#7715: Stanley

r. --- wF-=.:.--

STAN LEY- I
 nlonmlrnm

lr. u. m. llillllin lin ll l. i. m. lisllluin llnlll llils.

 

 

 

Föreställning-arna." börja hvar-dagar R1:1. 7 o. 9 enr.
Söndagar kl. 5, 7 ooh 9 em. I

lle värdefullaste hlosrulniheleinu llnnus ullllll ll ilunlell. I

Första afdelningen:

1va llli lllflfl

0 kl==--==ll-.=..-.:.l"l-r5ijl:.=l[IgIII--M-m-l[tilll-lE. .r-a 0

 

 

  

 

 

Botad fåfänga

Amerikanskt lustsp-el.

    

 

 

 

 

 

v"miijdxlxlMJXJKJNJNJXJNJ VXfx-fVVN-JWV

MAMM MA

I I I R n , h ämm] I I så

Spännande drama. även mängd afdelningam.
Mästerligt spel. storslagen isoensättning.

X

.I VÅVVVVWVV VVVVVW

  
 
 
 
 
 
   
 

ning, hopp m. m.

En intressant serie bilder från
en siinsK-oliäs öiningar i simning, i
enskilda simkonster. lifrädd.- i

 

 

 
 

lnlmlllrllllrlil 
K lllllilll llllll. I

Boande skåmtbild.

En resande herre blir tagen för spion, emedan han, som velat taga några
badbilder, kommit med sin kamera i närheten at fästningsverken. Hans-fru
lyckas dock slutligen få honom lösgifven, men då hon upptäcker hvad slags
fotografering, som intresserat honom, tager hon honom själf i strängare
fångenskap.

 

 

 

 

Andra. afdelningen:
I-I-II i  I-I
HEL TIMMESSKÄHESPELET

ll rullen lan 

Grlnumle drama ur ullllrsllluell 2- ulller.

  

I hufvudrollen: Tysklands populäraste filmsskådespelerska

HENNY PoRrEN.

Som alltid är det en underbar innerlighet och hjärtevärme i
HENNY PORTENS spel. Hon lefver in i sin roll, hon framställer
allting så vackert och sannt, att hon helt från första stund förmår
, långa åskådarens intresse och få honom att följa det på innehåll och
skiftande moment - från kontorets lugna id till bullret ochllarmet i
storstadens nöjeshvirflar - så rika dramat, "Vid ruinens rand".

En glansprestation i ordets rätta bemärkelse.

Lef- Aff-m

 

Ill-I-I-I-I-II:
l-l-l-l-l-l-n:

Beskrifning tillhandahålles i biljettluckan.

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdeln.
Nytt program Måndag (ä). Torsdag.

Kristinehamn 1913. A.-B.Vä.rmlands Boktryckcri

 

L

En

i L
I

En

l-l

 

 

 

Senaste numret af Tidninan wBIOG-BAFENv säljes i Biljettluckan à 10 fire

l

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain