#7695: Stanley

STANLEY-

F nloamnrnnn

lr. n. nn.I Minnlnnnn inn 25 I. n. In. llnnnlnnnn len ll lunlnli
föreställningarnn närin nlln nnnnr ln. 7 n. 9 e. nn.

 Storslntel Z-limmursnrntrnm.

lll! lifllllllllliilf llllllllilllillllfllli llllllill illllll Sillllllillllllinil i Slillllll.

 

 

 

 

 

Första. afdelningon:

-nnnnnns nnnnnnn --

Den senast utkomna Pathé-journalen, denna gång synnerligen intressant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .a NYTT LUSTSPEL .0 X-
" ai The Vitagraph Comp. H

- Bllllllll Solll llÖllSlllgll -

I hufvudrollen vår alltid rolige vän Bunny.

Den unge pojken är synnerligen bortskämd och doktorn försöker förgäf-
ves att bota honom när han låtsar sig vara sjuk. Men Birgitt, kökspigan, vet
minsann råd, och den unge mannen underkastas en grundlig kur, som han tycks
må synnerligen väl af, att döma af hans belåtna utseende och goda aptit.

  
 

  
 
 
 

 

. Kollossalt skrattretande.

 

: Lifvet i Egypten

Intressant verklighetsbild.

llllllI-Ell BLUlfllllllllE GREll

SKÅDESPEL. z : En episod från Hilldale. : : SKÅDESPEL.

Under blommande gren hafva de unga tu funnit hvarandra. Men nu är
sorgen stor, ty hon skall resa till sin rika tant. Här blir hon snart den bort-
skämda skönheten. Glömda äro den gamle fadern och han, som hon en gång
lofvade sin tro. Så, i blomningstid, anländer en blomsterhälsning från hem-
met. Minnen och längtan strömma öfver henne. Hon måste hem, och under
blommande gren finner hon här åter lycka och hjärtero.

. .... ...Ue- nam-lgh..

-y
LEHMÅN SUM LINDÅNSÅRE.

Osedvanlig, humoristisk bild.

Lehman blir på en föreställning så betagen i en lindanserska och hennes konst att
han både hemma och ute börjar öfva sig att gå på lina med det resultatet, att han
snart kan själf gifva en föreställning. Han förvånar publiken genom sin skicklighet men
ett tu tre hamnar han uppe på takdekorationerna på scenen och blir hängande där. Först
när en bra hop hunnit samla sig nedanför på scenen faller Lehman ned ochi den allmänna
villervallan, som nu uppstår, lyckas han obehindradt smita därifrån.

 

 
   
 
 
 

 
   

 

 

 

Andra.l atdelningen:

  
 
 

  

llellimmessllndesnelet

Varielé-
Branden

SlUISIIIQEl Sillllltilltl I Z lllilti tilll 31 lillllllei.

PERSONER:

ANITA, Varietédam BEHRENS, Förläggare
VEILY ROTHE, Skriftställare LISSY, hans dotter

 

 

     
   
   
  
     
   
   
   
  
  
 

AVDELNINGAR.
I. II.

1. Dansösen och skriftstållaren. 15. Någon tid senare.
2. Han lefver endast för sittarbete. 16. Hos Behrens.
3. Förgåfves söker han intressera 17. Trolofningen.

henne. 18. I Anitas loge.

I 4. Brefvet från förläggaren. 19. Förlofningsannonsen.

5. iTacksam för ett personligt 20. I varietén.

samtal). 21. Biljetten.
6. Hos förläggaren. 22. :Kom till min loge. jag må-
7. Förläggarens dotter. ste tala med dig,-
8. Hon hör samtalet mellan för- 23. För att skandallsera honom

fattaren och fadern. stänger hon honom inne i

logen.

 
   

9. Hon måste se honom.

10. IDe presenteras för hvarandra

11. Han inbjudes till sällskapsaf-
tonen.

12. Anitas svartsjuka vaknar.

13. Hon väntar på honom.

14. Långt i nattens sena timmar.

  

24. :Var kan Villy varaib
25. Eld utbryter.

26. l logen.

27. Panik.

28. Illa bränd bäres Anita ut.
29. wHan är i min loge).

30. Räddad i sista minuten.
EI 31. Uppvaknad till lyckan.

 
 
   
  
    
 

 

   

 

      
 
 
 
 

 

Filmen år alltigenom storstilad ifråga om spel och iscen-
sättning. Särskildt brandscenen och då brandkåren rycker

ut är utomordentligt lyckad. I l-

  
 

Beslrrifning tillhandahålles i biliettluckan.

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.

Nytt program Måndag Q Torsdag.
I 1

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrykeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain