#7712: Stanley

lll - lll ll

(LOKAL s NORRA TORGET)

-- " I . Hlanlagar kl. 6, hall 8 och 9 n. in
 Söndagar kl. halt 5. 6. hall 8 ann 9 n. m.

 

 

- Program - "
Fr. n. m. Måndagen ll. 29 Nnv.t. n. m. llnsilagan lll Den.

lla vänllullasla Ihingralnyhnlaina linnas allliil sammanlänla a Stanley.

nrssrrnsnrréilnnnla,1ais

l. Schweiz: Den schweiziska öfverbefäihafvaren, General Wille, efter en truppbesiktning. 2. Krigs-
nyheter från Väster. 3. Soldater från fronten vila sigi en tobaksfarm. 4. Apell och afmarsch till
skyttegrafvarne. 5. En vatten-destillationsapparat, som levererar trupperna vid fronten friskt vatten.
6. Ett stycke af en engelsk 38 cm. granat. 8. Vid bataljonstaben sys flitigt sandsäckar. 9. En af fien-
den sprängd mintratt, som är 8 meter djup och har ett genomsnitt af 30 meter. 10. Tratteu är genom
taggtråd fastgjord. Den ligger tätt vid de engelska ställningarne, samt har en utkikspost inrättad i kan-
ten. 12. Vaktpost i främsta ställningarne. (Allarm). 13. Manskap utrustade med handgranater.

 

 

 

 

 

än IE

i lan linlnnnn lnrlnn l

Dramatisk episod i två akter af EMMET CAMPBELL HALL.
Officin: LUBIN FILM MANUF., PHILADELPHIA

HUFVUDPERSONERNA:
Harry Medvale ............................ .. Edward I. Pell.
Hans moder ............................. .. Eleonora Barry.
Lord Medvale ............................... .. Hovard L. Dorsey.
Mary, lordens myndling ................ .. Oriné Harvley

Horace Cadby, en vsmart- advokat... Richard Mossis.

:Den försvunne lordena är byggd på ett lika fyndigt som välfunnet motiv och håller åskåda-
ren i starkaste spänning från första scenen till sista.

Den unge Harry Medvale har blifvit relegerad från universitetet, och då fadern är synnerligt hård
lämnar han, sonen, hemmet; och far till Amerika. Efter 8 år har fadern dött. Modern. som ej hört
något från sonen på hela tiden låter efterforska Harry Advokaten, hvilken tror att Harry är död,
vill göra en kupp för att komma åt Harrys förmögenhet. Han söker därför någon som liknar honom.
Harry är emellertid kvar i lifvet. Advokaten träffar honom också, men utan att veta hvem det är.
samt erbjuder honom att uppträda som den nye lorden. Harry går in därpå, utan att yppa sin rättig-
het därtill De komma hem och Harry igenkännes af modern och Mary. Advokaten hotar nu att
roja honom. På natten stjäl advokaten den summa pängar, modern öfverlämnat till Harry. Nästa dag
omtalar advokaten att de alla misstagit sig, då enligt en tidningsnotis Harry drunknat vid en fartygs-

olycka, och beskyller äfven Harry för stölden. Harry bevisar dock sin rätt genom ett ärr på armen.

Stölden har en gammal trotlänare bevittnat och advokaten blir häktad.

 

 

 

Lekande hundvalpar

En liten näpen bildserie ur de små hundarnas lif.

 

 

.i
I; àn

I lurlsnelel llnllhnllan. i

Ett lyckadt och skrattretande skämt.

 

LE]

 

I àI. u àI j
n .g à-l
L- I

 

 

   
    
    

 

   

dämåääm-låäägäåäåmämåmäm

Slornrlnll nnlrihunrh nllllel

Brott och
örsoning

adam

(Z

 

 

f

  
  

En bild vård att, ses af alla.
man w Pquswqäwim va

 

 

 

 

 

m
-1

får) f "Umm THE AMERICAN FL leG A".

ass

E Skådespel i 2 akter.

fö i 
 "Brott och, försoning" är en gripande historia

om de ur samhället utslöttas nästan hopplösa kamp,
som dock i detta fall slutar med det godas seger
 ett "moraliskt" stycke således.

fåälmåmftlf

Utförlig beskrifning öfver innehållet finnes i kassan mot 5 öre.

 
  

l
G

f 
l

awaaaaawaaaaaaaaåaalåwaamaaefaaaaaama

.lå
llid ninnnl: llerr llils Entblnm.
Barn- nI Familieiliresl. alla dagar kl. B e. m.

Barn äga tillträde till hela programmet.
Torsdag nytt program. Program 5 öre.

aA (ft I

x

Stil

t:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn 19". A.-B. Värmlands Boktryckeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain