#7619: Stanley

kinds;
.1.1.4 ; i;

 

tnltt-  

Föraställningarna börja:

"vardagar kl. 7,30 och
9 e. m. Söndagar kl.
:6, 1,30 och 9 e. m. =

   

 
 

 
 
 

Billlallprlsar:

: Läktaren: 50 öre :
Salongen 35 och 25 öre
: -: Barn lO öre .= -:

rrrr rrrrnn nrrnr nrlrnr nn nnnrr.
I Program
Fr. n. m. Torsdagen d. 3tl Sept. t. n. m. Söndagen d. 3 dkl.

lld värdalullasta hlngratnylralnrna linnas alltid sammantörda d Stanley.

.u-
m-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyh...mörda w A

Där Kriget rasar.

Engelsk journal mo 16.

l. Tillbaka till löpgrafvarna. i 4.

Brittiska soldater lämna fullt återställda sjuk-
huset för att återvända till fronten.

"2. Kriget och fotbollen.

Det 23zdje regementet spelar en inbördes
match vid Holmcuren i närvaro af öfversten,
vicomte Maitland.

3. Tommys toalett.

    

"Ditt land behöfver dig".l

Under en rundmarsch i det 19zde gref-
skapet af London blifva många rekryter
värfvade.

5. Venedig i England.

Efter den senaste ötversvämningen färdas
man på gatorna medelst ökstockar o. d.
Leverans at bröd och bref;

Tommy och hans indiske broder iörsumma ej 6- Den "Ya armén i svårigheter-

sin toalett, fastän de ligga i främsta stridslinjen. Soldater på väg till sina kaserner.

vvvvv vv vvvvvvvvmvlvaävn

En ny ilyttningsmetod.

 

 

 

 

Instruktiva serien.

:Räddning ut sak på svag is."

Sfockholms kappsimningsklubb inslruerar.

 

alsarnas offers e- hör till den dagliga rubriken i tidningarna alltifrån den dag då gubben Bore kommer på
sin första försöksvisit och tills han går igen. Så mycket mera nedstämmande är innebörden iden rubiken då man

ofta ser att det beror på ren okunnighet hos vederbörande då han faller offer töt en törrädisk vale;

Bilderna här tala bättre än ord. De visa helt enkelt htfr man skall bete sig för att trots den svaga isen ej
duka under om man kommit i en vak.

 

 

 
  
  
 

LusTsPEL FRÅN THE vrerRAPrr coMP. a .i

DE NYGIFTA

TJOCKA BUNNY l HUFVUDROLLEN

 

 

   
   
   
 

. Ett nygift par, som just återkommit till sitt hem, får plötsligt besök af mannens
onkel, Bunny, som ej vet al giltermålet och vill göra sin nevö till arvtagare blott
i 1 under förutsättning att han gilter sig med en flicka, som onkeln utsett. Goda råd
1 äro dyra. Den unga frun spelar tjlnetllicka lör onkeln, som blir helt betagen i henne

i Och under .allehanda.fårevändatngar .akren:av...densammam......tankonsument171 . - 
I sotrummet upptäcker ett intimt kvinnligt klädesplagg, iramtvingas en sannlärdlg 
förklaring. Ursinning vill Bunny gå, men blidkas med vänlighet och enP cigarr;V
 hvarefter de tre förenas l tridfull harmoni. -MW-WI- -- "MW- rr " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2=a AFDELNINGEN.

ten.
att döda

(Har en människa rätt att taga en annans lifl)

Drama i tre akter at Lllll FEBBABIS llllZZUilNlllI lltlinin: deHlAJnrln
- lhulvndrnlln: E L I S E S E V E R I.

llan nharmanta italianskalragadlannan. Begia: llAMLET PALEHMI.

filötten att döda" är ett i den stora
stilen gående drama. llet ärhyggt
pä det gamla mycket omstridda
problemet: har en människa rätt
att taga en annans lit? Hand-
lingens förlopp. därvid en kvinna
iör att försvara sin heder skjuter
ned en fräck inkräktare, gär såle-
des ut på att under vissa betingelser
hälda den enskildes rätt att döda.

Hvarje vän af djup och intim konst bör se denna

llldllllllililllllgl Silllllll llllll

Utförlig beskrifning öfver innehållet finnes i kassan mot5 öre.

Barn äga. tillträde till. första, afdelningon.

083.! Lörd. och sönd. börja föreställningarna
kl. B, 7,30 n. 9 e. m. lriga dagar kl. 7.30 n. 9 a. m.

Te"

   

:U

 

 

  

få"
LQ.

 

 

 

Måndag nytt program.

Program 5 öre.

 

Kristinehamn NH. A.-B. Värmlands Bokkyckenl,

l
i 
g! l

V. är.ng Å i -fws-

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain