#7692: Stanley

STANLEY-
  BIOGRAFEN

I lr. e. m. lereeleeen len l l. e. lll. lineleeen len l leelemleel.
Föreställnlneemu härja ullu duger lll. 7 e. 9 e. m.

Slersleeel Z-limmurseroerum. "

lle eirelelulleele llieeralnellelerne linnet elllil semeeelllllelle i Starlet.

 

 

 

 

Första. afdelning-en:

E Norrländsk vinter.

Vackra naturscenerier.

..-

 

 

 

 

Äfventyrs- och kärleksdrama ur nutidslifvet.

em, kara hem. e
e

 

 

 

I I
f n Alf ni n n n

 

i Sista Nyhet från Pathé Fréres, Paris.

Normandiets pärla.

Vid Trouville.

Fagra scenerier från den berömda franska badorten och dess
härliga omgifningar.

 

WWWWWW

Ett äktenskapsdrama z

 

bland skalbaggarne.

Beundrandsvärdt skådespel ur det civilicerade djurlifvet.

 

lnspeladt af professor Max Chinchikoffs dresserade skalbaggar.
W Fullkomligt enastående. W

Innehållet i detta skådespel, utfördt af uteslutande insekter, är i korthet
följande: Skalbaggepappa. hr Beaupret, nödgas göra en affärsresa till Paris och
tog ett rörande farväl af sin maka. Trots alla goda föresatser råkar han i Pa-
ris på villovägar, besöker ett nattkafé, där han hänryckes af primadonnans gra-
ciösa dans och förälskar sig i henne. Hon å sin sida besvarar hans kärlek och
de besluta att tillbringa fästen af kvällen tillsamman. Primadonnan har emel-
lertid en äldre älskare, en kinematografoperatör, som, då han skamligt blir öf-
vergifven, beslutar att hämnas. Hämnden är lika raffinerad som pikant, hvilket
bilden tydligt visar. - Men fru Beaupret har, äfven hon, under mannens trau-
varo lämnäfiygmgfmmm - I" I "
sig och ger honom ett varmt och hjärtligt mottagande. De bådas ljufva téte-à-
tete :störes plötsligt af att mr Beaupret kommer hem. Den store artisten
flyr genom skorstenen, men glömmer sin befjädrade artisthatt och fruns sned-
språng blir upptäckt. Stor skandal, som dock slutar med försoning. Denna
skall firas med ett besök på kinematografen. Hår visas mr Beauprets egna
snedsprång natten förut. Effekten kan man tänka sig. Nästa gång herrskapet
Beaupret försenas äro de i finkan. i

 

WWMWMW

Jonas och Moritz I
.0 som poliskonstaplar. .0

.a 0 Kemiskt. .e a

 

Andra. :utdelning-en:
-

SilllSlllQBll Sllillill SSllllQllgllii!

Från A.-B. Svenska Biografteatern, Stockholm.

HELTIMMEssKÅDEsPELET

När kärleken
i: dödar. I:

   
 

 

 

Stor-slaget och praktfullt drama i 2:ne akter med prolog.

Inspeladt af svenska skådespelare.
I hutvudrollen I-Ir Viktor Sjöström.

PERSONER:

GrefvelBjelke . Löjtn. G. af Klerker Irma, hans dotter Fru Bergliot Husberg
Berg, förvaltare. Emil Ljungkvist. Oscar Falck, målare VIKTOR SJÖSTROM

Utdrag ur innehållet: Ut i världen för att blifva något stort och vinna ett namn är
hennes dröm. Men drömmarna krossas, lrma möter motgångarne, förgäfves söker hon slå
sig fram. Som modell hos en ung målare återfinna vi henne och konstnären förälskar sig
i henne, som skall skapa honom ett namn. Då, när de tro sig närmast lyckan, grider ofär-
den in. Grefve Bjelke, den man som en gång anhållit om hennes hand. igenkänner i må-
laren en man, som en gång stal från honom. Villkoret för att saken ej skall dragas inför
domstol är att hon följer honom och lämnar Falck.

För att rädda den älskade går hon in härpå och hon är snart grefve Bjelkes maka. Ti-

den går, tre år förflyta, då träffas Bjelke och Falck. Denna gång blir det allvar, grefven l

 

faller för Falcks kula och lrma flyr tillsamman med Falck.
Men Irma ser i en vision grefven och lämnar Falck, ensam vill hon fly världens dom.

Detta oemotståndliga succesnummer kunna vi tryggt rekommendera till alla
och en hvar som önskar se något verkligt förstklassigt i kinematografisk konst,

Filmen utgör ett lysande bevis på att svenskarne kunna upptaga konkur-
rensen med den utländska filmindvustrien både ifråga om regie som spel.

Vi svenskar kunna, skrifver en Stockholmstidning, vara stolta
öfveratt vi med filmen "När kärleken dödar", som Svenska
filmsfabriken i dagarna utsläppt, slagit ett rekord inom denna

. bransch när det gäller välspelning och regie. Särskildt framhål-
les vär kände skådespelare VIKTOR SJÖSTRÖM, som i denna
film så att säga iöfverträffar sig själf.

Beskrifning tillhandahåller: i biliettluckan.

u

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.

Nytt program Måndag Q Torsdag.
1

 

-

 

 

 

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boknykerl.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain