#7681: Stanley

ST

I nroennrnm

 

 

 

 

 

Veckans nyheter.

I flickan med millionernu.

lr. st. m. llimliutn din lll l. n. mllisllauin len ll llll.
W Föresl. härja hvanl. 7 u. 9, Sönd. 5, 7 u. Sem.

 

310510221 llllllBlSliilinttlll.

lle värdefullaste lingralulltltrnn tinnar allllll sammanltrlla t Starlet.

Första afdelningen:

 

 

 

 

Gatumont-Journal nar 24.

1. Modet i Paris. Eftermiddagsdräkter.

2. Toulon. (Frankrike). Franska flottans öfningar i Medelhafvet.

3. London. Derbyn vid Epsom. En suffragette, som sedermera afled, kastar sig
framför konungens häst.

4. San Francisco. Till följd af för starkt tryck springer en vattenledningiluften.

5. Moskwa. Patriarken Georg lV installeras i Kremlinkyrkan.

6 Miinchen. Fotlöpning för Prinsen-Regentens pris.

7. Brandenburg-Hawk (Tyskland). Täflan för motorbåtar på Planersjön.

8. London. Kung Georgs födelsedag.

9. Wien. Prinsen-Regenten af Bayern mottages af Kejsar Frans-Josef.
10. Veckans skämtbild. Ack, hvilken hetta.

 

 

 

 

 

 

. IirllLliali--sUllililnz.

Förtjusande natur-scenarier.

 

Vitagraph nyhet. Storartadt skådespel.

I vildmarken dör den gamle guldgräfvaren och lämnar åt sin unga dotter en
kolossal förmögenhet. Den unga flickan tages om hand af släktingar och införes i
sällskapslifvet, där hon väcker fullkomlig sensation genom sitt uppträdande. Det är

I emellertid en ung köpman som redan från början tycker om den friska käcka flickan
och de blifva från början synnerligen goda vänner.

Men äfven en annan har kastat sina ögon på aguldfågelna och närhan afvisas
beslutar han sig för att ruinera den andre. Hans planer äro nära att lyckas, men
tack vare guldgräfvardotterns mellankomst korsas hans planer och flickan får den
hon älskar.

 

på att ge skydd och uppfostran åt barnen.
rande uppmärksamhet är :Föreningen för Husmoderskolor med barnavård i Stockholm..

 

gg]

 

 

 

i Ett intressant "besök i"4 en  

svensk husmoderskola.

Modärn uppfostran och barnavård.

Den modärna filantropien tar sig i vår tid vackra uttryck, framförallt, där man inriktat sitt arbete

En af dessa institutioner, som rönt en synnerligen

smick-

Samtidigt som skolan meddelar praktisk undervisning åt ett stort antal unga flickor i ett hems

skötsel och vården af späda barn, lämnar den genom sin barnkrubba skydd åt värnlösa småttingar. Man
är, efter allt att döma, på rätt väg att åtminstone förtaga verkningarna af de såväl fysiskt som moraliskt
förödande gift, storstaden sprider omkring sig.

Med vår operatör som ciceron gå vi igenom en hel dags verksamhet inom båda afdelningarne,

W En utsökt näpen och instruktiv skildring! .u

och bevittna allt, som kan hänföras till rubriken: Hur 14-års stockholmsflickor lära sig hemsysslor och
barnavård.

 

 

 

 

 

 

Andra. atdelningen:

 

 

Heltimmesskådespelet

Trohet intill
"  döden.

Drama i 2 akter.
Inspeladt af amerikanska skådespelare.

 

I. II.

1. Den nya senatorn. 17. Medlem i kongressen.
2. Ni kan vara säker om utnäm- 18. Förbisedd.

ningen. 19. Hanna älskade ingen annan än
3. Hindret - Ni måste hafva en mig

representativ hustru. 20. Hon är den mäst oegennyttiga

I 4. En upptäckt. kvinna som hjälpt en man att

5. Stackars lilla hustru. kämpa sig fram.
6, "Innan jag Svarar, Vin jag be- 21. Och så tror Ni att jag kan ha

rätta en liten historia för Eder". hjärta lämna henne, att kaSSa
7. Den lilla historien: henneS hlägta.
8. Ungdornsårenl 22. HNej, nej och tusen gånger nej".
Q De första bekyrnrenI De förstå så väl allt.

I En oväntad hjälp. I 24-

Hon vill bjuda honom farväl.
11. Det var ett enkelt bröllop. 25- "Jag kan el Stå i Vägen för
12. "Hon gjorde allt för att tör- dm IWiki-l"-
hiäjpa mig till framgång". 26. Vår ed frän ungdomsdar.
 Första honor-arct-   dess döden Skiljer OSS".
14. Två är senare inbjöds jag att

tala pä ett politiskt möte.
Mitt tal gjorde lycka.
Hemmet.

15.
16.

IEI! Känslig! 0011 Vackert. drama.

En bild som säkerligen kommer att slå an pà alla.
Beskrifning tillhandahållas i biljettluclran.

 

 

:Vi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Barn äga ttllträde, l målsmans sällskap, till hela programmet.

 

Nytt program Måndag Q Torsdag.
I . -

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrykeri.

 

 

struntar m. s e. m. rumiiiemmsimmin. ut min nu intimt.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain