#7729: Sirius

PROGRAM:

På. allmän

begäran.

l. Badliv Ii Mölle.

mmmmmmmm? V 37 V27?

El

r
r
ri
r ä
lä
tj

3. Träbildhuggeri-indu-

4. Den tappre adjutanten.

American Biograf-nyhet.

Sensatlonelat!

en japanska snlnne.

I Japan erhåller baron Aira uppdrag
att resa till Amerika .för att utforska
Förenta Staternas truppstyrka.

Sedan han tagit ett rörande farväl av
sin familj beger han sig till Amerika
för att utföra sitt uppdrag. Ankommen
till gårdfarihandlare in i lagret.
till gårdfariehandlare in i lägret.

haron Aira begivit sig i spionerisyfte
till Amerika och avsånder till den hem-
liga polisen ett chiffertelegram om sai
ken o. helordras nuv en kvinnlig mäster-
detektiv att söka anhålla Aira., Hur hon
lyckas i sitt uppdrag och huru Aira ga
nom att taga sitt liv undgår rättvisan
tarvar .ej någonv beskrivning .

vet,

v re sin avfärd överlämnar han i sin ju--

V nen förstörda .

Har upptäckes han och får fly för lii

Vi få till sist se huru det tillgår i

Japan då en maka underrättas om sin

Under tiden har Förenta Staternas makes liöd och huru sorgen beklagas.

agenter i Japan fått kannedom om att

stri i Brien.

erhållit att
Fö-

General Delemont har
ofördröjligen bege sig til fronten.

rists, notarie Rahsons hander, för
vilken han hyser inskränkt förtroende,
hela sin förmögenhet samt anförtror
sitt enda barn, Johanna, i hans vård,
varpå han Lager ett hjärtligt avsked.

 sin adjutants råd, som ej hyser
någon tilltro till notariens ärlighet,
glömmer dock generalen notariens

mottagningsbevis i husets källa re på
en plats som :förutom han sjalv en-
dast adjutanten känner, varpå de he-
.ge  till krigsskådeplatsen.

En dag :då generalen åtföljd av sin
adjutanlt inspekterar förposternal traf-
.fas han av en exploderande bomb och
sår-as dödligt, adjutanten däremot så-
ras visserligen ej svårt men får ögo4
Generalen lägger nu
denne sin dotters väl på hjärtat orh
ger order om vad som ar att göra tills
hans krafter åro slut.

Knappast tränger budskapet om ge-
neralens hjältedöd fram till noatriens
öron förrän. denne avkastar masken o.
visar sin verkliga karaktär. Under
:förebrående att generalen var skyldig
honom en större vpånningsumma dri-
ver han nu dottern ur huset och låmä
nar henne utan medel till sitt uppehar
le. Hennes guvernant söker dock så
längs hennes kraft. stå bi hålla. nöden
borta, men kan ej förakomma att de

 

hådaiofta få lida 1brist på. det nödvän-
digaste, och att den förut ej så välsi-
tuerade notarien nn lever undan av
alla sina krafter på generalens pånin-
gar. .

Slutligen utskrives vår nu blind
vordne adjulant från krigslasaråttet
och skyndar nu, att söka sig åter mot
hemmet för att i första rummet full--
göra sin generals sista uppdrag. Henr
kommen söker han sin herres dotter,
där hon hort vara, eller i sin döde
lfaders hus, men får här insikt om den
skurkaktige notariens dåd. Dock, an-
nu år diet ej för sent att avslöja hedra--
garen, kvittot återstår och det gäller
endast få detta fast.

Mö-dosamt blir hans sökande efter
sin herres dotter, det lyckas honom
dock till sist finna henne, men i det
måst bedrövliga tillstånd.

Han uppenbar-ar nu sakernas ratta
ställning och åtföijd av Johana lyckas
han efter långt sökande återfinna den
plats där papperet förhorgats. I

"Skall det riktiga dokumentet finnas
kvar och i oskadat skick". Denna tani
lke genomkorssar den gainles hjärna
oupphörligen under sökandet. Vilken
lyrkal Papperet ligger oro-rt på sin
plats.

Notarien häktas. Johanna tackar
rörd den gamle trogne mannen som
stolt över att på ett tillfredsställande
sitt kunnat fullgöra sin generals sista
order, saluterar framför dennes bild.

r

5. Lehman sover.

Konkurrenslös skämtbild.

V FöREsTÄLLNiNoAR givas t. v.= vardagar kl. 6, 7, s, och 9

      

10 e. m.

Jönköping 1911.

Smålands

Sön- och hälgdagar kl. 2, 3 och 4 med
nedsatta biljettpriser samt kl. 6, 7, 8, 9 och lO e. m.

Folkblads tr. Nzr 7

t
f
E
E
t
E
E

i
å 
l 
i 
ä .
å
i

 

 

x

Information

Title:
Sirius
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain