#7677: Stanley

l.

F

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

[

 

 

 

-IIJ

l-...l-.-.........-

 

STAN LEY-

BIOGRAFEN

 

 

WWW.

  
 

Fr. n. m. lursllrurr len li l. u. m. lllrrlrurr lrn ll llur.
Föresl. härja hvarrl. 7 o. 9, Sönd. 5, 7 o. 9 em.

llerlrllrl lörsllrlurrlll rrorrum.

llE llilllllllllliilll lllllllllllllllltltlllll llllllili illlllll Silllllllilllllllll i Slillltl.

Första afdelningon:

10,000 dollars om lllrlu rinner.

Amerikanskt lustspel i en akt.

Bob är en passione-rad hästkarl och har en utmärkt hast, Aida, med på. traftäflingren.
Han har friat till en ung dam, miss Bennet, men hennes far, lsorn också ör intresserad

af en hast vid traftiiflingen och frukt-.ar Bob .som konkurrent, afvisar denne.

Aida vin-

ner emellertid .första priset och Bobs giftermål tyckes därigenom vara omintetgjort, men

så. blir
Aida icke ar hans hast utan miss Bennets.
 Bob som sin svävnson.

Maleriska. scenarier.

Lilla Gretchen är illa dar-an. Ett bröst-
"lidandd för hvilket ingen bot synes möjlig,
håller henne fjättrad vid .sju.lcb.ä.dden.. Min-
nen dyka upp för den arma flickan, minnen
från den lyckliga tid då fadern lefde. Gång
på ygång fömesväfvar henne den händelse, som
med ens krossat den lilla fiskar-familjens lycka.
Hon ser hur modern och hon stå vid stranden
och vänta far. Men han kom aldrig mer, vå-
gorna hlade tagit honom. (inåt-ande :borras
hennes. lilla hufvud ned i kudden. då. :hon .ser
den dystra. syn, då några kamrater till fadern
buro hans lik upp till drenas koja. Och så
hade de Byt-tat in till staden. Fattigdom och
nöd hade lagt henne på sju-kbädden. Endast
ett .skulle kunna rädda henne, att åter se de
brulsande böljorna, att låter :höra hafvets sång.
Men hur skulle val den fattiga modem kunna
påkosta henne en resa till hemorten, då hon

Y-

 

det för alla parter en lycklig uppgörelse, nåir Bob vis-ar med ett köpe-kontrakt, att
Fadern låter fsig härmed nöja och godtar ock-

Senaste Vitagraphnyhet!

  Hafvets sång.

Ett verkligt glansdrama..

knappt kunde
bröd. .

Efter detta besök i .lidandets hem se vi
en tafla ur rikedomens Ipalats.

Anna, den. uppburna skönheten, hade
tröttnat på. de dock så tomma 1nöjena. Lifvet
var intet för henne. Då. beslutar hon på nåd
af en väninna att blifva sjuksköterska. Ödet
.sammanför henne med lilla Gretchen och tack
vare sin rikedom kan hon resa till en badort
med den lilla. flickan för att låta henne höra
haivleits sång.

Anna blilr rikligt belönad härför. Kärr-
lelk-en, den. äkta kärleken, frarnspirar hos
henne, och .git-ver henne med ens nlyrtt mod att
lcfva. Hon blir nämligen bekant med läkaren
vid badortenl och slutligen förenas äfven dessa
två., medan Gretchen Iätter småningom tillfrisk-
nar vid hlafvets 

-slapa ihop deras dagliga

Lubms föst lustspel  denna. arg-scan.. - e "

lllllelllll SllllllSlllllll.

Ett .gammalt ordspråk säger, att -den be-
dnagne Ääkta mannen sis-ft upptäcker att han
-älr bedragen. Arthur Pettibone var dämemot
raka motsatsen. Han tror nämligen att hans
:hustru bedrnger honom, oaktadt ingen, allra
minst hans hustru har tänkt på. nålgot sådant.
En dag då. hlans van Harry Nevin kommer på.
besök, anförtror han honom sina misstankar
och beder honom göra den tjänsten, att .göra
hans hustru .sin kur för att bevisa. hustruns
otrohet.

Slumpen rgiör emellertid att fru Pettibo-ne
kommer att .åhöra deras samtal och hon be-
slutar nu gifva sin man en läxa.

Och då. Harry blörjarlsin roll som älskare
finner. han till sin hälpnad fru Pettibone. sar-
deles tillmötesgående, så. Iatt herr Pettib-one
vid hemkomsten från kontoret finner vännen
i ett så. fört-roligt samtal med hustrun att han
förstår att vännen visst inte spelade förälskad
utan han var det i verkligheten.

 

AH .-.

Utom .sig af raseri tager han en marmor-
byst och slungar den in i det rum, där hans
otrogna hustru sitter med vann-en. Fru ePetti-
bone blir underligt nog den minst förskräckta
och hon kastar lugnt bitarna af bysten 1pår sin
misstrolgne man.

Och så. går hon.

Nlåigot senare kommer Nevins hustru på
besök ooh Pettibone ser sin van omfamna en
kvinna i en mörk gång. Rasande störtar han
fram mot paretI med dragen sabel, men Nevin,
som en gång sett sin van i vildt tillstånd, ta-
ger hastigt till flykten, medan Pettibone vän-
der tillbaka för att hålla räilcenskalp med sin
hwstrru.

Han finner emellertid den misstänkta da-
men i sällskap med hans hustru och nu .går
det upp ett ljus för honom.

Och han lgrör bot för sina synder. .. den
måst ödmjuka bot en äkta man kan  ..

.- Ett af de roligaste lultspel som någonsin sett dagen. "-

 

 

 

 

 

J , XV) kjk .JLKVJLUJÄV .kÅJkaVÅlekk-ijjkjl J.L JkaVJkEJJkWLUJ-kk
f

.UMXEJ

.Uju

= U .WJLUÅKJKUJ U -

Andra. atdolningen:

 

O O

O

JU.kU . O . UJkUJkU .

.Uku

:kakwxwuawuawwwwkJag]

Pete.. Thomas Santschi,

hemskt realistiskt.
barnet döljer sig i

Holtimmosdramat

Wamba

Ett vildmarkens barn.

Äfventyrsdrama. i 2 akter, utgifvet af firman SEELIG.

 

HUFVUDPERSON ER:

Wamba, hans hustru.. Bessie Eyton.
Dr Rice, Hans hustru, Lilian, deras barn.

IÅlter har den amerikanska firman Selig

utgifvlt ett vilddjursdrama., nära. nog
Särskildt lscenen där
on urholkad trädstam
. och lojonen söka. tränga. dit in, ar en afde
most nervkittlande, som någonsin upprul-
lats på. den hvita. duken. Allt år ytterst
briljant iscensatt och öfvordadigt inspeladt.

 

Boskrifning à 5 öre tillhandahållas i blljelilucknn.

 

 

Q C
.fwfamffcwWF-anhnifnhmnf fronanf nNYWerr-QTSXTAYFWY;

 

 

 

l målsmans sällskap äga barn tillträda till hela programmet.

 

Tidningen BIOGR-APEN N:o 7 säljes i biljettluckan.

Nytt program Måndag Q Torsdag.

 

l

 

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrykcri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain