#7664: Stanley

l ... -"l

L STANLEY- "å

BIDGRAFEN

L - RIKS. 198 - -

Förest. härja hvard. 7 o. 9, Sönd. 5, 7 o. 9 em.

llll llllllllllllllislt lllllllillllllllltlllll llllllii illlllll Silllllllillllllllli i slilllltl.

 

 

 

 

Slllll fÖlSllllllSSlQl Pl02llllll.

Fr. o. m. Torsdagen d. 5 t. o. m. "l Sön-
dagen den 8 Mars.

 

Första afdelningen.
M

Ivarrnatsrmnnuum.

En färd till Bayern, där Wendelstein-toppen reser sig till 1,800 meter högt öfver haf-
vet mellan lnn och Schliersjön. Banan, som för upp till denna topp, hör till de mäst in-
tressanta bergsbanor, som finnas och filmen upprullar för oss härliga alpmotiv, upptagna
med tecknisk fulländning.

 

  
 
 

 

 

 

 

 

Kapplöpningen.
nasraende::h:wiragraph.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
   
  
     
   
   
  
   
  
 

En äktenskapsannons och dess fölider. ..-

Biljetten märt "Trohet 999."

Mary och Lily äro trots sina 15 är ännu ej förlofvade och ha långtråkigt. Då
finna de på att sätta in en äktenskapsannons i en tidning af följande lydelse: rEn
ung dam af fin familj, mycket vacker, önskar stifta bekantskap med en gentil herre,
med redbara afsikter. Diskretion hederssak. Svar märkt rTrohet909-. Det inkom-
mer en massa svar på denna annons, det fins fler vgentila herrar med redbara af-
sikters än man kunde tro. Bland dem är äfven de båda vännerna grosshandlar
Fransen och kontorschefen Raaby. Båda ha utan att omtala det för hvarandra in-
sändt svar. De båda flickorna få vid åsynen af de många svaren den galna idén
att sammankalla alla de gentila herrarne på ett ställe. På den utsatta tiden kör en
massa automobiler fram till platsen med herrar som ha pipor imunnen - det hem-
liga igenkänningsmärket. Mitt i vimlet upptäcka äfven de båda vännerna Fransen och
Raaby hvarandra. Stor ingenkänningsscen. Det gär upp för dem att någon drifvit
med dem. Af en tillfällighet upptäcka de missdådarne och fasttaga dem. Med en
kyss hvar måste nu Mary och Lily betala det lilla skämtet.

1.

Ett af de roligaste lustspol som utkommit från Nord. Films Comp.

 

 

-..i v , i .magi V

åh...-

lningez.

 

 aide

  
  

Enorm succes öfveralit.

  

Uppseendeväckande nyhet.

I " I iEeltimmesskàdespelet " " "

llll .

Gripanda skådaspul i 4 akter at Arthur Schnitzlar.

  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

l huivudrollen den berömde skådespelaren

Er W. Psilander.

 

 

 

 

Hufvudpersoner:
Fritz Lobheimer ............................... .. W. PSILANDER.
Theodor Kaiser, Frith vän ................ .. Hr Reenberg.
Christine ........................ ....... .. Christel Holck.
Schroll, fabrikör ............................... .. Carl Lauritsen.
Adele, hans hustru ............................ .. Fru Augusta Blad.
Mizze Schlager, Christines väninna .... ,. Fru Fritz Petersen.

I-=-I-=-I

Hennes första rena kärlek väckte de bättre känslorna till
lif hos den unge mannen, som förut blott kändt kärlek under
namnet lidelse. Hans mål blef nu att bryta med det förgång-
na och sona det. Tyvärr hann han ej det förrän det förgång-
nas skuggor förintande trädde fram. En förbindelse med en
väns hustru föranledde duellen, i hvilken den unge mannen dö-
dades. Men vid hans bär sjönk äfven med krossadr hjärta den
unga flickan ned, hvars enda och första kärlek han var.

Så är i korthet innehålleti denna ovanligt vackra och starkt
gripande bild, där de älskliga taflorna af ungdomsdrömmar och
den första kärleken bilda en bjärt kontrast mot de dystra döds-
scenerna, där döden förenade tvänne, som i lifvet funno hvar-

landra för sent. I

I-=-I-=-I

Chan-ment iscensättningl
"panering :gegeaäoanmauul ng

 

 

 

 

 

 

l!- Vi kunna till var värda publik tryggt
rekomendera detta. vart stora. filmsskadespel
såsom varande ett ibland de bästa som denna
säsong utkommit. Filmen har i de städer där
i den visats. dragit fulla hus och vunnit publikens
och pressens lifiiga erkännande.

Fullständig beskrifning à 5 öre tillhandahållas i billblfluckan.

 

 

 

 

 

 

...lll
Nordisk Films Comp. bästa glansnummer för säsongenY

 

 

 

 

 

 

 

Barn äga. tillträde endast till för-sta. afdelningen.

Nytt n:r af Tidningen "Biografen" säljes i biliettluclian.

Månd. nytt program.

 

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckei..

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain