#7691: Stanley

BIOGRAFEN

 

 

ll. ll. nl. llnnllnnln llllll l. n. nl. llnlllnllln llln lll lllllnlnllll.
Enneslnllnlnnnrnn nnrln nlln nunnr llll n. 9 e. ln.

Slnnslnnel Z-limmnrslllnnnnm.

lill llälllflllllllfllt llllllllilllilltltllli llllllif illllll Sillllllilllllillli i Slilllfl.

Första. afdelning-en:

 

. - llECllllllS lllllETEll - h

Don senast utkomna Pathé-Journalon.
Mewmwwweewwewwvàwmv

llnllnllln lnllnlln llnlllllln

Studentkortogon l Stockholm ooh Uppsala.
Intressant verklighetsbild.

I ÅTERIGEN EN NY LÖJTNÅNT nosE-rului
l Löjtnant Rose i Kines-

 

 

 

Kvarteret

Löjtnant Rose är på väg med sin expedition till Kina och kommen dit be-
gifver han sig en dag i land. Han blifver härunder vittne till huru en kinesisk
sjöröfvare misshandlar en liten hund, fartygets älskling. Rose befriar hunden
och bestraffar skurken. Denne svär att hämnas och på en bal blifver löjtnant
Rose och de båda damer han har sällskap med, tillfångatagna af Lung Hi och
hans kamrater.

Tack vare den kloke hunden, som simmar i land med en skrifvelse från Rose
att han hålles fången, komma kamraterna till undsättning och de blifva räddade.

Kineserna, som lidit nederlag, svära emellertid åter hämnd och en kväll
angripa de helt oförmodat konsulatet, under det en stor fäst pågår där. Det blir en
rasande strid och det synes sluta med seger för röfvarna. Då komma de käcka
blåjackorna och åter är nederlaget gifvet för skurkarna.

Det ljuder ett skott i natten, en fruktansvärd knall och ett skott träffar slag-
l skeppets sida. Röfvarna ha gifvit eld på skeppet, men där beslutar man be-
svara elden. nKlart till strid), ljuda orden, de väldiga kanonerna vändas mot
kinesiska kvarteret, en eldkvast skjuter ur mynningen och den första kre-
vaden sker. Skottet är välriktat, granaten slår ned midt i kinesernas läger och stäl-
ler till en fruktansvärd förödelse. Snart slår lågorna upp från röfvarnas till-
håll. Blåjackorna ha vunnit en glänsande seger och löjtnant Rose kan ännu
en gång triumfera öfver sina fiender.

 

 

Den måst spännande af alla förut utkomna Löjtnant Rose-bilder.

I!b l-

Resor i Turkiet.

Sällsynt intressanta naturbilder.

Det är hufvudsakligen till Mindre Asien vår filmserie för oss, till den del af Turkiet,
som väl torde bli dess kärna, sedan nu Turkarnes välde i Europa är slut.

Det år brokiga bilder som här upprullas, bilder som ge en god idé om de många
stammarna och deras lefnadssätt, som rymmas inom det osmanska riket, bilder från land
och vatten, stad och landsbyggd.

 

 

n N

 

I

:I Senaste nyhet från Pathé Fréres, Paris. I:
I opänänkta giftermål. I

En originell vändning i en kärleksaffär. : Komisk pjäs af Max Linder. I

Ett litet frleriskämt som börjar nog så fördelaktigt, men icke desto mindre håller
på att ntveckla sig till en rad besvärligheter för kontrahenterna. Skämtetsintrig till-
spetsas inför den fatala slutuppgörelsen, då de omaka xmakarnaw stå öga mot öga..

Ii lllllllllllll llllllllll! : Iilillll B] lill SB llllll llllllllili i lllllli lllilllillll Sillillllllllllllllll. l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra. atdelningen:

-

 

 

 

r:
att

I nelllmmessllnnennelel g

Mathilda

Drama i 3 akter.

 

å Efter Eugene Sues berömda
- roman med samma namn -
lnspeladt af framstående artister vid Paris teatrar.
PERSONER:
Grefve von Lancry Mathilde
Lugarto Rochegrun, vännen.

 

 

EEE

De mörka planer som Lugarto smider mot
sin vän och dennes älskade. Vansinnig af svart-
sjuka förledes han till mörka dåd, men han får
själf straffet för samma.

När han tror sig säker om seger, då är häm-
naren framme och slår honom med sitt gissel.

Men Mathilde kan åter se hån emot lyckan
vid sin makes sida.

 

EEE

Beskrifning tillhandahållas i biljettluckan.

 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.

Nytt program Måndag Q Torsdag.
:- 1

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrylreri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain