#7671: Stanley

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I --"]
M-m
Mmm

STAN LEY- 

 

 

RIKS. 1.98A

BIOGRAFEN

Fr. u. mlnrslnun lin l I. n. m. lininuun in l lar. i
Förest. börja hvard. 7 u. 9, Sänd. 5, 7 u. 9 em.

  

 

 

Slurslayel lll Ilelsprnymm.

lll Iilllllllliill llllllillllllllilli illlli illllli iillllllillillilll i silllll.

 

 

Första. afdolningon:

 

I Slagskepp intaga kol på

Edison-film.

 

Luisa Walker skall [på bal.

öppet vatten. 0 W

Eli lillilleill ilSllllllQB.

Roarnde EDISON-Lustspel.

NäaI hon

Intressant bildserie.

m

den andra val dold under lkläldningien.

slcall taga skorna på sig, gör hon en
sorglig upptäckt, den ena -skon befinner,
vara för trång. Men på balen måste
hon. Till slut utom sig af förrtvillan ta-
ger hon, medan de sitta: till ibords, af
sig skon; Nar de lämna bordet :söker
Luiiise fölngäfves efter sin sko, den är to-
talt försvunnen och hon ser slag; nödsai-
kad att lämna rummet utan att hafva
åt-clnfunnit den. I balsalen Ytager hon
plats i en soffa. i hopp omr att fortsatta
sökandet så, :snart atv-en herrarna lam-
nat matsalen.

Richard Ewanr iir den lycklige, han
finner skon. Han storpfpar den i fickan
och beslutar artlt ru-p-psöka .agarinnan
hvarvid han måste använda sig af alla
möjliga tricks för att kunna se damer-
nas fötter. Ändtligen kommer han

också till Luise, som låter den ena fo-
ten vara synlig. under det horn håller

 

 

"Har är säkert min askiunge", mrum-
lar han och visar henne skon, :men helt
förlägen nekar den unga flickan till att
vara dess ägarinna. Hans bemödanden
att få. se hennes andra fot via sig vara
fruktlösa och förargad skall han just fll
att gå vidare, då han kommer på en
glänsande i-dé. Han 1belgiifv-er sig ned i
köket och beder köksan om att få, låna
en i fällan befintlig råtta. Med denna
återvänder .han så Itill fba-lzsa-len och .släp
per den därpå lös, hvilket, som .han
väntat, hade till följd att damerna för-
s-kräekta klättra upp- -pfå stolar och iborfl.
Också Luise har nu måst blotta sin
ekolösa Wfot och kan icke längre förneka
att skon tillhör henne, då, Richard fu
tatt Wvissihet. Sedan han haft nöjet att
med egna hand-er :satta skon på hennes
fet, för han sin "askun-gc" in i dansens
hrvirfvel.

 

 

I Leo och hunden-1-

V

 

 

Klockiabrilration.

Instruktiv serie.

Leo var ll cklilg. . .

strid ooh ett niiitt litet hem.

ursinnilg att han igifwer sin lilla fm en
örfil.
alltid, döljer Leo hrunden, ty utan hun-

nej m-cr, han var
salig. Han hade ju en förtjusande lm-
M-en det

Orc-h dåW hon vill läimna honom för

 

fans .en mörk punkt och det var - en
hund. Le-os fru ar nämligen .så intag-en
il hunden, att det syntes Leo som om
hon älskade hunden högre an hon-om.
Odh det kan man jiu knapfpt undra på,
när :hunden skulle .äta vid samma bord

den visste Leo att hon ej for. Och snart
vandear äfven frmn tillbaka. Då hör hon
ett skott. Förfämad rusar hon in i det
rum hfvarifrån skottet ljöd. Dar kom-
mer det till en så. originell och rolig
wppgiörelse att det vore orätt mot .åskå-

Ietc. etc.

Slutligen. blir Leo -cn dag så dare-n att yvppa den.

 

 

 

 

 
 

-ä
:I
r:
a
u
u
oo
H
I.
:I
H
:I
I"
n
en
=
.ll
I..
o
p
H
en
n
o
I:
:I
.III
.n
H
o
H
E
s
.1:
o
Å
.M
u
n
.-
n..
N
eo
g
o
I

 
 
 
 
 

än

 

"4 skapa ur lefvande lifvet hämtade gestalter.

Andra. aidolningon:

 

Enorm succés!

 

Säsongens 2:dra stora

ilSill iilElSBll-Pielllllli

Holtimmosskàdespolot

 .n
Illl llllll ll

Storslaget skådespel i 3 akter och 28 tablåer
af URBAN GAD.

l hulvudmllen lilmsdivan ASTA NIELSEN.

Professor Harlow, målare ...................................................... .. Hr Seldeneck.
Fanny, hans dotter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fröken Stoike
Martin, ung målare vid akademien ................. .. Hr Wiedemann
Hans Braun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hr Worgitsch.
Den gamle Meyer ........ .. Hr Albés.
Hanna - - - wii).
,)Dcn olyckliga proletärdottern Hannas roll nppbares af ASTA NlELSEN.

Handlingen passerar i en värdsstad i våra dagar.

038.! Onekligen en af de måst fängslande
och gripande bildskapelser som exponerats.

  
 
 
 
 
 

 

ASTA NIELSEN är icke endast den frejdnde konstnärinnan, hon är lika
mycket psykolog, hittills ouppnådd i konsten att med gripande realism
Denna hennes sista uppgift,
att tolka den olyckliga Hannas roll - kvinnan, som, knappast mer än ett
barn, har att kämpa en nästan hopplös komp mot medärfda laster - är
af ölverväldigandc styrka. Säkerligen har Anta Nielsens begåfnlng och
glänsande gestaltningsförmåga icke firat en större triumf än i Urban Guds
sista skådespel wFädernas missgärningar-l

Kostbar monupoliilm lör Stanley-Biografen.

Beskrihing à 5 öre tillhandahållas i blljelfluckan.

 

 

-
Ouppnådt spel! I g
. -

 

 

  
  
  
  
 
 

-mloqqaoig r um! upon g seaons .mig

 

 

 

 

Tidningen BIOGEAPEN utk. hvar vecka. o. säljes i biljettluckan.

Barn äga. tillträde endast till första afd.

 

Nytt program Måndag (Q. Torsdag.

 

 

 

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktryckeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain