#7638: Stanley

STAN LHF

BIGGRAFEN

mxs.1es
:Föreställmböria hvard. 7 o. 9, Sönd. 5, 7 o. 9 o. m.

llnurem lr. e. m. lulsll. l. lll l. u. mllml, l. ll llllil..

Första. afdelningon:
IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUInu

 

 

-
1

 

 

Storslaget .Vitagraphdrama.

en lille Vagabonden.

 

 

 

Filmstecknlkeng största triumt.

De röda llliillurne eller

 

 

 

Som det också framgår af filmen är g liga. Det är ett underverk af teknik. t

det en parodi på Herman Bangs be- g och det är för oss människor underligt

römda tilmsdrama "De röda artisterna". g att se dessa djur lefva efter våra seder

som här spelas af en råtta och en ska- I Och Skick.

ra grodor. Det som här utföres af des- g En hvar som sett denna bild måste

sa djur gränsar hart när till det otro- I ovillkorligen fråga sig själf

vi" I! Huru något dyligt Kunnat åstadkommas. x- v?

I
0 I
v! x! Vltagraphs succeslustspel. w? w?

n förälskad professor.

.9 Urkomisltl 0 .9

0 Oemotståndligl 2

 

så

. i i"
dl


.utspel i ..

...Au-...MW1 . .4

r w -- "fr    kmwm-.swum r

.Andra atdelningen;

llllll lill Well!!! lllllllllllllll!

lmnull er al

Skådespol i 3 akter utgifvet af
- NORDISK FILMS GOMP. -

 

 

HUFVUDPERSONER:

Jolfram, bankkassör . . . .
Ellen, hans dotter . . . . .
Georg Frich, ingeniör . .

Herr Fr. Jacobson.
Fröken Alma Hinding.
Herr Sven Melsing. f-

 

Sömngångerskan torde vara ett af de mäst inträssanta skådespel Nordisk
Films Gomp utgifvit. Handlingen är byggd på en rad psykologiskt följd-
riktiga tilldragelser, hvilkas spänning kulminera i sömngånge-rskans ohyggliga
vandring öfver hustaken. Härtill kommer att filmen är uppfylld af en serie
charmanta vinterlandskap af betagande fägring.

 

     

E

L-..-

 

AFDELNINGAH.
l. Ellen och Georg.. 20. En farlig vandring.
2. Elle-ms fader sändes med piingwar. 21. Ellen dbljler pä-n-gmmi i det. friinn
3. Han l.skall tesen., mande huset.
4.r Georg inbjuder Ellen på enl kill-lt-  Hlvadl llusllellllenskem såg.
utflykt. 23. Tillbaka. samma, viilg".
5. Till kalk-backarna. 24. N-äslt-a morgon.
6. Olyckshändslsefn. 25. Inbrottet upptäckt.
7. Hon har slagit, sig i lmflvudet. 26. Bankdlilhektören underrättas.
8. "Tåget kamv ej komma fram på 27. Polisen tfillkalllas
.grund af snöhinfim-." 28. Polisen. -tmor .ej på Ellens förklaring.
i). Hiemlmla. igen. 99. Ett; stark-t, m-cliceium.
10. "Jag måste fån-vara1 Wingren-nn .hemJ 30. "Ni får följa- med inför rät-ten."
ma. i natt." tål. På- dimt-ektivkontlolret.
ll. Ellen vill latt. fadern skall bill-:e piin- 32 Detektivensl list..
gamla på .banken 33. "ArrestfeJ-u henlno."
12. Bankkassören går tiill 1liv-ila. 154. Flru lVo-libie berätta r hvad hon; sett.
13. Undler nat-teen. 35. Fru Woblloie nfiiiggor sin förklaring;
14. Ellen. lilm- on ohyggligI clleöm. inför detektivevna.
15. Horn ser ett inbrott föll-öfvas. 36. Hos ggn-annan.
16. Drifven :ef en o-c-motlståndlig makt.. 37. Portfölfilen ått-frtinwes.
17. Sömngångerskan. :58. Hemnsakningren.
IB. Horn, tagen- portlföljen i kassaskåpet. 39. Frilcåimcl.
19. På, vinden.. 40. U-nlg lycka.

 

Beskrifning à 5 öre säljes i biljettluckan.

 

J

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans Iällslmp .

Månd. nytt program.

llle nummer ul llllnlneen "llleglelen" slllles lblllelllucllun.

 

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktrylckul.

.f

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain