#7676: Stanley

l===l

STANLEY-
nioensrnm

i ä lr. n. m. llinlnuln len lll l. n. m. inslnuln lin ll llnl.
i Förest. härja hvanl. 7 n. 9, Siiml. 5, 7 n. 9 em.

llerllligl iiinlllluliitl nrugrqu

lle iirlelullasle lliuurainillelernn iimlas alllill sammaniirlla i Slanlil.

  

 

 

 

 

 

 

Första. afdelning-en:

Veckans Nyheter.

Gaumont-Journal Nso 41.

 

WWW

 

 

. Nya bilder från det afslutade
Kriget å Balkan

Skutaris fall.

Bilder från den sista afgörande striden som visa. Sku-
tari med omgifningar, lifsmedelstransporter till de mon-
tenegrinska. förposterna, det segerrika intaget i staden och
den af kriget àstadkomna. ödelàggelsen.

z i .- Storslagna bilder från kriget à. Balkan. "-

WWWWGQQQ

lll lr illa uull nlll sim ulimmlr.

Amerikanskt skådespel.

 

Bess Bai-ing ochq Jack Holmes stifta hvarandras bekantskap en söndag, då de båda uppträda i
dela sin stass, hvarför hvar och en tror att den andre är förmögen och väl sitnerad på alla sätt.

Under den tid, som nu följer, hafva de mycket svårt att upprätthålls rollerna och genom en
tillfällighet uppenbaras till slut, att de båda äro enkla arbetsmänniskor, men lyckan blir ej mindre
för den sakens skull.

åÅAAAAAAÅÅAAAAAÅAAAAAAAAAÅAAÅÅAAAÅÅ:
4

En sommartripp
Silj an--Bottenhatvet.

De härligaste naturscenerier, som någonsin upprullsts på hlografduken.

Ebnförande svenska sommarmotiv.

Den serie af naturliga idyllcr, som utgör föreliggande bild år hälmltad från
sträckan Siljan i Dalarna nt till Bottenhnfvet. Motiven växla, hastigt: leende
dàlder, skum-ma gömaelen långt in .i skogarna, .le-lutadel silfverhäckar, -dånanldle
bergfonsar, väldiga fjiilliiiasser, kid livaire Little-li: .15er Tills lugna, 
sig. Till sist nå, vi målet: Bottenhdvet, ur hvillnct en strålande sommarsol ma!
jelstätislkt höjer sig.

b
VVYVVYVYVYYYVYVYYVYYVYVVVVVVYYVYVVV

Metan-m

YYYVVVYYVYYYV

AAAMAAAAAAÅÅA

Å

Sista Nyhet från Vitegraph Amerika:

Landsbygdens
Filosof. .

Komedi i en akt.

 

 

 

 

Andra. :utdelning-en:

Heltimmesdramat

ll iii-lill

milllinlil lrlnslu.

(Från upprorens land).

Drama. i 2 akter.
Iscensaii: afifirman LUBIN FILIII Oo.

MEXICO har ju på senaste tiden låtit mycket
omtdld sig. Isynnerhet för oss svenskar bör ju för-
hållandena där vara af ett visst intresse genom
svensken Lind, soon varit den styrande där.

Och från denna värld af intriger, strider och
split har handlingen till det intressanta dramat
byggts.

Den vackra mcwikanskan älskas af tvänne unga
krigare, kaptenen i Inewikdnska armén Vaqucs och
löjtndnten i amerikanska armén Ardain. Den förra
är den gynnade och den senare svår hämnd. Genom
intriger lyckas han fd de båda härdrne i strid med
hvdrandra, och kaptenen som Deskylles vara den
som lossar första skottet, dönies till döden.

Då vaknar den unge krigarens rättskänsld.
Han befriar kaptenen och går själf modigt i döden.

 

Beskrihing à 5 öre tillhandahållas i biljeitlucknn.

img Qm i
se - g -säg-ägg

 

 

 

l målsmans sällskap äga barn tillträde till hela programmet.

 

 

 

"I ridningen nroensrnn saljes i biljemuckan.

Nytt program Måndag Q Torsdag.
l .. f .I

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrykeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain