#7618: Stanley

(LOKAL: NORRA. TORGET)

 

 

  

   
 
 

Fiimslällningama hälla: Biljellptlsm:

Hvardagar kl. 7,30 och : Läktaren: 50 öre :

9 e. m. Söndagar kl. Salongen 35 och 25 öre
s 6, 7,30 och 9 e. m. : : : Barn 10 öre :

lllll Plllllilllll lill-lill llllllllli lllll llllllll.
I , 1 

Program å
x Fr. o. m. Måndagen ll. 4 t. n. m. llnslagen d. 6 likt.

lle värdefullaste blugralnyhetma linnas alltill sammanlönla ä Stanley. v

 

 

 

  

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Y :li

1:a AFDELNINGEN.

 

 

 

 

 

5555 EcLAIR-JOURNAL 5555
: : :z :AH-:1219. Ptlänclsäa: matter. : : : :z
-;TYSKA eAUEN;:
Kampen mot ung- I
x domens förvildning.
I === === KOLONIEN PÅ HALL- === =;=

 

 

 

 

 

:m (Ur svenska sociala filmsserien.)

Bilden visar några drag ur den sociala verksamheten vid Hall. Det är helt enkelt en
liten inblick man får i kampen mot ungdomens förvildning sådan den bedrifves
där. Om man får personifiera Hall så är det ju banbrytaren på. sitt område till namnet.
Enhvar vet detta, äfven om man först genom denna film också lär känna det till gagnet.

 

 

 

 

 

I n n I I I
I
l I 1. Yattnets raseri vid Calera-bron. men med sig allt. De stackars I I
I 2. On S:t Bartholomei blef på nå- i människorna måste timtals I
: : gra timmar fullständigt upp- i vänta på hjälp. 
:: slukad af floden. , 5. Rom, de sköna konsternas drott- 
I I 3. Vid Engels-bron vaktas ängsligt ning, förvandlas till laguner- I I
:: af fruktan att bron skall gifva nas drottning. 
:: efter för vattnets oerhörda . 5. Belyst af månens bleka sken 
I I tryck. 4 uppenbarar sig olyckan i hela I I
:: 4. Ute på Campanian tar ström- I sin fruktansvärda vidd. 
...III-...IIIIIII II IIillI-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.III-.III-IIII::
.III-IIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIII!IIIIIII

 

 

 

. PBlBlS .ll lllelll Ylill(lelllflllllll mm

. n..

Peters cigarrtändare har gått sönder. Han tillverkar enr nyåcäolålålxlmr
erar utmärkt. Glad i hågen går ha" ut att promene a 1tt be agna

åigarrtändaren gång på gång, samt erbjuder afven anliira aer u gp för
densamma. .Den är dock för eldfängd, Och Slfaggeå "IL" å ägarens
en, en bil tar eld, han lånar) en ptipa :Erläls-kiåiläal Olyckor, tm
skor, som börjar brinna. essu om o . å honom.

.. - - -- ren, hv lken brinner l magen p
dess hanUeraååel-Påbggrråiinci; Peter tills eldsvådan slocknaf-

Ett muntrationsnurnmer af första rang.

 

2:a AFDELNINGEN.

 

 

ltlullllurlls lllll .

- Detektivpjäs i tre akter efter den berömda kriminalro-
manenf "Lecoq, detektivernas konung" af E. Gaborleau.

  

HUFVUDPERSONERNA: w u
.... .. Herr j. GÅRAT (Gymnasieteatern, Pans.)

 Herr Tramont (Capucinesteatern, Paris.)

Herr Davalance (Autoineteatern, Pans.)

 
  

Hertigen af Sairmense
Otto, hertigens tjänare ....... ..
Polisinspektör Lecoq ....... ..

 

 

   
   
 

 

Deleklivernas Konung balenlmar

lll
m ,
m - nämlwlrrm - m
"1 ll
[U

  

såväl hvad verklig kompositionlkonst med en
ständigt steglIad spänning i handlingen, som
äfven hvad regi- o. framställningskonsl: angå

ll
Emmäpaczr-:fäa

Beskrifnlng à 5 öre säljes l kassan.

 
  

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap till hela programmet.

Torsdag nytt program.
Program 5 öre.

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Vill-.nianth li-uklryc.:eri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain