#7711: Stanley

i

 

 

 

f

 

 

sTAnLEY-
nloennrnn

fl. 0. m. anSllllttll ll. 27 l. 0. lll. Sällllllélll ll. 30 llllrS.

 

 

Föreställning. börja. hvar-dagar kl. 7 o. 9 em.
söndag-ar kl. 5, 7 och 9 em.

Storslutn lmnrsnrosrnm.

Första. afdelningen:

 
   
  

Den sist utkomna

Pathé-Journalen.

Revy öfver veckans nyheter. - Lefvande tidning som innehåller
verklighetsskildringar från olika delar af världen.

 

Svensk Nyhet! Sevärdhet af rang!

ned svenska llonnn mi
öfning i skärgården.

l. Ombord på pansarbåten "Äran". - Flaggan hissas. - Korum. -
Skarpskjutning med kanoner. - Båtarne ut. - Färdiga till strid. 2. Med
jagaren "Magne". 3. Torpedbåtarne rusa till anfall. 4. Undervattensbåt
sänker sig. 5. Pansarbåtarne "Vega" och "Tapperheten". i strid.

.- Mycket intressant ny serie. "-

 

 

meeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Villill!!lillll. SEIIISIE Wim [Hill i iilllBIIIlll. Vlihlgfilllil.

I Skeppsbrott

eller :En ny Robinson. I f

Spännande drama i många afdelningar med charmantI spel och
iscensättning.

Unnefrair-svammmg .an an p En Gere" -
sidan af passagen. Kaptenens fru och styrman rädda sig genom att ien öppen
båt uppnå stranden. Fartyget slites emellertid af en väldig våg loss och räddas.
Då kaptenen ett år senare passerar samma ställe ser nan ett väldigt bål från
ön. Han går i land, och återfinner här sin hustru, som följer med ombord me-
dan styrmannen föredrager att framlefva sitt lif som en ny Robinson.

 

 

 

 

  
  
  
  
 
 
 

  
  
  
 
 

Denna Park är New Yorksbornas stolthet liksom ock alla främlingar som
0 besöka New York, gärna göra en liten afstickare till den berömda parken. Här
I finnes det världsberömda Metropolitanmuséet, och icke långt därifrån Kleopatras
nål, en gåfva af egyptiska guvernemwitet till staden New York. Af de många
. monumenten lägger man särskildt märke till Columbus-monumentet samt Sher-
. manstatyen.
Nere vid sjöarna vattnas djuren och på de stora lekplatserna tumla småt-
f tingar omkring. Här rides det på åsnor och där ses en stor elefant majestätiskt
1 trampa omkring, förd af sin förare.

Och när man är mätt på alla sevärdheterna och slår sig i ro på kvällstun-
.V den, då smekes örat af musik från en stor orkester.

En synnerligen intressant film från den stora världsstadens mäsl berömda plats.

WWWWWWW, s

E Ett 4Sliriffel. E

llltlllitl från UITHAGRAPH. EUSlBlIU I hllilllldmlltll.

 

 

Andra. afdelningen:

r, I I

e Heltimmesskådespelet .0

 
 

Ö

eller I"

Lindansen öfver hafvet.

ISBBHSGII ni, lllil SllnllllillälliSII-HIISSISBB Iiillllltlilllli, Iiiilltllllnmll.
lePELADT AF DANsKA sKÅDEsPELARE.

I hufvudrollen Fröken Emelie Sannom.

Direktörens vackra dotter Mary bortföres af ett par samvets-
lösa skurkar, men hennes älskade, lindansaren Laurento, är snart
på spår efter dem. Han kommer tids nog ombord på skeppet
och långt ute på svallande haf utför han ett oerhördt djärft våg-
stycke. Han lyckas befria sin älskade. Men hur komma från
skeppet? Då ser han i närheten ligga ett skepp, och en tanke
slår honom blixtsnabbt. Han kastar en lina mellan de båda
skeppens masttoppar och snart balansera han och flickan ut på
den gungande linan, som ibland sträckes, ibland slaknar, bero-
ende på skeppens rörelser. Djupt under dem brusar och sjuder 
det. Hafvet synes hvarje ögonblick färdigt att sluka sitt rof. Dock, 5.
efter några förfärligt spännande minuter lyckas de båda nå an- 

dra skeppet. De äro räddade, men ej en minut för ti-
digt, ögonblicket efter brister linan och faller i sjön.

BESKRIFNING TILLHANDAHÅLLES l BILJETTLUCKAN.

I". Z

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen. .

Nytt program Måndag (9. Torsdag.
J [

.l

 

X

r

 

 

ia

 

 

]

Kristinehamn 1913. A.-B.Värmlands Boktryckeri

Senaste numret af Tidningen wBIOG-RLPBN) säljes i Biljettluckan à 10 öre

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain