriillelksföilhiålllljamldle emelllan lhfenne och
Kiapten Anbiry. En] ldaaim -faåir lhlatn ond-elr .att
ihilllli inäisllia imorgon: besättia lklllostrelt Szt. Eu-
gracliial lolcth därtiliråml söka att .imtnänrgla .i
,hvm lHlan meddelar Juonla dlelttla och die
rllalaal lett .ölmlt iafvlslrleldl, Dion Pedro lhlalr :lånt-
ge, solktt etter Jonna och .överraskar hanne
straxt leitleln samhallet -rrreldi .Kaiptten Air-bry,
han misshandlar henne ooh vid .att hota
ihlennla ltiflll .liivert lfår than ibesikeedl om irans-

 

Ile-så

Härliga naturscenerier.

 

Säsongens bästa skämtbild.

 

 

lmlämrmenls Ipalan. Han dörren- lhienne unleld sig
till lsltaldlezn oclh intenldlelfan Förslvamslkorn-
lrnlitlténl sin, lv-e-ttslkarp. Spaniowe-rlnla bestu-
tam Ialtlt underminera. lolofsltrle-t och spränga
ti-"alnfsinäinnlelnr i luften.

Nästa morgon, ldlå. fransmännen storm-ar
ldllostlret, lälr ellllt lkllart; ililll yalllt .spiläinlgaldlem
iii luften, men kila Aublrly i spletislen för sitt
liiolllo lbleltlnäldler kvlositilelt, möltier Julolna Ihioinlolm
Ioclh ifölntlälljer lhfofnlolml orm -mlinaln odh för-
lholnorn ttlilllbfalkla .i .slarnma löglolnlbllicik som.
lkliosltrlet: fslpträngiels ri: luftltlein. -Rialslainldlel över
laitlt .Ilounia har "underrältit-at fransmännen
skjuta;- Dloln; Pfeldlro Ihianlnie, ihlolnl ldlölr i. Kap-
tein, .Anlbrryls armar, gtlaidl .över att hava
lfriällst lhotnoim.

0000000000000099000 Q 0069006996000000009 0690900000000000090
0000000000990000000 0099000090000000009 G) (9009060900000000900

 

s ränder.

 

 

VWWWWVVII

åmmmwåååååmå

Från och med i morgon Gästuppträdande av

Mr .Hbo

 

aldour.

0103.! Världsattraktion. Musikalisk imitatör.

FLÖJT: Potpourrie ur Trubaduren.
VlOLlNCELLO: Engelska komp.

CORNETT: Posten i skogen.

KLARINETT: Mascot potpourri.1

Engelska

E Fan instrument samtidigt. E

Cornett, Oboe, Klarinett, Trombone och Xylophon.

kyrkklockorna-

Olika slag av djurstämmor.

WWW Nås? 

:2:

Mr Baldour utlovar l,000 kr. till den eller de, som i hela världen kunna
bevisa sig hört något som närmelsevis kan jämföras med hans prestationer.

"NW mimmi-900.0" WMMWWMGW .WMMM

WVWVWWWW
àààmmm

ww
manmnnm

mMMlll

Jkpg 1911, Smålands Folkblss tryckeri. (N1r129)

ooooooooooooooooooooor
oooooooooooooooooeeooe

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain