#7659: Stanley

[-..-.-.......-. . I

sr nn-

f BIOGRAFEN

I RIKS. 198

Förest. härja hvard. 7 o. 9, Sänd. 5, 7 u. 9 em.

ll! lllllllEllllliSlB lllllulilllllllllllllli llllllilS illlllll Sillllllillllllllli a Slällllll.

i Slorslutel Z-limmursnrotrum

Fr. o. m. Måndagen den 9 Pehr. t. o. m.
Onsdagen den 11 Pehr.

 

 

l

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Första afdelningen:

  

 

 
 
  

 

 

w

W

-Isluulnninu ull lrslnuilln.

Intressant verklighetsbild.

 

 

 

 

 

   
   
  
  
    
    
  
 
 

0 A.-B. Konstfilm. 2

Den modigaste.

En ung flicka, Alma, och hennes föräldrar arbetade från morgon till kväll för att kunna
behålla sin egendom, som var mycket skuldsatt. Men då skulden förföll, saknades medel
att betala den. På gården funnos tvenne drängar. Den ene, jack, var en rask och duktig
yngling, som emellertid hånades af den andre, brutale och häftige drängen. Då-jack hörde
talas om den nöd hvari familjen befann sig, tog han ädelmodigt fram sina sparpängar och
gaf dem åt den nödställda familjen. Den andre drängen hade emellertid iakttagit allt och
en ond plan uppgjordes i hans hjärna. Han stjäl pängarne i ett obevakat ögonblick. Men
då han ville fly därifrån, korn jack till och i stället för sin vanliga" något tillbakadragna upp-
trädande, visade nu Jack hvad han dugde till och tack vare hans och Almas energi upp-
hanns flyktingen, som nu tvangs att återlämna de stulna pängarne.

En synnerligen välspelad och medryckande film.

 

 

 

 

. , - f
Den lillajapanskan. i
X

 

 

Lustspel från Vithagraph.

Jack Cameran, en amerikansk turist, gör under ett uppehåll i japan bekantskap med en
ung japanska, förälskar sig i henne och för henne som sin hustru till Amerika, där äfven-
tyret vidare utvecklar sig. X

WWWWGWW

 

 

Andra afdelningen.

 

TANGO-
L nnorrmmenm

Modernt lllSlSlltl l 3 tilltllr.

 

 

HUFVUDPERSONER:
HANNI XVEISSE - Fröken MIE - FERDINAND
Löjtnant LULU - SCHUFFTAN, Danslärare.

 

Tangodrottningen torde vara det
mast ultramodärna samt mast ro-
liga lustspel som kinematografien
annu frambragt. Det hela grör sig
om en tangotafling, hvari konkur-
l renterna ha en mångfald svårighe-

ter att öfvervinna. Denna bild år
framför allt originell - i allt. Det
är en bjart omväxling fran de öf-
riga kinodramerna och kommer sä.-
kerligen att göra sterartad rsuccess.

 

 

Och tangodrottningstiteln gifves fit
vår Hanni Weisse under pomp och ståt.

 

En tangodrottning allting glömmer,
blott kärlek, tango drömmer.

ITLustspelet för dagen."-

rullsfandly beskrifning à 5 än lllllmmlallålles i blllemumn.

 

 

Barn äga tillträde till första afdelningen.-

 

Nzo 6 af Tidningen "Biografen" säljes i biljettluckan.

Månd. o. Torsd. nytt program.

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryekeri.
O

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain