#7699: Stanley

[mm

Mill högst lllllBSSultltl llltlQlllm iir till SiSlll för littlmt
SäSOllQ [till iÖlBlllSllS l. 0. liksällllllttll llEll l .llllll-

fÖlESlHllll. Will! llllll tillit" Well SÖllli. lll. 7 0. 9 2. lll.

 

 

Första. afdelningen:

DUBLIN.

Irlands huivudstad.

  
  
 

 
 

lllfnnprinsparel m
i [ms sig på Sniiern.

Lika högintressanta som vackra och vältagna scener från vårt Kronprinspars som-
marresidens Sofiero i Skåne. Interiörer från slottet, scener ur furstefamiljens daglif ute och
inne, kronprinsessan som maka och mor, kronprinsen som fiskare, fotbolls- och tennisspelare.

PÅ FRIAREFoT.

 

mlskiirlek I

 
 

Jag-ad .af ett järnväg-stäng.

Ett storslaget o. spännande drama. t I

Sista nyhet! f- -f- Sista. nyhet!

Militiinliolun i Jonuille.

Mycket intressant bildserie.

 

 

 

 

 

 llr luhtlns linserna liur. i ,

 f. - i Ett .,  r

i Särskild munterhet väcker apan. som1 dressör.

God vård sökes lärgett barn.
Kemiskt.

 

 

Andra. afdelningen:

I-- ,.

 
 

TORSLAGEN SVENSK NYHET.

till inimiiuuimi
ilunii. 

KRIGSDRAMA, INSPELADT I NORRLAND

med benäget] biträdande af Kungl. Vesternorrlands Regementes officerare
och Arméns officersvolontärskolor.

 

 

 

Mobiliseringsorder utfärdas och den unge löjtnanten skyndar sig att efterkomma
densamma. Han får befallning att med en pluton fatta posto vid en by för att däri-
från aktge på en anryckande fientlig kavalleriafdelning. Denna synes snart och medde-
lande därom afgår omedelbarligen med krigshunden till hufvudkvarteret. Man kan näm-
ligen ej använda fälttelefonen, som af fienden förstörts. Emellertid anrycker fienden och
patrullen nedgöres till sista man, löjtnanten är dock blott sårad; Krigshunden som
återkommit sändes tillbaka till hufvudkvarteret med meddelande om patrullens öde och
angifvande af fiendens annalkande. Budet kommer fram i tid, ny ställning intages, och
fienden blir tillbakaslagen. Man hämtar sedan den särade löjtnanten och lyckas rädda
hans lif. I slutscenen se vi honom återgifven åt den lyckliga familjen och hunden
Tell är äfven föremål för tacksamhet.

 
  
  
 
  
  
 
 

 

 
  
 
 

Bildserien är inspelad för att visa Krigshundar-
nas förmåga vi tjänstgöring i fält.

 En bild för dagen. , Fotograferingen ett mästerverk.

Eeslerlfuing tillhandahållas i biåellluckan.

I , I I .W mit. . 1.
t ff - . "riff . t

088.! Barn äga tillträde i målsmans sällskap. OBSJ

 

 

ETT VÖRDSAMT TACK till den ärade publiken för den-gångna
säsongen. i

På grund af redan träffade aftal och våra förbindelser med Skandi-
naviens största filmsfirma, A.-B. Svenska Biografteatern i Stockholm, kunna
vi för nästa spelår redan nu utlofva genomgående goda program med
de värdefullaste och bästa nyheter på området.

Vördsamt AKTIEBOLAGET STANLEY.

 

 

intill Iiir nersunnlun.

0178.! "till lllllUlllSlQll Uf SÖllilllgtllS ltiltSlillllllllQllll
" lllllllllelI DBlSUIllllEll.

 

 

 

iii

mun-:hamn 1913. Å.-B.värmiands Bokiryckeli

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain