#7621: Stanley

Fiiiaställningama härja: Biljeiiuiisai:
Hvardagar kl. 7,30 och : Läktaren: 50 öre :

9 e. m. Söndagar kl. Salongen 35 och 25 öre
= 6, 7,30 och 9 e. m. : =A : Barn 10 öre : :

I lill lilliilllil llllllilli illlillllli till 

In I
Program I

Fi. u. m. Torsdagen il. 23 t. o. m. Söndagen d. ZB-Sept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llii vänllullaste hiogiaiiwhetma finnas alltid sammaniäiiiii å Stanley.

na AFDELNINGEN.
Senast utkomna

Kings-Journalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Berlin. Med anledning af Warschaus eröt- 7. Alarm vi skyttegrafvarna.
ring gaf? i Berlin San" med kanoner; 8. Rengöring af gevär i fronten. Ibakgrunden
2- Konstanhpopel- Fest mgd anledning af floden sLuss, vid hvars sirändersvårasirider
4622dra arsdagen af dess atereröfring af tur- utkämpats,
karna. .. .. . i .. .
3. Krigsnyheter från österrikisk-italienska gränsen. 9. :gagna vid fronten" som kvarlamnats af sm
4. :åtsåztskmgevarsafdemmg pa vag h" smds- 10. En blick in i fålttelegrafstationen.
5. Krigsnyheter från västern. 11- Motorcykelpannnef På Spaning-
6. Prof. Hayeck, den bekante Miinchner-målaren, 12. Officerspatrull i strid med fientliga för-
vid sitt arbete vid fronten. 1 poster.
1 v " " v " "U
E nahem sbyggarens väg
)( Ur svenska sociala filmsserien. -:- Med stort 

i bifall visad å San Francisco-utställningen.

Svenska staten har lagt sig särskild vinning om att hjälpa sådana personer, som önska
sig en torfva till bruk och ett eget hem. Lån från 4,000 till 8,000 kr. beviljas som bekant
till ordentliga och skötsamma personer på särdeles förmånliga villkor.

Bilden visar schematiskt eu ung mans väg till - ett eget hem.

Man får en inblick i egnahemsbyråns organisation och funktion från allra första sta-
diet till det sista, då köparen är färdig att gå ut och taga sitt land i besittning.

Sedan finner man den unge ràybyggaren sysselsatt på åker och äng och till slut fram-
går resultatet af hans arbete i et man ser honom i lugn och ro i hägnet af sin egen
trefna stuga.

[JXXXX

W
AA

 

 

 

[I

 

 

 

 

 

w- späiånanae amerikanskt arma. w.
ii: Hans lilla gunstling. :a

En ung yrhätta kommer .från skolan hem till sin bror på dennes farm och lär älska
broderns förpaktare. Brodern råkar i sällskap med spelare och skjuter i upphetsning en af
dem, som han finner spela falskt Handlingen öfvergår nutväsentligen i en rad ryttarbilder.
Farmaren förföljes men räddas öfver gränsen af sin syster, som sedan blir gift med förpaktaren.

  tiil iiiiiiii iii .

1. De hundra bästa skyttarnes täflan om mästerska- I
pet. 2. Kronprinsen anländer. 3. Täflingsresultatet

I uppläses. 4. Kronprinsen gratulerar segrarne. 5. Seg- I
. rare E. Blomqvist, årets mästerskytt, och brodern I
. Nils, andre pristagare. 7. Skyttarnes parad. 8. Pris-

W- utdeining i stadion. --=----

 

 

 

 

.iiiisiii Pills nulenltöilning :iiiiiiii

2:a AFDELNINGEN.

 

 

 

 

 

-l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Åter en svensk films-dramatisering af högsta rang!
I .. . l l 1 I I

skådespel i anv-(akter av

ARVlD ENGLIND

Styckets författare och regissör.

 

 

Officin: A.=B. Svenska Biograf-Teatern,

     
  
 
 
 
 
 
    
 

Stockholm,
HUFVUDPERSONERNA;
Hedvig Rehmer ................ .. CLARA WlETH

Gustaf Bille,0perasångare .... .. WlLLlAM LARSON
Wilhelm Hagberg, bankdir.... EGlL ElDE

...QOOOOOOOOOOOOOQOQOOOO

A.B.- .Svenska Biografteaterns senaste mäster-
verk: "En förvillelse" har af såväl fackmän som
publik betraktats som en afgjord succés för den
svenska filmskonsten. Dä denna bild framfördes
å RÖDA KVARN i Stockholm fick den af prässen
de mest smickrande omdömen. Spel, regie o. iscen-
sättning äro absolut förstklassiga o. den gripande
handlingen ristar sig Outplånligt fast i minnet.

000000060006000000000000
Utförlig beskrifning öfver innehållet finnesi kassan mot 5 öre.

 

 

 

 

 

 

I -l-I-l i
Barn äga tillträde till 1:a afdeln.

088.! Lörd. och siind. bäriaiöreställningana
kl. 6, 7,30 n. 9 e. m. Ulriga dagar kl. 7.30 u. 9 e. m.

Måndag nytt program.

Program 5w öre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn 191:-. A.-B. Värmlands Boktryckeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain