#7661: Stanley

i L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAN LEY-

I BIOGRAFEN

RIKS. 198

Forest. härja hvaid. 7 o. 9, Sönd. 5, l o. 9 om,

lit llällltillllililll lllllllliillllltllilllil llllllii illlllll Sällllllillilillli .i Slillllll.

 

 

 

PROGRAM
Pr. e. m. Måndagen d. 16 Pehr. t. o. m.
Onsdagen den 18 Pehr.

 

 

Första :Eng-en.
Veckans Nyheter.

Gaumont-Journal n:o 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dell glillll lilliGSGIl.

Gripande drama från Kinn.

 

 

 

Dagens samtalsämne i hela vårt land.

Ka o
BoNDETAGET

i Stockholm den 6 Februari.

Vi referera till nedanstående detaljering af bildens innehåll:

Från högtidligheterna på Gustaf Adolfs torg:

l. Häradshöfding Herlitz hälsar å mottagningskommitténs vägnar odalmännen
välkomna. 2. Fru Anna Björkman öfverlämnar det på initiativ af Sveriges kvinnor
tillkomna hufvudbanéret till bondetåget. 3. -Bondetågets talman, hr Nyberg uttrycker
dess tack till gifvarinnorna. 4. Banéret öfverlämnas till upplänningarna.

Från de historiska ögonblicken på slottet.

5. Bondetågets imponerande uppmarsch till slottet. 6. Konung Gustaf V
talar till odalmännen. 7. Kronprinsen upprepar på Slottsbacken konungens tal.
8. På yttre borggården håller prins Carl sitt tal till de församlade m. m.

 
 
  
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

En bomb- ihatten.

Lustspel fran Witagraph.

 

 

Andra afdelningen.

å

  

.Alltsedan vi för cirka en manad sedan visade
succes-filmen wPrins för en dag) har oupphör-
llgt inkommit förfrågningar huruvida vi ej
kunde visa den ater. Af denna anledning haf-
va vi beslutat oss för att aterupptaga filmen
för ytterligare 3 dagar, som vi hoppas till
mångas förtjusning, som ej sett densamma, och
afvensà. för dem som önska se den ater.

 
 
  

Ett dråpligt lustspel i 2 akter.

llo loro komikernos lilm
Prins för 
en dag.

 

- "
i i

En iQurnaliStS lustiga äfventy;

l

Hufvudpereonerna:
journalisten Prince, carl Ålstrup 4
Robert Herrick, hans vän, Laurits Olsen I
Prins Carl Henrich i

Borgmästaren i Waldeck, Er StribOlt
stadsfullmäktige Baner, Fr. Buch

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

e e e

...222222232222232332

e

å
å
å
å
å
å
å

...OOQQQ

ET säger sig ejålf att det måste vara något 9
sån-eget, något komiskt non plus ultra, som O
prester-as i en filmI där Nordisk Films cem- Q
panie H kanske världens - 4- främeta hu-

. mel-ister- på en gång medverka. :Prinsen
för en dag: är förvisso det måst farliga för skratt- . -

Ö muskler-na som framställts på hvita duken. Ö

O O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Nordisk Films Comp. suooes pa kommodions område!

Fullständig beskrifning à 5 öre toYlhandahålles i b-liettluckan.
fw
i L
r .4

 

 

 

 

 

 

 

I malsmans sällskap äga barn tillträde.
it
Nytt n:r af Tidningen "Biografen" säljes i biliettluckan.

 

Torsd. nytt program.

 

l-

 

 

Kristin--lizimn lill-l4 .Xi-H. Yilrznlxuvlils Boklryckerie

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain