#7727: Sirius

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soeeaneaaesaeeaaaeestanneeaeeees . O  0 s Greene-o o o o i å-
Uepråaeaaeaaeseeeeaaeeneeeeeneseiosååääåaiåiågdäegägdädäaäräååågååååäåg
 .. så
 Hastm k " l"I " år
 ar na 1 a 121011. så
iååtff . låt
f åä-
 aaaaeaaeeeeseaewaeae awar- o ene 0 o Q o 0 5 ioafeoeeåå
enesseeeeeeåeeeenemeeeenseedersandennågeeeåååäåååääädåeden

 

 

 

 

 

Konstfilms! i Konstfilms

0bs.! Det mäst glänsande drama som någonsin visats.

Jungfrun från Babylon eller
Lej onbruden.

sin makt och tillbjuder henne att dela ide lsig)vänlig-Ia. inom henne och se iir-orget 

Konung Ninia av Babylon är trött par nllll detta. med sig; men åter får hane nej. upp! .till henne. Folket, som ditslrömmat,
den. [förnöjelseI man. bjuder honom octhella blott förökar hans kärlek. Mot sin himlen reser sig" mot konungen och gör
söker nya lörströelser. På en spatsertur vilja .krönes1 hon. till drottning, överhök den lånjgrnla. jungfrutn fri och då lolket
får han se den skön-a jungfru Ester och jeg med juveler Och får plats på tronenI och. förlåten hon; honom.
han heiall-er sina soldater fait föra henne vid konungens sida. 1. KungÄ Ninia är hedtrövad.
till sig. Esters käraste, Josef., slås i böjer, Elscrtr gör sig frli från konung Ninias 2. Kom, Josef, om du. kan göra mig
och inför hans ögon; borllliöra soldaterna iamlnrtag och kastar krona och. jall gnann- lycklig.
hansI Ester. Hon iöres inför konungenn låt för konungens fötter. lsiitlt: raseri be- 3. Ninia erbjuder Etser sin; rike-
som gör allt för att behaga henne; han l faller då konung-en, :att hon skall xkastas 6. Miraklet.
till-hinder henne sinla skatter, .blott honl förr Ilejonen. Soldaterna gripa ochäkasla 7. Upprorr mot konung Ninia.
vill lova att bliva hlans, men hon är stånd- henne i .lejongropen men där Sker ett un- 8. Lyckliga.
aktig. Han visar henne från en balkong :derI I stället för att -alnjgrripa Ester. visa

N I
eIOOGOOOOGOOO.4I-POOOOOOOQOIOOIg
Densenaste I

Pathé-Journalen, i

den levande tidningen i vilken vi här kunna följa alla dagshändelser över hela världen i
levande tillstånd på den vita duken.

.GOOD-.OO-.OIO4-Ib.OQO-0.0.000!

 

 

 

 

 

 

ICO...
NIC-Q.-

A

MM MW "OQMWMWQMMMMMWM Won.me
WMMMMMWMMWMWMWWWWWMWW

Bilder från Golumbo i Indien.

Härliga naturscenerier.

"0.000.000".
MOMOONO

...000.000

WMWMMWWWWWWWWMMWWWMWMNM
MWMWMWWWOMWWWMWM WWMWNMWM

m.
"00.00.0000"

 

 

Det brinner.

se flyr. Knappast har han öppnat dörlm
ren. förrän han mötes yav en riklig" synda-

 

I

han hastig-t på de 1o-föirsikt-iga. Hans of-
skorstenseld har han en. förskräcklig räds- ler komma en ycl.ag"överens om Iatt roa sig
 för elden. Om han ser någon tänd-a på på hans bekostnad och straffa honom. flod, men Lalrorusse Slår helt lugnt emot
en tändsticka eller ser sina vänner lugnt: Man tänder på. bengaliska eldar under strömmen och sätter därigenom Wgvcklarà
äta en brinnande plumpuddin-g, så. rusar hans fönster och den iörskråickte Lafrons- nas skämt på spel.

Eller sedan Lafrouss-e varit utsatt för

 

 

N

 

 

 

 

 

FöResTÄLLNINoAR grvas i. v.= val-dagar kl. 6, 7, s, och 9
10 e. m. Sön-i och hälgdagar kl. 2, 3 och 4 med
nedsatta biljettpriser samt kl. 6, 7, 8, 9 och 10 e. m.

 

Jönköping 1911. Smålands Folkblads tr.NIr22

Information

Title:
Sirius
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain