#7625: Stanley

" lanln- in ralnn

(LOKAL, NORRA TORGET)

 

 

 

Fdrsslällninzama hälla: Blljeltnnsan

Hvar-dagar kl. 7,30 och H : Läktaren: 50 öre :
9 e. nn. Söndagar kl. -j Salongen 35 och 25 öre
= 6, 7,30 och 9 e. na. e s z Barn 10 öre : :
i lllllll lllllllli Ildd l-dkillld.

I I Progr

Fr. n. m. Mandagn d. ll l. n. m. Onsdagen d. 13 (lll.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

lle värdefullaste hinnalnyhelrna finnas alllidssammanldrda à Slanly.

Aktiebolaget Svenska Biograf-
Teaterns Revy nzr 4. Szdie årg. t

Söderstadion. I Hammarby idrotts- Prisutdelningi Stadion för de unga
förenings nya präktiga idrottsplats
har nyligen invigts.

En välkommen present har Stock-v
holmsbarnen fått, i det gungor och
lekattiralj uppsatts åt dem i par-
kema.

ldyll från Humlegården.

Skolnngdomens idrottsfest, omfat-
tande allmän idrott och spjutkast-
ning med deltagare från hela lan-
det, öppnas i Stadion.

skyttarna.

ltlnnklnlns kannldnnindssäll-

 har afhållit sin höst-
l] täflingå Lindarängen. g
"mv-W
Ny vattensport i Stockholms skär-

Skolungdommens stora täflings- gård" usurfingsimningu på Planka
skjutning. o. "plankning" eiter motorbåt.

:: PAHKEll l CAHSEHTA. ::

Bilder frànv italienske konungens ustslott.

 

 

 

 

 

QVQQQQQQQQQQQQ

En lutsökt skämtnyhet.

Barnen och den stora kärleken

Lustspel i en akt. - 37 uid.vi

eeeeeeeeeeeeeeeeee

En nnndrinneennlnllslinà
 llel nnlilln Roms hnmnslad. Ei

1 Utomordentligt vackra och intressanta kinolotos.
1 :zofficile 

o

94 i . .. .
01 Ostia anlades enligt traditionen af Ancus Martins, alltså långt fore vår tid-
)01 1räknings början I c I.
bo Nu är den gamla betydande hamnstaden blott ett minne. Artusendes for-
e: gängelseverk har jämnat det med jorden. Den plats, som i nuvarande tid bar
:QQI namnet Ost-ia, är blott en fattig by på ett par hundra.l innevånare. Föreliggande
i o filmframställning är företrädesvis hämtad från de pågående ulgräfningarna Och
01 därjämte få vi tillfälle att beundra några alldeles förtjusande stämningspartier

e från Tiberndeltat.

04

vavvvvv vavvvvvvvvvvv
000000000YYYYYYYY0000000000000000000
LÅAMAMMAMAMMMMMÅ

Skrattsuccés. Skrattsuccés.

D:r Smiths baby.

senaste amerikanska: lustspel.

 11-:5

Säsong-Nyhet.

 

 

 

 

 

6 6
AAA

"v
0000000000000

ALLA

 

  
 

 

 

Skådespei 2 akter. - 59 afd.
Officin: LONDON FlLM COMP.

le- delstatens-aktettä-.nytta 1  1- I  .Ju fe: nu v .i -f- :HiQ-gif

  
   
 
 
 
  

"Kärlek och vänskap" är ett både skickligt kom-
ponerat och väl inspeladt stycke, som visar oss vakcra
prof på de goda mänskliga egenskapernas seger.
Den är en lika orginell som sympativäckande bild ur
typiskt engelskt lit".

 Monopolräften tillhör A.-B. Svenska Biografteatem. 

Utförlig beskrifning öfver innehållet finnes i kassan mot 5 öre.

Barn äga tillträde i målsmans sällskap lill hela programet.
1 Torsdag nytt program.

 

 

 

 

 

 

 

Program 5-s öre.

 

Kristinehamn 1-91 A.-B. Vår-islands Boktryckeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain