#7657: Stanley

I

L STlllilJiY-I

BIOGRAFEN

RIKS 198

Förest. härja hvanl. 7 u. 9, Sönd. 5, 7 o. 9 em.

lll Valitlllllilllt llllllllilllllllllilllil llllllili illlllll Sillllllillllllllli i slilllli.

i Stort :uten-Program.

Pr. o. m. Måndagen den 26 t. o. m.
Onsdagen den 28 Jan.

 

 

 

 

 

 

Första. afdelningen:

Veckans Nyheter.

Eclair-Journal 3zdie årgång N:o 2.

   

En promenad genom staden
Braunschweigs gator-

Ett intressant besök genom den ålderdomliga staden.

 

Bland offentliga byggnader märkas först och främst rcszdcnset, hvilket är
prydt med kolossala ryttarstoder af hertigarne Karl Wilhelm Ferdinand och 0Fre-
drik Wilhelm. Martmzkyrkmz med torn i romersk stil (från 14:e och 15:earh.)
.Rådhuset (i renaste gotik från 14:e årh). I

Braunschweig är, som bekant, hufvudstaden i hertigdömet med samma namn,
med ett invånareantal af bortåt 100,000 I

En vandring på de gamla tästningsverken, som nu uteslutande àro prome-
nader Vaf intagande skönhet, är också mödan värd.

 

 

 

 

Poliskonstapelnvid-korsvägen.

En utomordentlig vacker liisbild. lärande att den själf-
uppoffrande och godhiärtade till sist icke blir obelönad.

i

 

1

 

     
    

:Det " koslllgusle
g

lllUQNllSllllllllBl
emommmommwemmewg

in linan min I
nr vil min

NW:-

     

AAMÅ .

 

avvvvvvhgvvv

1 

VännenAugustWeddingtripp

Bröllopsfars med preludium, ingress i
allegro, fortsättning i fortissimo, afbrott
med variationer och ett slut med im-
promtu. Nej, förlåt! Epilogen utspelas
på. hafvet midt i natten.

 

 

 

IAndra. aidelning-en.

- HENNY PORTEN-FILM

thäiian

Lustspel i 2 akter.

  

l

PERSONER: Grefve von Steier -w RUDOLF BISBRACH. Amalie

hans syster - EMMY RYDA. Ulla, hans dotter - HENNY POR-

TEN. Gerda von Köckeritz, Ullas guvernant -- FRIEDA RlCHARD.
Grefve von joachim m- ERNST HOFFMAN.

Afdelningar:

 

FÖRSTA DELEWN .

Henny Porten som grefvinnan Ulla. 12.
En vildbasare. 13.
(lrefve Ilimier och hans son Hans 14.
Joachim afdagga ett. första besök 15.
hos grannen, grefve Speior.

ANDRA DJEVLEN .

Ullas ankomst till pensionen.
"Lofva mig att icke, iskv-allra."
En månskensserenad.

Ulla kommer hem till ferierna

-

.was

CB

.Do nya grannarna -blifva osams.
De .förbjuda sina barn att vidare

För att. straffa sin far för fången
skapen i pensionen, spelar hon ko
medi med honom.

umgås. 16. "Jag skall visa Eder hur many di
6. Barnen följa striktI föräldrarnas nerm- efter senaste modletz.H
förbud. 17. En .fruktansvärd moderakning.
I 7. HSomenplankatuirnoclilån.g---5" 18. Det var straffet för du skickade

S. Sikaffa mig till i kväll ett lösskägg mig i pension.

 

och en kappa. 19. Åter hemma.
9- På kvällen 20. Grefve Hans Joachim stämmor i
10. "Det var ditt sista puts. Nu skall bmf möte med Ulla.. ,
du minsann i pension." 21, Följderna

11. Hur Ulla tog afsked.

   

Fullsländiq beskrifning à 5 öre tillhandahållas i blljellluckan.

---..l

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap.

 

 

Tidningen "Biografen" säljes i biliettluckan. i

0158.! Torsdag nytt program.

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain