#7694: Stanley

W"
mm

L STANLEY-

BIOGRAFEN

Fi. ll. lll. llllillilllllll llill ill l. ll. lll. Silllllillill llill il llllllllill
i föreställningarna härlll ullll tlllgul" lll. 7 0. 9 2. m.

Storslusel Z-limmursnrogrum.

[IE lliifliBllllliiSlll llllllliilllvllllfilli llllllilS illlllll Silllllllilllliflli a slilllW.

F".- I w] i

 

 

Första. afdelningen:

 

 

Hin hrilluushiulilliulimmn i Berlin

De furstliga gästernas ankomst.

 

i Bland diunglerna på
Malaiiska öarna.

Synnerligen intressant bildserie, visande huru djunglerna ödeläggas.

 

 

 

lsutkörarens frieri

l
AMERIKANSKT LUSTSPEL.
lscensatt af den världsberömda firman "LUBIN".
i
l

en dag gruffa fäderna upp med dem och följden blir att hon klär ut sig till
jungfru i hemmet och han blir isutkörare vid faderns isupplag.
Under dessa båda skepnader mötas de båda unga och blifva genast kärai

hvarandra. Ingen anar hvem den andre är och slutligen besluta de att fly till-

sammans, men fäderna äro dem hack i häl och då uppklaras saken tydligen till l
ömsesidig belåtenhet. l

 

i l
De båda affärsmännens resp. barn äro mycket loja och vilja ej arbeta. Dock I i I
I l

l
l
i

al-

 

     

cilllmul llrllsmllluliilmL-fW J i 

En briljant bildserie från den stormfyllda Gascognebukten.

 

 

Synnerligen storslagen.

 

15-r

ulf är kär i en pustiriiken

LUSTSPEL.

Fröken Susanne Grandais i hufvudrollen.

 

t

 

 

Andra. atdelningen:
--

isla-isf- äfa Alfa asia-

Bellimmenliädesnelel

llllllli ill llil lll i
I

 

 

Sliliflillllll llllllllSlil llfillli i liB iiile Gl Flilllis Hilflili.

Förf. till aKvinnan utan hjärta) m. fl.

 

PERSONER;
NINA och cLEo, tvillingssysffar = HENRY RENEE, cleos make.
DOKTORN, Renés vän.

AFDELNINGAR:

1. Den berömda konstnärinnan. 26. De båda systrarna.- h
2. Minnen från förr. 27. Hon visar henne bort.
3. Boken som skall göra henne 28. Brefvet: jag har sett allt.jag

berömd. har sett hur du söker tränga
4. Renée och Cleo.  i  Ställe. Jag förlåter
5. Vid minnet af alla dystra tim- dig, "W" du måste ögonblick"

mar ftån systems barndom "ge" Lämna detta hus- Du ar

skrifver hon boken: rDen vilse- icke vard - " "

gångnas romanh 29. Nina besvär sin syster att höra

6. Äfven systern läste denna bok. henne-
7. Hon beslutar uppsöka systern. 30- Borrjagad-
8- På vägen hör hon att Renees 31- I trädgården-

 

fabriker stå i lågor. 32. Läkarenlämnarsamtidigt huset.
9. Henry på väg till brandstället. 33. Han får se Nina gå och tror

10. Öga mot öga. det vara vännens maka.

11. Hon besvär henne att gå. 34- Misstänken- .

12. Men hatet svinner, systrarna 35- Nina upptäcker förröllaren Och
ligga än en gång ihvarandras lyckas "ndkomma honom:
armar. 36 Läkaren tror att vännen blir be-

13. Snyftande lägger Nina sitt huf- dragen.

Vud mot Systems bröst- 37. Han ligger på lur hela natten,

14. Cleo sveper sin egen kappa men hon vänder icke tillbaka.
om henne. 38. Vid sjukbädden.

 

15- Då höns e" automobil utanför- 39. Läkaren förebrår Cleo hennes
16. Cleo skyndar ut för att möta
maken. 40
17. När hon hör att han blifvit så-
rad. sjunker hon vanmäktig ned.
18. Nina hör systems rop och vill
ila till hennes hjälp.
19. Hon blir tagen för Henrys maka.
20. Hon följer viijeiöst med till 44- Blott gård färd Och ho" Skulle
Henrys bädd. Hon harju svu- vfra r a -
rit att för ingen omtala det för- 45- FÖftViled-
flutna. 46. Ovädret.

. 47. Han tror sig se sin hustru.
21. Cleo vaknar tili sans. 48. Åskknanen.
22. Hon ser systern vid makens 49- En fruktansvärd blixt-

 

uppförande.
. vHvar har Ni varitih

41. Hon förstår att det är hennes
syster saken gäller.

42. Maken hör hvad som försiggår.
43. Han stöter henne från sig.

 

bädd" 50. Den döda vid fönstret.
23" Fortviflad går hon" 5l. Straffet har nått henne.
24. Brefvet. 52. Men vid dörren står hans egen
25. Nina lyckas finna en före- hustru.

vändning att gå. 53. Gåtan förklaras.

wife-"- väst- äfså saft" visi-

K

 

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.

Nytt program Måndag Q Torsdag.
E I .l

Kristinehamn 1913. A.-B. Viinnlands Boktrykeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain