#7669: Stanley

[=--;;E

  T NLEY-

BIOGRAFEN

RIKS. 198. -I

 

 

 

 

Förest. härja hvard. 7 u. 9, Sänd. 5, 7 u. 9 em.

 

Fr. u. m. Minnen din 15 l. n. m. Ilnsllnunl nu Hilal.

Smrslusel Z-limmursnrogrum.

ll! lIÖHlBlllllilSll lllllUlilllWllBlBNli llllllilS illlllll Sillllllilllllllli i slillllW.

Första. afdelnihg-en.

Imzclums Iwheler.

Gaumont-Journal :ur 46.

7. Karlsliorst. Bilder från parforwjakten.
Segraren löjtnant Braune på "Coram
populo".

8. Braunschweig. Hertig August och hans
gemåls fästliga intåg.

9. Budapest. Avialikern Daucourt och
hans passagerare lemna Budafest för
attl flyga Lill Caire.

i 10. Veckans skiimtbild.

l
l

1. Parisermoderna.

2. Chantilly. Furst Mnrats Huhertusjakl.

 Melnn. Bilder från den finktansvärda
järnvägskatastrofen, hvarvid 50 män-
niskor omkommo.

4. Warschau. lf)en nye ärkebiskopen.

5 Wien. Invigningen af Elisabetbkyr-
kan i närvaro af kejsar F rann Joseph.

(3. Nelson. Del: historiska Albert 4Hall
minnesmärket förbärjas af elden.

 

 

.- svan-r!- -Il
Baby år sjuk.

A.-B. Konstiilm i 33 afdelningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
L
:i sl Jr x) x: f l f
n sr sn: x; x: sr J; x i
v:- vlr ng:- -v-f- -7 vi vi? "I r vf 13-.- , l 1 f (C X få? 8-30 02-å- àliq GFF-Sa våg:- ål?
,
7 .
Expressnynet!

Niagara vintertid.X

En hänförande bildserie. som säkerligen skall tillfredsställa. .

 

 

 

 

.
  .... .   M9.41...MWh-JÄIQIl-...l-Q. .m..    -   vi Y   
v 7 v r v i
x x s sf) sl sf s: J: x: x! sfp x, x; xr Jr z i v
väv vf- -qfr- var avge" vi? "av f x wir- 1 x av I x 23:e wr- fvgr 9":- å--åo 0)? "235- "äf-

 

 

 

 

 

 

 

äåäääåääääåääääåwfä

Q nyhet fm man wrmena-rn comr., New York.

lg Hans exellens heliänten.

En kammartjänares upplefvclser.

. ääääääåäälåääääää

Andra. aidolningen.

ääå
ääääää

ä

Eoltimmesdramat

Tviilut umnn.

1

skådespel i tre akter med HENNY
PORTEN i huivudrollen.

HUFVUJ irERsoNnR: l

Kurt Semnitz, direktör.  Overste v. anngenheim.
Margaretha: ll; Horst, hans sen.

i: HENNY PCB-TBH. .

 

A FDELL Y [NGARNAz

 

 

l. Djup-:L tankar. lT. Det i)lyc-lcf4iligrn kortet.
g., A f ske det. 18. Misst-ankar.
I 3. Han .skull resa tilly Japan. 19. Ett ätrrswende.
44 "Jag mäskÄ absolut tala med dig" "30- Bmeel.
5. Ett Sista. nfgked.. 21. Unn gamla. kiivrlnkHlilgnn hur filer
U. Och trofast- värdena.le llon hans, tant i flamma-L upp.
hennesy sista, Stund, 22. HModmf, hzif f-örtmemli- för inlgf"
T. I fjalrran land glömnM-r man sin 23. åekiinnelsvn.

un gdiomskåirle k.
8. En.1 usel xh a-ndling.
9. Vid döclsbåiclden.

Ham. svär att llii-mmw.

4..

Due lle n.

LC lå IC
vv 

Somnitz måst-n anna sitt lfelslxeg :mal
10. Krossade drömmar. död",-
ll. llålmxgmvilt-lml har blifTit Sllllkskö" 27. Öfverst-en fordrar en förklaring af
ters-ka. .sin hustru.
12. Hennes lmlflent- :25. Hon kan ej förklara sanning-vn.
lii. 7"Vill Ni blifva en andra mer för, 29. O.f-v-Nste.n får du, föl-Hmmm...
mitt barn ll" bvc-livet.
i ll. Margaretha. har åter-"Funnit lycka-n. 9,0, Hun bedm- Um ting-ih i
lö. Och sålunda bllel -Margzhrethn oliv-vr- :31. Nlm-ga.mth;l vill dock ga.
Stens hustru. 32. Horst kommer till..
IU. Ofversbnns Hon har kommit hem. 33. Försoningen.

Boskrlhing à 5 öre fillhandahållos f blijettluckan.

 

 

I målsmans sällskap äga barn tillträda till Första afdelningon.

 

Nytt program Måndag Q Torsdag.

Tidningen BIOGEAPBN utk. hvar vecka. o. säljes i biljettluckan.

 

l- 1. I

Kristinehamn 10135. .L-H. Värmlands Bnknyi-kl-ri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain