#7646: Stanley

STANLEY-

f BIOGRAFEN

mxs.198 =
Förostilla. börja hvard. 7 o. 9, Sönd. 5, 7 o. 9 e. m.
Illl llillllllllllliltlli Illllllllllllllillltlllil Illlllit ilIIllII Stlllllllilllllllllil i Slillllil.

flllllilll II. ll. III. lIIIIllI. II. Ii I.ll.lll. SIIIIII. II; .22 IlIilIi. i

Första. afdelningen.

f veckans nina-sms "fl

lisn högst intressanta lillUllllllT-IUUBNAL llzu 9 visas som EXTlliillllMMEli på hsgåran.

 

 

 

  
    

 

 

N AB.

En. vacker natur-bild.

 

 

I I WWWWQGWQQWQ I I

fiir snnn inn lilla sunnnnrinå w

L

Ett synnerligen munirande Lubinlulispel.

I I WWWQMWQW I I

I I ur ilutsun sunnles. I
l

 

  

IIEII LILLE SOLDATEIIS HISTORIA. FÄIIGSLAIIIIE SKÅIIESPEL

Lille Bobby har ärft faderns soldatblod. Nu är hans sinne tungt. Fadern är borta,
degraderad och dömd för vanärande handling. Men lille Bobby sonar hans skuld med
insats af sitt eget lif. Och då flaggan sänkes för natten, reser han sig sakta och gor
sin sista lionnör för den kära duken.. Lefve fosterlanclet!

...5

 

" - .Ina-...4.an-

 

Senaste Pathé Lustspel.

En misstänksam nlitn man

 

 

 

Andra. utdelningen.
-

SPÄMVÄIVHE llllH-VEST EMMA.

Präriens lag , -

ÄÄq En spännande skildring från Vilda Vestem i 2 akisr.

 

 

  

 

 

 

Den kultur, som härskar i vilda Vestern, är en helt annanl än
den som präglar de civiliserade länderna. De milsvida afståin-
den mellan de enskilda nybyggena gör att n byggarne i alla fö-
retag äro hänvisade till sig själfva och själ va stifta sina lagar.
Vår bild för oss till dessa trakter. De båda unga männen Bob
Weich och Fred Barry äro båda förälskade i den gamle farma-
ren Anders dotter, den vackra Betty. Betty. föredrager af de
tvä Bob, hvilket hennes fader är misslynt öfver, då Bob är fat-
tig medan Fred är rik. Detta kommer till Bobs öron, och han
utfar i häftiga ordalag mot den gamle. Fred har hört hans onda
ord och beslutar begagna sig däraf. Under natten öfverfaller
han den gamle farmaren och dödar honom. Därpå lägger han
revolvern, hvarmed han skjutit den gamle, vid sidan af den sof-
vande Bob. Misstankarna falla på Bob och trots hans nekande
dömes han efter präriens lag. Händerna sammanbindas pä ryg-
gen och därefter jagas han ut på prärien. Dä han efter ett par
dagar, utmattad af svält och trötthet, sjunker ned, finner honom
några indianer, som gifva honom en omsorgsfnll värd. Han
stannar sä hos dem och blir upptagen i deras stam.

- - - Fem ar ha föl-runnit. Bob har gift sig med höfdingens
dotter och för ett lyckligt familjelif vid hennes sida. Betty har
under tiden blifvit Freds maka, men denne är brutal och ra och
för ett utsväfvande Iif, En dag blir han under en sammanstöt-
ning med indianerna dödligt särad och bekänner pä dödsbäd-
den sitt brott. Betty är tröstlös. Förtviflad rusar hon ensam

. omkring på prärierna. Hon tillfängatages af indianerna, sorti
föra henne till sitt läger. Nu äterser Bob Betty. Den gamla kär-
leken vaknar med förnyad styrka. Han hjälper Betty att fly, men
återvänder därefter frivilligt till de röde männen. Men dä han
träder in i sitt tält möter honom en blodig syn, hans hustru har
tagit sitt lif af svartsjuka och sorg.

Nu är det inte mer som binder honom vid rödskinnen. Han tager
sin lilla dotter med sig och rider bort till den kvinna, som hans
första kärlek tillhörde och med hvilken han nu vill börja ett nytt lif.

 

 

 

 

 

 

-
Fullständig beskrifning à 5 öre tillhandahållas I biljeilluckan.
m
n

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde l màlsmane sällskap till hela programmet.

Nytt n:r"af tidningen :Biografenn säljes i biljettluckan.

Månd. nytt program.

 

 

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckelk

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain