#7662: Stanley

E-:-----

L llllNLEY-

I rnrocnrrrrrn

RIKS. 198 ...l-

 

 

 

 

Förest. lhllrja hvard. i e. 9, Sönd. 5, 7 o. 9 em.

lll Villldllllliill lllhllilllllllllllli llllllili illlll Silllllllillldllli i sillllltl.

enrrrrnnr nnnrrr-rroernrr.

Pr. o. m. Torsdagen d. 26 Febr. t. o. m.
i Söndagen den 1 Mars.

 

Första. afdelningen.

En illusteelI stämningsbild från Egypten.

n irrrnidrrnr rdr lllnrrr rid llrrrs. n

De gamla kungagrafvarna, som under århundraden betecknats som världens första underverk, är i
dag föremål för vårt besök. Låt oss med ledning af vår operatör företaga några ströftåg på Egyptens
klassiska mark. På afstånd skymta vid redan vid bildens början de stolta pyramiderna; under vår väg
genomströfva vi de gamla byarne med dess pittoreska folklif. Till sist nå vi den berömda

.a sFINxEN vinbnnops. .e

På återfärden, just då solen går ned, få vi tillfälle öfvervara beduinens bön till Allah.

 

 

 

 

 

 

 

En synnerligen storslagen bildserie.

l

Äde-drsminnet vid ternas; "

 

 

 

 

Ettsäreget fängslande drama från Lubin Manuf-

Lögnens ansikte.

En zigenarfliclias oerhörda bedrägeri är nära "att bringa
l en människa om lifvet.

 rxrrrndrmrm 
nine-irriterar i rrorrnorm

Den 8 Februari. =

t. Samlingen vid Norra bantorget. 2. Uppmarschen. 3. Förbi slottet
I . 4. Hr Branting talar till statsministern. 5. Statsministern svarar. 6. Diti een" I

 

 

   
  

h

 

 

AKTUELL NYHET!

Gatutrafikens faror.

En särdeles intressant och belysande serie från Newyork öfver huru gatans olycks-
händelser oftast inträffa och huru man då förfar att snabbast skaffa hjälp.

.0 Lånta fjädrar .0

Roande lustspel från Witagraph.

   

 

   

Daisy har en mani att låna sina vänners tillhörigheter. Dessa besluta kurera henne. När hon är
tillsammans med sin fåstman, passa de därför på att återfordra den ena persedelnlefter den andra och
så till slut elånae de Freddy för resten af dagen. Daisy är fullkomligt kurerad och lofvar sig själf dyrt
och heligt, att hon aldrig skall prunka med lånta fjädrar.

 

 

Andra. atdelning-en.
-

SlOlSllmll, llllllilllllll llllliilllllll!

l
m i
Y Y f I

I   nr     rr

 

 

 

 

 

Ett Kärleks- och äfventyrsdrama af

    

gripande innehåll från en af de
sydamerikanslla republikerna.

x.

Några unga olticerare i den sydamerikenska republiken äro
missnöjda med den nye presidentens hårda tyglar och besluta
röja honom ur vägen. Sammansvärjoingen blir dock upplåkt
och de sammansvume häktade och ddmda till diiden. Trä
otlicerare, hada adiutanler hos presidenten lyckas undkomma.
Den ena at dem. Mikael tialderen, älskar och älskas ai pre-
sidentens vackra dotter Carmen. llà Mikael icke ser sig i
stand alt hjälpe sina tängslade kamrater, anmäler han sig siält
i tångelset och törkla ar all han vill dli med dem. Carmen
lyckas dock lill sist, med hot all taga sitt eget lll, ulverka -
henadning ter YMkael och hans kamrater Det är l sista se- I
kunden. Soldalena. srm skola ullora dodsdomen ha redan
lagt an pà dem, da Carmen, andlds at ilver och oro, kastar
sig tramtlir gevåren.

 
 
   

se!

 

I Fullständig] beskrifning à 5 öre tillhandahållas li blietfluckrrn.

E-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn äga. tillträde till första afdelningen.

 

lf

Nytt n:r af Tidningen "Biografen" säljes i biljettluckan.

 

Månd. nytt program.

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckris.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain