#7714: Stanley

Parestslining. börja. hvàraagar kl. 7 o. 9 em.
hàlgdagåsr kl.

Obs. Endast

2 V dagar Obs.

 

5, 7 ooh 9 om. x

I yFörstå. afdelning-en:

Naturbild.

 

Eli brädra- och älveniyrsdrama

Kriget qhar utbrutit, rekryterna dra ut
iir-li man turiaislu-d från de kliva hemma-
varande.

iobert sluter Alice till slit bröst och
anförtror .henne filt brodern.- Sjéilf drar
han ut i fält." -

.éMMsdimfndsslämislslssosh-  f 

ej -gå-Z förr im .han säger  "Alice att
brodern har shupat och i sin sorg- tryg-
gar hon  bill honom.

Men Robert lefver och är ute på spän-
nande älven-byn Ham har i--iåiknt komma.
mellan två fientlig-a kåren- ooh. npplefver
en hel del äfventyr, tills han svål-l; Hå-
rad raglair in i Alice-s hem. just som
brodern  och kysser hans häll-esta..

Ruben ins om hand och brodern vill

 

 

WWW
Ombord å. 11en modern Amorika-åingare.

V

från Amerikanska inhiinlaskiigei.

tvingw Alice. ath gifta sig" 1med honom
men lion svarar med all lol-visa honom
från sitt hem.

l luimndluslua amg-ci- .lmn (lä broder-us
vistelssort, ettI lolockhus, för den hemt-
lige anföraren och detlzibelrägms och

liennosimor och ett 11:11" negrer.

En negsrpojke lyckas dock l[undermitt-i
Roberts kapten xom .faran och uxidsiitt-
ning kommer. hvar-vid en Fruktansvärd
strid uppstår. som slutar med iiendens
nederlag.

Eitor kriget förenas Robert ooh Alice.
men. han har endast en arm, den lappre

Brodern lföll for en förfilm-gen kula.

 

den nyss aislutade i allo lyckade

ÅREVECKÄN 1913.

Iiii-i f 1: i - i- fiol - ,. ÄB f

Fl. ll. lll. llillllllllillillillii l.P ll lll. Hilllilill lllll li Nill-

En.   i Schweitz

 

eisar Vilhelm II.

i veta hvilka kollosala jättar de moderna Amerikaängarne äro. wKejsar Wilhelm
ll är en av de allra största och .vi få en god inblick på de kollosàla dimensionerna av
ångar-en vid ett besök å densamma.
Vi se den prakt, som utvecklas i första klass.
tionen ombord , och i öfrigt skeppets hela inredning. Vi lå bevittna de dagliga Öfningarna
med räddningsbåtarna samt slutligen en allmän mönstring al de präktiga mal-resorna.

Vi besöka den trådlösa telegralsta-

lnuiiunrin eller linnen um" hliilihusii.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva-vvvvvvvvv
För att alla skola bli i tillfälle att se den charmanta serie bilder från

kvarstå desamma som .extra-nummer äfven detta program.

 

 

Briljant
lustspel.

Förälskad

i doktor-n. 

Briljant

 

 

 

. 1

Andra. afdelning-en:

 

 

Heltimmesskådespelel

im   ii si sinulla

eller  "DÅÅP I ÄLYS ET i" SVAN DT".

 

Oändligt gripande bild ur lifvet.

inte-t skyr hon för makens lycka, ej ens sina egna ögons ljus. Mon då hon

Men ödet vakar.-

nått sitt måi, glömmer han henne, som fordom delade hans olycka: ensam sit-

ter hon hemma, :mande det hon ej kan se. Äfven han blir

blind, och nu först inser han hvad hon fått lida. Och då himlen åter gifver
honom hans ögon ljus tillbaka, loivar han att blifva solen i hennes blindhets natt.

Hvad som först och främst måste beundras i denna bild är det sättÄhVarpå
den sköna fröken Henny POI-ten utför den hlindas kräivande roll

 

  

M

Barn äga tillträde endast i målmans sällskap till första föreställningàrnas först

I-
a afdeln.
J IJ

där hvarje nyans i känslornas skiftning är betonad. i

Gli konstverk i ordetsV iullu lieiiiärlielse.V I

Beskrifning tillhandahålles i biljettluckan.

 

 

Nytt program Torsdag.

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B.Värmlands Bokiryckeri 1

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain