#7620: Stanley

.tanlii- till! 

(LOKALs NORRA. 

Föreställningama häria: lir-:J Biliaiinissr:

Hvardagar kl. 7,30 och i : Läktaren: 50 öre t
9 e. m. Söndagar kl. ==1 Salongen 35 och 25 öre
z 6, 7,30 och 9 cam. : : : Barn 10 öre a s

 

 
  
 

  
   
  

 

 

 

 

 

 

I Program
ir. u.m. Måndagen il. 2? i. o. m. (inslagen d. 29 Sept.

lln värdtiullastu hiugiainyhoteina finnas alltid sammanliinla à Stanlay.

 

1:a AFDELNINGEN.

.f-L . i! it ii ik ;: i :5-5

 

 

  
  

 

.I 1: ll n
.- 1. n I. .. -a

Svenska Biograiteaterns Revy Når 2

Folkmarknaden i Västerås
.J var li år besökt af ett 20,000-tal främlingar från Mälartrakterna.

"i" " Stockholms brandkår i: ö
medverkade med en uppvisning vid 1915 års allmänna Stadionfäst.
.., T., J De skånska kvinnornas försvarsgàfva. .= =
i l närvaro af kronprinsparet proiflyger doktor Thulin i Landskrona det af skånska
... = kvinnorna skänkta armé-aeroplanet. T. 
= bildade en lycklig afslutning på de atÅ rK. S. S. S., anordnade täflingarna i år. 1:; =:

1.
1.

Nya magistrar och kandidater.

1914 och 1915 års nya simmagistrar och kandidater promoveras vid Stockholms Sim-
sällskaps 88:de årshögtid.

-- -- . i BARNENIS DAG.

ll == ll li lL
.. . dl -ill :: ll :e :: ll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-

1
JF

 

 

11
..
"i

 

 

Ett romarkabelt iilmsdrama!

[Vb tällllflfI If d 
xjljlyye ällälläå.,
Ett fängslande kärleksdrama från Kanadas skogsbygder af Maibelle Heikes Iustice. i
l hufvudrollcrna miss Bessie och mr Wheelar Oakman. Officin: Selig Polyscope (F. S.)

 

Föreliggande filmdrama utspelas vintertid i en vild
skogsbyggd i Kanada.

Den storartade naturen bildar en majestälisk ram k:.ng i
den spännande, äfventyrliga handlingen. - i I

 

 

 

 . . . . . ,- . .-.Första .akten-W . - . .

Etienne är en ung skogshuggare. som är starkt fästad vhi Marie, dotter till en gammal skogs-
man. Den unge mannen står i hög gunst hos flickans föräldrar. Och lifvet framflyter solfagert och lyckligt.

Så en dag uppenbarar sig en främling i trakten. Hans namn är Max. Han är ute på, jakt ef-
ter pälsdjur. Sin vana trogen öppnar den gamle sitt gästfria hus för honom. Och med detta vänder
bladet om. Marie låter sig hänryckas af den nykomnes tjusarförmåga och alltmer försvinner bilden
af hennes älskade Etienne.

Max trifves utomordentligt bra i sin nya omgifning och beslutar följaktligen att stanna kvar.
Han för Marie med sig på de vågsammaste färder på den strida skogsströmmen.

En dag ungefär ett halft år härefter öfverraskas Marie af sin far, då hon är sysselsatt med söm-
nad af barnkläder. Nu förstår han allt. Hans dotter ärelös.

I obehärskad vrede kör han dottern ut lur hemmet. Max, den skyldige, tar hand om flickan och
lämnar för alltid hemmet.

Andra akten.

Sedan den dag. då hans älskade Marie kördes bort o. han samtidigtfick ögonen öppna för hennes
otrohet, öfverlämnar sig Etienne helt åt sin smärta. Icke ens en vän, som han en gång räddadt un-
dan en säker död, kan förmå honom att rycka upp sig.

En tid senare har Maries moder bevekt honom att uppsöka dottern för att se hur hon har det.
De båda vännerna begifva sig åstad. Den syn, som möter dem, då de äudtligen funnit den lilla kojan,
är allt annat än uppbygglig Max behandlar sin hustru .ytterst brutalt. Männen besluta att föra Marie
från stället. Hon befrias äfven från sin hänsynslöse make. Hur detta tillgick är den strida skogsfor-
sens håmlighet. I Å i

ter hemma hos mor och far får Marie full förlåtelse. Och nu äro äntligen Etienne och Marie
förenade för lifvet. -

 

 

 

"lny so ToRR.

Komisk.

   

 

 

Hvad Barnens julflagga uträttadt.

Ett besök vid aBarnavännernas-x julflagskoloni på Öfverby.

:Barnavännernasa utflykt till Öfverby blef en efterlängtad högtidsdag för de små kolonisterna.
Farbror Carlbaum anför musiken.

Småttingame uppföra ett sagospel för sitt främmande.

Föreningens ordförande aftackar koloniens föreståndarinna.

912599991"

 

 

2:a AFDELNINGEN.

lit ai tillria tanten. .

SKRATTSUCCES. Kinofars i 2 akter. SKRÅTTSUCCES.
 I titelrollen: Fru Manda Björling-Falk. 

 

Denna kvicka och på befänrgda och muntrande episoder
rika-komedi lockar till många hjärliga skratt. Hufvud-
rollen innehafves af Fru Manda Björling-Falk, som här har
rika tillfällen att lysa med sin berömda komik och humor.

Officin: LlTERARlA-FILM - Berlin..

M onopolrätten tillhör L i

A.=B. Svenska Biografteaterri.

 

 

 

 

Beskrlfning å 5 äre säljes 1" blkjeitluckan.

 

 

 

 

 

Barn äga. tillträde till första. afdelning-en.
Torsdag nytt program.

Program 5 öre.

 

Kristinehamn 1915. A.-B. Värmlands Bok-tryckeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain