#7706: Stanley

E=" --II

I STAllLEY-
Q BIOGRAFEN

Fr. o. m. Mnnnnnen d. il l. n. m. Ilnsdnnen n. 16 llnril

 

 

f Föreställn. börja. hvardagar kl. 7 o. 9 em.
söndagar kl. 5, I7 och 9 em.

Sinnslsel lmnrsnnnnrnm.

. i Första. afdelning-en:

   

.LX-[Ä  4

M

VECKANS NYHETER.

Den snnnni ulnnmnn Pnlné-Jnurnnlnn.

 

  

Aktuell svensk Nyhet

I lirsshandl.l "Kul hnrgs

nnnnnnnnn i nnnnnnnlm.
 fr- Jr rr nål-f 4.: ir -i
i I Lusnspel från Pata-s Pin-enes, Paris. n

 

 

 

 

 

 

 

CowboyJohnm

söker: anar-uniktv ing vid. varietén. ll

ll
 11:33:12 :If-h I Wi: JF J

f i: m L. . (yxa. H , Vi Qin-.Q Väginångnna-.luy .i 1, I, .. NM.,- - Ä 
v .. r .- i . . W -J-.Q Hr, 14,4-, 14 v 11.1 i . ,- iii-r..-A 4 N--lf
V . du... :Main "få :ni

 

 

  
 

Gripande sem-1.111:nnsfllxni med allan; gnnstling Costello
i inufvnnlwlll n. i

 

 

 

 

P2 nn nn 

ämne era-.17: men manlig-e; Prlnce.

 

Aer-.dra afniielnnängen:

3153314154 ull-IA i

 

 
 

S

 

. Det får till Bayern-.s vare-Elm hufvndstad, som för Sydtyskland spelarna-amma roll som .,
.HM i x". 4 , I H l I. " k " -LFV-IJ :kr ,.,.
Uråicirågn vn) rinna.. .;-,...1. . j f f. f . , j , högern-byggda gator omväxla med .
moderna palats min brain .1. .f :if-.m 7- :n .i n. , .f lans foIl-ilif ger oss den intressanta,
bildserier. en liflig föreställning. - "
lin llmr .mm (ir mm! ul .1: .fl i:f.-.åfffni sl.- :clflzlslijrel blir se denna lulll. -
mMmdä-NÄR: M Wink.. TM "f fläsll-DZÖLJÄ... filftT-hgjifiriiàmmÅAAA-MÅM
  Nå kan ...v Åwww uy, RJ kf? ...f lax! naiv lin-i? inW-vvwvvwv

i" Q iSillllSll xilEllillllll!!lillllilllllll lll lÖlSlll lllllQ.
nnrlillgt grlnnnne nlnensnnns- n. nnrlnnsdnnmn I annnr

lscensalt al Maurils Stiller och inspeladt på l.-B.
Svenska Bingraltealerns alelier i Stockholm.

lninnirnllnnn snnlns nl llnllll ilillllll
nnh lllll Bill nnmiglillll llllllli.

Mary. . . . . . . Lilly Beck.

l
Marys far . . . -H H. - 
Georg Mills, mcdicinarc Victor Sjöström. "
Georgs maka. . . . . Anna Pettersson-Norrie. i
Harry Gordon, redare . Einar Fröberg.
jane,Georg o.Marys dotterP w- --= -vr

Ett drama om kärlek vid första ögonkastet, kärlek som ej
fick gå i knopp utan bröts genom en barbarisk och högmodig
faders intriger, så att den olyckligas öden länkades samman
med den man hon afskydde.

Men ödet fogar det ofta sällsamt här i världen och de un-
ga mötas ombord å mannens lustjakt under själva bröllopsref
san, där deras alltjämt flammande kärlek upptäcktes af den äkta
mannen och bådafförvisas. "

Ödet för dem så åter tillsamman efter 10 år vid en badort
han är nu gift. Han är läkare och får tillfälle rädda hennes
lilla flickas lif. Och efter en mängd betagande vackra scener,
däri barnet spelar hufvudrollen, se vi dem nu förenade för att
aldrig skiljas. Det var deras eget barn som förenade. dem.

" l ag!
Besknfning lilllmmlalzålles i biljellluckan.
--- I
q ---

- .- För undvikande af störande afbrott under föreställningarna ombedes publi-
H ken passa dessas början.

0 Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.
Nytt program Måndag (Q. Torsdag.
v i

Krillinchamn l913. A.-B.Vålrmlanda Boktryckexi
-i

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain