#7622: Stanley

lll -Id lll f

(LOKAL z NORRA TORGET)

Fdrasiallninnarna ndrja alla danar kl. 6, halt d nan 9 a. n.

 

 

- Program -
Fr. n. m. Torsdagen d. 21 t. n. nn. Söndagen d. 24 Utd.

Da vänddtullasta .hingnainynatarna iinnas alltid sammantdrda a Stanlay.

Messina-denna Ilzn 37 1915

1.]ärn-Fältmarskalk Hindenburg i Berlin. -- 2. Skaparen af monumentet. bildhuggaren Georg
Narrscall vid arbetandet af modellen i sin atelier. - 3. Aftäckande af monumentet i närvaro af prin-
sessan August Wilhelm, Rikskansleren och de högsta myndigheterna - 4. Prinsessan August Wilhelm
slår in den första spiken - 5:. Excellens fru von Hindenburg slår in den andra, också den af guld.
6. KRIGSNYHETER FRÅN, OSTER. w 7. Tyska soldater i parken Belvedere vid Warschau. - 8.
Innan återtåget ur fästningen Novo-Georgiewsk ha ryssarna förstört samtliga fartyg på Weichsel (I i
bakgrunden synes en nyss färdigställd pontonbrygga). - 9. Blick på det brinnande citadellet i Nowo-
Georgiewsk. - 10. Enormt byte af kanoner i fästningen. - ll. Däribland äfven japanska kanoner,
igenkännliga på den hvita inskriften. - 12. Eröfrade revolverkanoner. - 13. Det brinnande Brest-
Litovysk vlin det nattliga stormandet af de tyska trupperna. - 14. Citadellet och de förstörda bryggor-
na o ver ug.

hl 1
a i ut.,

 
  
  
 
 
  
 

 
  
 
 
  
 
  

 

 

  
 
 
 

 

.u v, .,l

"I". "l" "U" "I" "I" "Uli"fllll"" "till" "WWW-j "III-f "nu" "lv- :Illa-availle "nu" "Inn-null,Y ugna- -Iuv ann-Y 1u vV "larv "i f -- 1le "nr"

 
 

u 1 r -nlp- 1. lv wuv -q

  

 
 

II" "apr "ull-v "Il

  
  

p- nur and w.

W xallan" -lllv -.

 

II4 -Inll-l ln
"ul-.V Inn- xy war 4n 1- l-Hf "I
i :a i 

  

 

I I

  
 
 
 

    

 

1-1 -nn- -nllf -Iljw -l

:ii-Ip" "l

 
  

ramnueranenn PÅ DöDsBÄDDen.

Fllllllllldlllilllltllllll l 5 ilillll tilll" lllllllll Sllllllilli llBllllllllil llllllilll
I "THE JUNGLE".

Denna underbara Och enastående realistiska, till hjärtat gå-
ende lifsskildring af de svårast pröfvade i det :frias Amerika
rör sig i likhet med förebilden om den rent af omänskliga
behandling arbetarne vid de stora slakteriernai Chicago fingo
undergå och om de i hög grad bristfälliga sanitära "förhål-
landena på dessa platser föl-e Upton Sinclairs öfver hela
den civiliserade världen epokgörande arbete iett slag gjorde
slut på eländet - liksom ock (till de omätligt rika ägarnes
stora misshag) på all export af de förut så populära
amerikanska slakterivarorna.

 

 

 

ARBETARNE DEMONSTRERA UTANFÖR KÖTTKUHGENS RESIDENS

"Vildmarken" torde med fog
kunna räknas bland Bio-
grafens största mästerverk
hittills, endast iämförligt
med sådana "klassiska" fil-
mer som "Samhällets olycks-
barn", - "Quo Vadis", - "Inge-
borg Holm".

 

llllllltl SlUllllllltlB illlli hellllll [Wii tiil l
Willel tilly Will Eli Olöllllllllllgl UlllllB
liitll Elillgllllldliell.

 

Trots vde stora kostnaderna för denna film äro
biljettpriserna de vanliga. I

Beskrifnlng à 5 öre säljes i biljettluckan.
H l:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSJ Alla dagar kl. 6, 7,30 och 9 am. 088.!

Barn under 15 år äga ej tillträde.
Måndag nytt program. Program 5 Öre.

 

 

 

 

 

Kristinehamn INR. A.-B. Virmlands Bok-tryckeri. Q

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain