#7660: Stanley

BIOGRAFE

RIKS. 198

 

-
4-

Förest. börja hvard. 7 o. 9, Sönd. 5, 7 u. 9 em.

lll "alllElllllilll lllllillllllllllli llllil illllll tillllllilllllll l slilllll.

 

 

PROGRAM

Pr. o. m. Torsdagen d. 12 Pehr.

t. o.m.

Söndagen den 15 Pehr.

 

Årets genomroligaste lustspel.

Under falsk flagg.

lnspeladt af Danmarks förnämsta skådespelare.

Den storartade succàsiilmen

Furstinnan

F-

Spinarosa.

Skådespel i 4 akter utg. af Nordisk Films Comp.

 

Furst Spinarosa .

Furstinnan q

i Den gamle fursten

De.n gamla furstinnan. . . . . .
Asta Leonhard, skådespelerska .

F unstinnan Sipinarosw. N ondilslk Films
Comp-s senaste attraktion, torde höra.
till de
framkommit.

måst omväxlande bilder, som
Det utspelas i tvänne
världsdelar, i Europa. i de högre .iàll-
ooh i i det

s-kalpslkretsarna Amerika

1. Furstinna-n får besök.

2. Skådespelerskan Aislta. Leonhiard.

3. Furstinnnn Slpinarofsa loitvar att in-
gå i kioimnittén.

4. En gammal förbindelse, som åter-
knytes. 0

5, I Astals them.

6. Den beryktade spelaren Buekle vi-

stas. i Ars-tals hem.

-l

"Tag" honom med dig .i afton till

speliklulblben."

8. lllunsten får Ihenrmfls porträtt.

9. Afton i flurst Slpinarosais hem.

10. "Bed herr Werner leoiimna, in."

11. "Jag iir ensam. Vill ni slulpera.
med migf-I"

12. På, sfpefllklmlblben.

13. Sipellpaiseilonen.

En skluld på 35,000 kr. iir resultatet

alf en stunds -sp-el,

15. Minst Spin-(trosa åter hemma.

16. IFotogralfiet.

17. Förberedelserna till viillg-örenllietlsF
solirén.

18. Iinpresslarien erbjuder Lh-einne till
hälften på slkälmt engalgleme-nt.

19. Buckle påminner olm lslkulden.

20. Ffurstinnain ulpptåiloker den förkros-
sande sanningen.

21. Modern vid barnens bäldd.

Ellen."

23. Hon erbjuder sina. juveler 1att liåiokzt

22. lLäst.

h an s spe lzsikruld.

24. Ful-sten betalar Lslkulden med ett
h a llsldi azdeim .

25. Skådespelerskan. .får dia-deniet.

26. Vällgörenlie bslsio irén.

27. Furistinnan Spinarosa dansar.

28. Honl igenkiinner sitt lrallsidiadvm. I

29. Hlon förlorar medvetandet.

30. I Vpålkliildlningsrurmmet.

31. l I, Herr inprelsisiarie. H-ar ni ko n-
tralktet 2"
32. Fnrstinnnn nnderiskrifiver engage-

m entet.

 

HUFVUDPERSONER:

AFDELNINGARNA:

Fullständig] beskrifning à 5 öre tillhandahållas i biliellluckan.

 

. . . ALFRED BLUTECHER
. f. cAJUs BRUHN

. AuoUsTA BLAD;

MARIE Nn-:DERMANN

 

spännande wildwestlilfvet. Den världs-

berömda. dansölsen är lsom vanligt bril-
jant i .såväl spel som dans., och fram-
hàfver meld skärpa ocih elegans sin rolls
känfsilonyanser.

33. Informator-n älsikar furstinnan.

34. "Jag .lämnar mitt hem i afton."

35. "Får jag 4följa eder, funstinnal"

3-6. Alf-skedet från barnen.

337. På. spelklirblben.

.38.1 Fursten kommer hem och ulpptåi-c-
ker sin ymalan bortresa.

39. "Lämna ögonblickligen lmitt havs."

 

40. Spelpzisrsiionen .har drilfvift fursten i
armarna på, procentare.
4-1. Furstens lfa-der.

42. En tidini-nlgisnotis cm frurstinnans i n-

 

ga-gement. 
43. Wlernier vill söka glömska. i fr-fim-v 
mande land. i
44. Ett siammantriiffande på. Almeriim- I
1ångztren.
4-5. Tvångisalulktionen.
46. Elfter fur-stinnanls första. uppträdan-
de i Amerika.
47. Det gamla. fin-isteparet har tagit till
sig Ibnrn-en.
48. Det har gått utför för fur.th 4Slpi- i i l
narosia. 
49. Till Anfieiri-kzt. Mil.

50. Den Lårnlgrande.
51. Hank har blifvit -kro-gvärd i Kali-
forniien.

52. Hans hlulstru iskall 1uiplpträlda. i sam- i .i

 

ina. stad.
53. En fruktan-svärd tanke. b
54. På varictén. I w 5 :Älg

55. Hun iigenlkiiinner svin luustml.

57. Revolver-skottet.

58. Förföljd.

59. Gripen.

60. Nära lyncdiztd.

61. Films-tinnan har sett fönföljolsen.

62. Hon belder 1för sin mzukeis liv.

(53. "Vi vilja .rädda er rmainis liv, om ni
dansar fö r ossv ".

64. Fnrstinnan Slpinarosa dansar.

65. Tillbaka. till Europa.

.

 

 

 

Barn äga. ej tillträde.

 

 

Nytt n:r af Tidningen "Biografen" säljes i biliettluckan.

Månd. o. Torsd. nytt program.

 

Kristinehamn 1914."A.-B.

 

 

Värmlands Boktryckerl.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain