#7680: Stanley

IfM-"- är
i
:

I Slotsltttel 

lllI lllllllEillllilSlB lllllHlllilWlllilBlllli llllllllS illllll Sillllllilllllllli a Slillllllll."

 

Ft. t. tt. lttttltttttt tlttt lti t. tt. mliitttlttttt tltt 1-9 llltl.
Fätest. börja hvattl. 7 tt. 9, Sänd. 5, 7 0. 9 em.

utsttostttm.

Första. afdelningen:

-MM-MA Qmu

lllllllllllillll llllllll i lllllllilllililll

llIIll Wllllllli lilllilllilllli lllliililiil.

En bild att beakta.

WWWWMM

FoRst-:Ns KRAFT.

BtLDER FRÅN UTAH.

tharttsrttyhetrv

Utgifvea af världsfirman I. M. P., Amerika.

Kärlek o.potttik

.0 Säsongens bästa lustspel.

.g

En intressant framställning af hur man binder vattenfallets kraft
i industriens tjänst.

Glansnyhet

 

0

. t.
t

Från gränsen ITALIEN-SCHWEIZ.

- tat i :ttttt t

.9 Förtiusande naturscenerier. .0

 

 

I
ug

tt tttttttttt mtttutttnte.

Charmant Whitagraph-lustspel.

 

 

 

 

l.

  
 
  
  
 
 
   
  
  
  

16.

 

17.
18.
19.

Andra. aidelningen:

 

Heltimmesskådespelet

Drama i 2 akter.

Ett lttltl stttt tttitttt tilltttta tttt lttat iltltttta ttt tttltlitt ltitttttttattttttttiislt ltttttst. 

PERSONER:

Grosshandlare john Blake.

Systrarna Marga

Edna, anställd å grosshandl. kontor.
Bokhållaren, å grosshandl. kontor.

AFDELNINGAR.

l hemmet. .

. De båda systrarna.
. Bokhållaren.

Chefen och hans son.
Sonen älskar Edna.
Hon låter sig gärna kurtiseras.

. Fadern öfverraskar dem.

. "Far, vi äro för alltid skilda."
. Bortvisade.

. l systrarnas hem.

. Brefvet från fadern.

Hon är en lättsinnig kvinna,jag
kan aldrig gifva mitt tillstånd
till giftermålet.

.W Fadern beslutar söka upp sin son.
. Marga.
. Han finner henne vara en för-

tjusande kvinna.

Tre månader senare.
lefver i armod.
Bokhållaren och Edna.
Hvar är Edna?

l nöjenas värld.

Sonen

26

29
30

 

 

22.
23.

34.
25.

27.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

20. Hos grosshandlaren.

21. Eder son lefver i små förhål-
landen.

Sonen.

Marga kommer på besök.

Ett hemligt giftermål.

Bokhållaren
chefs förtroende.

. Hvad fadern fick se.
En hjärtegod flicka.
28. Brefvet.

. De besluta fly tillsammans.

. På väg till grosshandlaren.
31. jag följer jack Morton, med
hvilken jag gift mig, till Europa
Upptäckten.

Polisen.

Flyktingarne redan borta.
Ombord på ångaren.

En föga angenäm upptäckt.
Brustna illusioner.

Lycka.

ft
i

Beskrifning tillhandahållas i biljettluckan.

 

 

Hans son.

missbrukar sin

 

 

 

 

Barn äga titlträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.

.. stttttttttttt ttt. s t. ttt. ftmtttetttettttttmttt, tttt ttttttt att ttttttttte.

Nytt program Måndag Q Torsdag.

 

 

1

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrykeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain