#7675: Stanley

STANLEY-

BIOGRAFEN

 

 

 

 

 

 
 

lr. e. rn. lernlnnen tlen ll t. e. rn. lintlnnen rlen lli ler.

Föresl. börja hvard. 7 n. 9, Sönd. 5,7 n. 9 em.

1 lllriilrl rtorrlneel Z-limmnrsnroerum.

lle nirlelnllaste lrinerntnnlreternn finnas nlltirl snrnmnntlirrln i Stanley.

Första. afdelningen:

EXPRESS-NYH ET.

 

Bleriots senaste uppfinning

En särdeles intressant bild visa-nde en flygmaskins
landning på. en utspànd gkabel m. m. nytt fr. flygvärlden.

 

 

Luhlns mästerverk

 

 

 

Ntelly Mterill .ärr anställd .som tel-eegtraiist
och estationsförestånderslka vid Low-etryesttartio-

hela- t-ratkfen. Fråga. bara. en af traktens unge
män: Hmmm 1iir den ivackiraste tfiilrlkaln och
svaret blir -- om han är äre-lige - Nelly Mrerill.

Men hon litar medan ygjort sitt val. Tom
Ctochr-an är den lycklige. Denne är förvaltare
på. en much, som ligger ett .stycke 1från. sta-
tionen -oeh ofta komm-elr han på. beeötk hos sin
käeresta. Plötsligt får han en trival. Farlig?
N-ej, alls inte. Jo, i sin egen inbillnintgt -
them kan alls ej tänka. sig annat .än att den
fattiga. unga. 1fiickem måste .älska honom, den
rike gmföganen. - Men Nelly låter ej betdåra.
sig. För hvar darg blir melxikanaren allt mer

Sevärdhet för en hvar.

eller En lurlie rirlt. 

nen i Arizona. Hennes namn är kändt öfver

En raffineradt spännande äfventyrsskildring från Mewiko.

 

 

 

Storslagen amerikansk nyhet.

tär öeonen:

 

 

 

förärlstlmtd ooh dristigalre - stå. drinstitg att han
blir fräeck.

Då. .ropar Nelly på. "hjälp och Tom ej
sen att hastigt förrpassa rnexilcanaren utom
dörren.

Men från detta ögonblick har han blott
ett mål: hämnd.

En draeg1 återkommer mexikanaren med en
hop btesoldadte landsrnäm och börjar belägrin-
gen af stationen, där Tom och Nelly vistas.

De flömsvara. sig tappert men;h snart -åir amu
munitio-netn slut. Men Nelly räddade situatio-
nen. Hon lyckade-s: komma ut .genom skor-
tsten-en och hämtar hjälp efter en romantisk
förföljelse. Den. rike mexikanaren skall ej
undgå. sitt straff och Tom octh Nelly etj -
äktenskapets lycka..

En Som fryser.
Stå. .snart han samlat ihop en amsenlig hög
af bränsle tänder han el-d .på dett hela. och 15ng

Den stackars Fricot fryser. Det .är emel-
lertid ej något märkvärdig-.t dätri, ty und-er
den kalla. vintern frytsea, ju alla. människor mer
eller mindfre, men Fricot utmärker sig fram-
för alla andraJ att finna. på. ett ganska. origi-
nellt- sätt att. värma. stig. Brtiintsl-et iir dyrt
och hvarför då. köpa. det näfr man kan frå. det
gratis. Utan vidare börjar Fricot i all tgremyt-
lighet att hugga, an på. snitt behag såsom sto-
lar, bord, skärp m. m., och möblerna. få. på.
detta. .sätt hjälpa. att upp-värma. den .stackars
.frysandeer Fricot.

ger sig för att tag-a. en .slummen Snart slå.
fiammorna. i vädret och elden: griper om-
kring sig, brandkåren allan-moms ooh kommer
raskt för att rädda. husets invånare, som för-
skrämda. söka. störta. sig ut genom iönstret.
Huset är nu en rykande aukliög - men se
de förvånade brandeoldratteemea. då. db plötsligt
upptäcka, Frioot, som så. oskyldigt alumn-an- i
sinr goda. "uppvärmda säng".

    
 
    
  
  
    
  
   
   
    
  
   
   
   
    
   

 

 

 

. Andra. atdelningen:

MOnOpOl.

. Inför kriget.
. Larmtrumman.
. Kriget förklaradt.

der makens frånvaro.
. Ett sista afsked.
. Och kriget drog in i landet.
. Tyskarne i närheten.
. Spionema.
. En rapport.
10. Första striden.
11. Man mot man.
12. Efter striden.

OleOKUi LUM!-

landet.
14. På telegrafsfationen.
15. Fienden besätter felegrafstationen.
16. En sårad.

kens död.
Hon värdar den särade tysken.

...
90

som föll för min hand.
20. Inför makens baneman.
21. Plikten segrar.
22. Hämndplaner vakna.
23. l fönstergluggen.
24. Hon klättrar ut på taket.
25. En genialisk plan.

pas.
27. I franska högkvarteret

Storartad Säsong-nyhet.

 

- Monopol.

 

Holtimmossuccàs-dramat

ln nnlnn lllllelil.  

Romantiserad skildring i 4 akter från Fransk-Tyska kriget.

I hufvudrollen HENNY PORTIEN.

Afdelningar z

. Marianne skall sköta telegrafen un-

13. Mariannes man har stupat för foster-

17. Marianne får underrättelse om ma-

19. Dessa fotografier gaf mig en soldat

26. De fiendtliga telegrammen uppsnap-

0 0 PRO GLORIA ET PATRIA .0 0

 

Beskrifning à 5 öre tillhandahållas iv b-ljettluckan.

   
  
   
  
  
 
  
   
 
 

28. Marianne smyger sig igenom de
fientliga förposterna.

29. Inför generalen.

30. Hon lämnar de viktiga telegrammen.

31. Och så. hämnade Marianne sin ma-
kes död.

32. Tyskarna storma.

33. Kringrända.

34. Tyskarna fly öfver hela linjen.

35. På slagfältet.

36. eAndra bataljonen upprifven. Flen-
den måste ha fått underrättelser
om vår ställning.,

37. Våraltelegram måste borfsnappas här.

38. Och hvarje gång måste Marianne

I, våga sitt lif för fäderneslarrdet.

39. Ofverrumplad.

40. Hon måste skiljas från barnet.

41. Borfförd.

42. e Blott vår kronprins kan hjälpa dig)

43. :Dödade ni ej min manne

44. Inför kronprinsen.

45. Barnet beder för sin moders Iif.

46. Benådningen.

47. Marianne är dömd till döden.

landet.
50. Barnet kommer.
51. Benådningsbrefvet.
52. För sent.
53 Barnet underrättas om moderns död.
54. Vid grafven.

48. Domen skall verkseärras. "
49. En modig kvinnas död för foster- J

 

 

 

 

 

 

 

I målsmans sällskap äga barn tillträde till hela programmet.

 

Tidningen BIOGRAPEN utk. hvar vecka. o. säljes i biljettluckan.

Nytt program Måndag Q Torsdag.

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrykeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain