#7617: Stanley

ltrrlor- r r rrior

i [inställningarna hdria:
I "vardagar kl. 1,30 och

 

 

 

(LOKAL, NORRA TORGET)

 

m

 

 

 

 

Biljsllorissr:

 

 

 

 

Läktaren: 50 öre -:

 

 

 

9 e. m. Söndagar kl.

Salongen 35 och 25 öre

 

:6,1300ch90.l1.:

 

 

 

 

 

Barn lO öre , o:

.r I
n c

 

 

lllll lllllilllM lllllilli lllllllllli [Illll lllllllllll.

u Program
Fr. o. m. Torsdan d. it. o. m.8öodagood.100kt

m:

 

 

 

 

 

f r"
l. .w

"I Vämmllasll bllllolrlllrotoroa liorrss alltid soimoraoldroa å Storrlorr.Ållk

xZWD-:zl

 

 

Aktiebolaget Svenska Biografleaterns
 Rem; N:o 5.

:I 3.-die årgången. f

 

 

 

i. Frälsningsarméns nya krigs-

skola i Stockholm har invigts
i närvaro af prinsparet Berna-
dotte.

2. En storartad svamputståll-

3. Upp ur djupet.

ning har anordnats i Stockholm
på intiativ ai Svenska Dag-
bladet oeh tilldragit sig allmän-
hetens stora intresse.

Den utanför
Göteborg sjurrkna minkaoelbåten

 

 

 

lyftes upp till ett par fot u
hafsytan.

4. Veteranernas täfling vid Kak-

näs.
5. Årets sista simtäflingar i

pet vatten ha ägt rum i Stock-
holm med deltagare från Stock-
holm, Göteborg" Malmö, Upp-

sala och Eskilstuna.

6- Fålrtgudstjånst vid Lifgardet till

häst kasemer.

 
 

nder

öp-

 

 

 

 

 

W
W
III IIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIGHHII
IIIII IIIIII IIIIII IHHIIIIIUHIIHI
WIIIIIIIIIIIIIUIII "IHBEHIIIII

 

Amor ooh iraoken.

Humoreskt.

 

JAPANSKT SKÅDESPEL r 4 AKTER 106 Aro.

lnspeladt i japan, på föranstaltande af New York Motion
Picture Corp., af japanska skådespelare.

 

 

 

 

1 pår den omge amerikanen.

Baron Yamaki tillhör en urgammal
"Saumrailäfa-milj -- japansk höga-del 6-,
men bor 1som en fat-tig fiska-re i avskild-
het från mäoanislrzornaP på grund a-.i gu-

den buddhisth uppfattningen vilar
över hans släkt i anledning; av ett for
länge seder-rr av en medlem- ar släkt-en
förövat. mord. I enlighet ymed .samma
uppfattning skall var och en, som glitter
sig med en dotter 1av denna familj. ock-
så. 1ris-.draga1  Buddhas fiendeskap och
gudar-ne skola tillintetgöra den förmått-
ne, som vågat. trotsa dem.

Utstörtst av sina1 landsmän lever nu
Yama-ki ensam med  dot-ter, Toys
San, vid kusten, långt. bort-a- frårn när-
maste månniskobostad.. rFa-dern har
strängt hemlighålllit förhållandet liörwdol:M
tex-n, .men en dag Sån" hon av en buddhi-
stisk präst veta allt, då han Eino-ner henne
i .samspråk med en ung fiskare och för
denna förklarar :st-t bon är färska-uten av
gudarna. Toyo San trotsar dåd rBrodrlklm-1
som så. grymt kan "fiir-lärljaA en oskyldig.
och som straff bryter ett fruktansvärt
oväder lost. En :tyton kastar rett- somew
rikanskt fartyg på stranden, och den
enda.y överlevande, en ung sjöman., om-
händertas av Yamnki och hans dotter.
Han slår sig n-ed i rtasmiljen, där han
snart är fullt herrmiastadd och blir upp-
tagen somron familjemedlem.

Den vackra och intagande japanska-n
kan ej undgå att, göra ett djupt intryck
En dag friar
han så. till henne, och då han erfar att
hon är förföljd af Buddha, förklarar han
att de kristna-s guldI är den starka-re. Och
han lycka-s till sist omväindar både far
och dotter till kristendomen.

beg-er sig paret; till en amerikansk misq
sionspråst, som omedelbart. viger dem.
Där underr-äädttelsen härrom, som en löpeld
Sprider

sig bland folket, reta-r den

 

der-nes iorbsinnelse, som i enlighet- med

Hår-pà.

   

Sanornanfattning af in neliållet:

buddhistiska prästen. upp mines-ordrarr rm-
der förklaring att; detta giftermål skall
framkalla. gudar-nes vrede, som ska-ll 
ut över dem allla1 genom den oundvik-
liga1 och utlovade ndturlmtastrofen. Och
för att:- om möjligt i sista .stund kunna-
:avvärjaY den hotande1 faran  de alla
i väg till missionshuset för att förhindra
vigseln. Denna. har emellertid redan
hunnit forsiggå. och det unga parets räd-
dar sig med nöd gen-om -en bakväg un-
dan- mobbens raseri. Den gamle ba-ron
Yamaki blir dock oHret-r, som.1 blir lyn-
(shad av de rasande människorna.

Och den- hemskstrprofetiarrgår iy upp:
iyllelse. Mitt under tumultet bryter det
Löst.. lelcanen Sakura-jima, som läng-e
ansetts som utslockna-d, börjar  sin

dödsbningainde verks,s.-rn.l1et.P rK-rntern utv--

sänder massor av aska och glödande ste-
nar, mäktiga- strömmar av smält lava
bryta. fram, under det.r en fruktansvärd
jordbävning
lasa och lör-ödelse bland människorna.
Alla. gripas av den vildaste panik och
en var söker råd-da .livet- sås gott han kan,
ronder det lan-skapen. även gripes av den
allmänna, lörvirringen och störtar bort
i vild flykt.

Det. ä-r med knapp nöd somrlToya San
och henne-s make lyckas räddar sig om-
bord,V på. ett amerikanskt.- fartyg, som lig-

ger på redden. rSå. snart. de kdmmit om- i

bord. lyfte-s a-nl-mr och resan till Amerika
an-trrådes. Men det dräjer ärnnu länge,

innan all flora  överstäsnrden, där1 
dande partiklar ständigt nedfalla påifar-

tyget, som gång" .på gång Vär nåra- att.
antämdas. i

Till slut: är dock allt lyckligt och vii-l
överståsndot, och de båda älskande på
väg till ett. nytt .liv i ett: nytt land med
vitt: olikn förhållanden mot de i :let
gamla Japan ämm rådande,

gör rest-en för att sprida ..

 

 

 

 

 

 

Barn äga ej tillträde.

 

 

 

088.! Lörd. ooh sänd. härja föreställningarna
kl. 6, iso o. 9 . m. Dirigo dogorkl. iso o. 9 om.

 

 

Måndag nytt program.

Program 5 öre.

 

Kronos-mm ms. Ass. visum mimmi

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain