#7658: Stanley

BIOGRAFEN

 

STANLEY-

 

RIKS. 198

 

i

 

 

 

Förest. härja hvard. 7 o. 9, Sönd. 5, 7 n. 9 em.

llll llilllltlllllitlli llllllliilllvllllltflli lllllliS illllll Sillllllillllllfllil a Slillllllv.

Gfllllll SllftÖS-Plllgllllll.

i Fr. o. m. Torsdagen den 29 J an. t. o. m.

Söndagen den 1 Pehr.

 

Första afdelningen:

 

 

 

 

 

 

u

 

Qåääääääääåäå

liv tummen bildserie ut
Hummumnnt

Det finnes väl knappast någon plats på jorden, som är så beryktad och känd af alla
människor M i hvarje fall namnet - som vattenfallen vid Niagara.
handlat dessa fall ha alltid lästs med inträsse och de människor som kommit i tillfälle att få
se dessa storslagna vattenfall ha alla blifvit hänrykta.
dessa vattenmängder störta ned för de mångbesjungna höjderna, skall filmen vara en värde-
full ersättning, som gifver ett lefvande intryck af den storslagna naturen.

Och för dem som ej själf kan få

enessseessssseess

Sttajjàngcns Setter.

Ett spännande Shådespel.

lngen anade hvarifrän hon kom och hvad hon egentligen ville, den unga främmande flic-
kan, som en vacker dag kom till den lilla kuststaden och hyrde ett rum i en af stadens utkan-
ter. Ensam och stilla lefde hon, lifnärande sig på sitt syarbete. jo, en var det hon en dag
träffade samman med och som en dag genom en tillfällighet fick veta hennes hemlighet. Det
var en gendarm uppifrän tukthuset. Han hade sitt ungkarlshem dörr vid dörr af den unga flic-
kans bostad. Och länge dröjde det ej förrän dessa båda funno behag i hvarandra och tillbrakte
sina fristunder i hvarandras sällskap. Snart kom den dag då gendarmen kom in isömmerskans
bostad såsom friare. Hans sorg och förvåning blef stor då hon sade honom att hennes familje-
förhållanden voro sådana att hon ej kunde gifta sig med honom. Han gick och kom ej mer
igen för att ej behöfva se henne ,

Men en dag kom han, ej som bönfallande, utan som lagens väktare. En af fängarne, en
gammal man, hade fl tt och gendimner hade utsändts i alla riktningar. Det blef den lilla söm-
merskan som fann onom . . . det var sinn far hon fann Som ett jagadt villebråd hade han
rusat fram, tills slutligen hans dotter fnnnit honom. Hon gifver honom andra kläder och vid-
tager anstalter för hans flykt ur landet Då ryckes dörren plötsligt upp och och in träder gen-
darmen, hennes forne granne, den man hon älskade. Hon säger leende att hon ej sett fången.
Men hennes leende var konstladt och hjärtat hade så när upphört att slå, då hon ser gendar-
men upptaga tukthusfångens hatt från golfvet. Oendarmen gör sin plikt, han kan ej annat. Han
tränger sig förbi den unga flickan och öåtpnar dörren till sängkammaren. Men mitt på golfvet
låg den förrymde tukthusfängen - dö . Den gamle hade blott kommit hem för att dö . .
F dagar senare mötas gendarmen och sömmerskan. Hon har packat ihop för att resa,
men mötet ändrade hennes beslut . . .

äåäääääääåääääåää

De berättelser som be-

.ä
.ät
å

 

 

 

Se

ä
å
ä
äs
ä
är
ä

 

  

 

 

 

   
    
   
  

- Fförälskatli ii

Charley har förälskat sig i den sköna Alice och gift sig med henne. Men Alice
är lidelsefullt hängifven ät målarkonsten och tillbringar hela dagen med sin favoritsys-
selsättning utan att bekymra sig om sin man och att denne ofta får komma hem utan
att få mat. En dag har han sålunda bjudit hem några vänner, men åter glömmer
Alice maten, så att Carley själf får gå ut i köket. Alices mor kommer för att besö-
ka de nygifta och under denna tid antager hon sig husmoderns kall. Charley får nu
all orsak att beundra sin svärmoder, men då blir Alice svartsjuk. Modern måste resa
hem igen och hädanefter sysselsätter sig Alice litet mera med grytorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lAndra aidelningen.

   
    
    
  

Säsongens andra lustspel utgifvet af Nordisk Films Comp.
med Rita Sacchetto i hufvudrollen.

Hufvudpersoner:

Grefve Bille. Forstmästaren
Erik, hans son. Inga. hans dotter

KOMTESS IDA . . . . . . . EITÅ. SLCCHETTO.

-
vvvvvvv
...OQOOOOOOOOQOOOOOOO

 

: .
9 REFVESONEN och forstmästatens dotter 0
0 älskade hvarandra men ingen utsikt fanns O
9 till faderns samtycke. Då ingriper den 0
0 af fadern och tanten utsedda hustrun 0
0 och lyckas genom en krigslist förena de båda O
O älskande. Hon förkläder sig nämligen till "den 0
9 hvita damen", uppträder i denna dräkt jämte nå- Q
0 gra bepansrade spökriddare inför den yrvakne fa- Q
O dem, under det några "andar" utföra ett införna- 9
O liskt oväsen och lyckas därignnom förmå den 0
0 vettskrämde fadern till kapltulation. I
o

e

O

...OOOOOOÖOOOOOQOOOO
MMMAA AAA

 

Eu af de roligaste s-akts kina-
lustspel som utkommit.

Fullständig beskrifning à 5 öre tillhandahållas i bilieftluckan. i;

Barn äga tillträde i målsmans sällskap.
Söndag kl. 5-7 Barn- och Familjeföreställning.
Tidningen "Biografen" säljes i biliettlucknn.

OBSJ Måndag nytt program.

...1-1

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

t -t
i

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain